Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Etisk utvalg

Etisk utvalg skal behandle spørsmål som gjelder yrkesetiske og kollegiale forhold. Etisk utvalg skal arbeide for at NFFs yrkesetiske retningslinjer er kjent i organisasjonen og arbeide for å synliggjøre etiske problemstillinger for organisasjonen og medlemmene. Etisk utvalg behandler og uttaler seg i saker som gjelder NFFs yrkesetiske retningslinjer.  


Stig Morten Fløisand (leder)
stig.floisand@lyse.net

Marit Brustugun Sartz
marit@sartz.no

Robert Grønbech
robgroe@hotmail.com

Else Høgalmen
else.hogalmen@gmail.com

Martha Kvalvik Størksen
martha.k.storksen@ntnu.no

Ann Christin Rødne (varamedlem)
achome68@gmail.com

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner