Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Nyutdannede fysioterapeuter får mer innflytelse i Norsk Fysioterapeutforbund

Første januar 2020 ble Unge Fysioterapeuters Fellesskap(UFF) erstattet av Nyutdannede Fysioterapeuter(NUF). Endringen kommer som en følge av Prosjekt fag- og interessegruppenes rolle hvor forslaget ble lagt frem på Norsk Fysioterapeutforbunds(NFF) Hovedlandsmøte i november 2019.


NUF er en interessegruppe i NFF for studenter og for nyutdannede første fem år etter utstedt autorisasjon. Medlemskapet er automatisk og koster ingenting utover medlemskontingenten i NFF.

NUF er et selvstendig organisasjonsledd som gjennom styreleder har møte, tale- og stemmerett på NFFs landsmøter. NUF-styret består av 5 medlemmer som velges av NUF-medlemmene i sin region. Alle 5 styremedlemmene inngår også i regionstyret i sin region. NUF-styret konstituerer seg selv.

Siden 2002 har unge fysioterapeuter hatt et talerør i form av interessegruppen UFF i NFF. Det ønskes ikke å skille på alder, heller om du er nyutdannet eller under utdanning. NFF anser det som viktig for fremtiden at det legges til rette for at nyutdannede skal finne sin tilhørighet i organisasjonen. Direkte påvirkning innad i egen region er viktig for å skape engasjement blant de kommende fysioterapeutene.

NUF skal ivareta alle nyutdannede fysioterapeuters interesser uavhengig av hvilken type arbeidsforhold medlemmene er i. De skal sette nyutdannedes interesser og problemstillinger på dagsorden og fremme medlemmenes interesser i organisasjonen. NUF skal være en pådriver for at aktiviteten ut til medlemmene er relevante og interessante for målgruppen. Styrets oppgave blir å være et talerør for medlemmene og en pådriver for gjennomføring av aktivitet gjennom øvrige organisasjonsledd.

Jeg har stor tro på at NUF kan ivareta de nyutdannedes interesser på en enda bedre måte enn UFF har gjort. Jeg gleder meg til å følge fortsettelsen fra sidelinjen.

 

Markus Ryeng Fosseli

Leder NUF(UFF)

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner