Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fag- og utdanningspolitisk råd

Rådet gir anbefaling til Forbundsstyret om:

  • utdanningspolitiske spørsmål
  • NFFs kursvirksomhet og fysioterapifaglig etter- og videreutdanning
  • rammer og innhold i NFFs spesialistordning
  • fagutvikling knyttet til fysioterapifaget og til fysioterapeuters kompetanseoppbygging
  • forskningspolitikk
  • fagpolitikk nasjonalt og internasjonalt.

Gro Opseth (leder)
fag-ogutdanningspolitiskutvalg@fysio.no

Opseth ble valgt som leder på Hovedlandsmøtet i NFF i 2019.

Øvrige medlemmer, oppnevnt av Forbundsstyret:

Siri Moe
Vegar Hjermundrud
Kari Anne Indredavik Evensen
Cathrine de Groot

(Sist oppdatert 27. januar 2022)

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner