Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Ofte stilte spørsmål om smittevern

Informasjonen om koronasituasjonen kan endre seg raskt og det er derfor viktig å søke oppdatert kunnskap hos myndighetene om hva som gjelder. Nettsidene til HelsedirektoratetFolkehelseinstituttetHelsenorge og regjeringen er alltid oppdatert. 


Hva er anbefalt smittevernutstyr ved Covid-19?

Covid-19 er i Norge definert som dråpesmitte, dvs at smittevernregimet ikke er like strengt som ved luftsmitte. Anbefalt beskyttelsesutstyr er

  • Kirurgisk munnbind (klasse II eller IIR),  
  • Frakk med lange ermer 
  • Hansker 
  • Øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir)  

Åndedrettsvern (FFP3, FFP2) skal benyttes ved aerosolgenererende prosedyrer, og i tilfeller der det er ansett nødvendig ett en individuell vurdering. 

Hvem har ansvar for smittevern?

Ansvar for å sørge for smittevern ligger hos arbeidsgiver, i kommunen er dette regulert av smittevernloven. Kommunelegens ansvar er regulert i smittevernloven § 7-2:

Kommunelegen skal:

a)       utarbeide forslag til plan for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vern mot smittsomme sykdommer, herunder beredskapsplaner og -tiltak, og organisere og lede dette arbeidet,

b)      ha løpende oversikt over de infeksjonsepidemiologiske forholdene i kommunen,

c)       utarbeide forslag til forebyggende tiltak for kommunen,

d)      bistå kommunen, helsepersonell og andre i kommunen som har oppgaver i arbeidet med vern mot smittsomme sykdommer,

e)      gi informasjon, opplysninger og råd til befolkningen om vern mot smittsomme sykdommer,

f)        utføre alle andre oppgaver som følger av loven eller bestemmelser i medhold av loven, og medvirke til effektive tiltak for å forebygge smittsomme sykdommer og motvirke at de blir overført.

Dersom du er i tvil om hvordan du skal forholde deg ta kontakt med leder eller kommunelege.

Skal jeg alltid benytte smittevernutstyr?

For å begrense smitten av Covid-19 er beskyttelsesutstyr helt nødvendig både for å beskytte pasienter og for å beskytte helsepersonell.  

Helsepersonell som skal undersøke, behandle eller ha nær kontakt med pasienter med mistenkt eller påvist covid-19 må beskytte seg selv mot smitte og skal benytte anbefalt beskyttelsesutstyr.

Det er viktig å beskytte pasienter som mottar nødvendige helsetjenester både i boligen og i behandlingsrommet. Helsepersonell kan bringe med seg smitte. Praksis kan variere noe fra arbeidssted til arbeidssted.  Følg rådene som gis på din arbeidsplass i din kommune.

Hvordan kaster jeg brukt smittevernutstyr?

Brukt engangsbeskyttelsesutstyr kastes i lukket pose som restavfall. Beskyttelsesutstyr som skal benyttes igjen slik som eksempelvis briller og visir fraktes i lukket pose til anvist beholder.

Hvordan tar jeg på og av smittevernutstyr?

Smittevernutstyr må benyttes korrekt for å ha ønsket effekt. Se gjerne denne opplæringen fra Folkehelseinstituttet 

For detaljert informasjon om forebygging av smitte og nyheter, meldinger og dags- og ukesrapporter om koronaviruset viser vi til Folkehelseinstituttets temaside:

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner