Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Saker til Landsmøtet

Her finner du saksdokumentene til Landsmøtet 2021, som krever innlogging, og generell informasjon om behandlingen av saker på Landsmøtet.


Saksdokumentene til Landsmøtet 2021 – samlet (ny versjon, 66 s.)

* * *
Saksdokumentene enkeltvis, inkludert vedleggene til sak 3.1:

SAK 1.1 Innkalling til NFFs landsmøte 2021

SAK 1.2 Fra Forbundsstyret Valg av møteledere, referenter, protokollunderskrivere og redaksjonskomité

SAK 1.3 Fra Forbundsstyret Forslag til forretningsorden NFFs landsmøte 2021

SAK 1.4 Saksliste NFFs landsmøte 2021

SAK 2.1 Fra Kontrollutvalget Regnskap for NFF 2020 og Kontrollutvalgets beretning – kombinert fil

Vedlegg sak 2.1 Revisjonsberetning 2020 NFF

SAK 3.1 Forslag til tiltak og endringer etter oppfølging av organisasjonsevalueringen i 2020

Sak 3.1 – Vedlegg

Vedlegg 1 sak 3.1 Høringssvar Utkast rapport – Oppfølging av organisasjonsevalueringen 2020

Vedlegg 2 sak 3.1 LM 2020 SAK 5.1 Fra Forbundsstyret Oppfølging av evaluering av NFFs organisasjonsmodell

Vedlegg 3 sak 3.1 LM 2013 SAK 4.1 Fra Styringsgruppen Forslag til nye lover og vedtekter for NFF – ny organisasjonsmodell

Vedlegg 4 sak 3.1 LM 2016 SAK 7.4 Fra flere fag-og interessegrupper. Videre utredning av fag- og interessegruppers sammensetning, rolle og posisjon

Vedlegg 5 sak 3.1 LM 20016 SAK 7.1 Vurdering av organisasjonsendringer vedtatt av Landsmøtet 2013

Vedlegg 6 sak 3.1 LM 2019 SAK 7.3 Fra Forbundsstyret Prosjekt fag- og interessegruppenes rolle, posisjon og organisering

Vedlegg 7 sak 3.1 Rapport NFF evaluering org.modell HumanDrive 050620

Vedlegg 8 sak 3.1 Sluttrapport Prosesskartlegging kurs og spesialistordningen NFF

Vedlegg 9 sak 3.1 Høringsrapport Oppfølging av organisasjonsevalueringen juni 2021 korrigert

SAK 3.2  Fra Region Vest - Elektronisk valg i regionene

SAK 3.3 Fra Region Vest - Forbundsstyrets sammensetning

SAK 4.1 Fra Forbundsstyret Revidert budsjett for 2022

SAK 5.1 Fra Valgkomiteen Varamedlem i Kontrollutvalget, suppleringsvalg 2021

(Artikkelen sist oppdatert 12. november 2021.)

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Om behandling av saker på Landsmøtet

Forbundsstyret, NFFs lovfestede råd/utvalg, regionene og fag- og interessegrupper har rett til å få behandlet saker på Landsmøtet.

Medlemmer kan ikke fremme saker direkte, men må gjøre dette gjennom:

 • NFFs lovfestede råd eller utvalg,
 • regioner, eller
 • fag- og interessegrupper.

Landsmøtet 2021 skal behandle følgende saker i henhold til NFFs lover punkt 13.4.2:

 1. valg av møteleder(e), referenter og to delegater til å underskrive protokollen
 2. Forbundsstyrets regnskap og årsberetning for foregående år samt Kontrollutvalgets årsberetning forelegges landsmøtet
 3. vedta justert rammebudsjett for forbundet for kommende regnskapsår
 4. ved et forbundsstyremedlems varige forfall; velge nytt medlem etter innstilling fra Valgkomitéen
 5. foreta suppleringsvalg i henhold til punkt 7
 6. vedta endringer i Vedtekter for regioner, faggrupper, interessegrupper og NUF
 7. andre forhold som etter NFFs lover hører inn under landsmøtet
 8. lovsaker/andre saker som ellers hører inn under Hovedlandsmøtet angitt i punkt 13.4.2, men hvor beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for forbundet. Landsmøtet må i forbindelse med godkjenning av dagsorden vedta med 3/4 flertall av de avgitte stemmer at saken skal behandles. Landsmøtedelegatene, jf. punkt 13.2.1, skal snarest underrettes om avgjørelsen.

Frist for innsendelse av saker til Landsmøtet var 27. august 2021.