Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Henvendelser til rådet


Saker meldes inn til leder eller sekretær. Når saker behandles i Rådet for fysioterapietikk, skal vedkommende sørge for at saken anonymiseres slik at personidentifiserbare opplysninger blir behandlet av færrest mulig. Rådet kan selv ta opp saker til behandling.

Saker kan bringes inn for rådet av enkeltpersoner, organisasjoner eller NFFs organisasjonsledd.

Rådet behandler ikke saker som gjelder den faglige delen av medisinsk virksomhet, og normalt ikke saker som er under offentlig rettslig eller offentlig administrativ behandling.

Ved henvendelser til Rådet for fysioterapietikk vedrørende saker om faglig uskikkethet hos en kollega eller samarbeidspartner, skal rådet vurdere og gi råd om saken skal meldes til Helsetilsynet eller arbeidsgiver/avtalepart. Rådet skal vurdere om det er nødvendig at det behandler saken i tillegg. Se rådets fullstendige saksbehandlingsregler.

Klager på fysioterapeuter i forhold til etiske retningslinjer må skje skriftlig. Rådet for fysioterapietikk kan kun behandle klager på egne medlemmer. Send klagen til følgende postadresse (NB: ikke e-post):

Norsk Fysioterapeutforbund
v/sekretær Rådet for fysioterapietikk
Postboks 147 Sentrum
0102 Oslo

* * *

Øvrige kontaktopplysninger:

etikk@fysio.no

Stig Fløisand, leder av Rådet for fysioterapietikk: tlf. 958 27 928.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner