Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Handlingsplan

I handlingsplanen fremkommer det hva NUF skal fokusere på i 2020 og 2021.


1. Arbeid og arbeidsvilkår

Mål:
NUF vil jobbe for at nyutdannede raskt kommer ut i arbeidslivet som fysioterapeuter og er opplyst om arbeidsvilkår og rettigheter.

Tiltak:
Delta sammen med NFF på turnusseminarene i Tromsø, Oslo, Trondheim og Bergen.

Samarbeide med fysioterapeutstudentorganisasjonen FYSIO i saker der dette er aktuelt.

Være tilgjengelig for rådgivning og informasjon til nyutdannede fysioterapeuter ved etablering i arbeidslivet, samt henvise til riktig instans i NFF for mer utdypende svar.

Jobbe for at NFF holder relevante kurs rettet mot utfordringer i arbeidslivet.

Synliggjøre ved leserinnlegg og eventuelt saker i fagpresse at nyutdannede fysioterapeuter er en faglig ressurs både i offentlig og privat praksis.

Synliggjøre det hvis nyutdannede fysioterapeuter utnyttes eller møter urimelige avtaler gjennom leserinnlegg eller eventuelt oppslag i presse.

Oppfordre medlemmer til å engasjere seg fagpolitisk.

2. Jobbmuligheter

NUF skal kunne gi råd om hvor man kan finne utlyste fysioterapistillinger (Facebook, NAV, Fysioterapeuten, Finn.no).

Ved innlegg om fysioterapistillinger, bør det legges ved informasjon eller råd om rettigheter og plikter rundt ansettelsesforhold og vanlige fallgruver. Her finnes mye god informasjon på NFFs hjemmeside eller juridisk seksjon.

Fremme kurs for oppstart av selvstendig næringsdrivende i regi av NFF.

Fremme ønsker om lavterskelkurs om det å skrive CV og jobbsøknad, “hva bør du vite når du skal starte i privat praksis” og lignende.

3. Faglig

NUF skal stimulere til faglig oppdatering; poste info på SoMe/mail om hvor man kan finne faglig oppdatert informasjon (nettsider, podcaster, seminarer o.l.).

Markedsføre kurs i regi av NFF og FYSIO (sistnevnte menes da der det er aktuelt med deltakelse for NUF-medlemmer).

Jobbe for å få til NUF-medlemsrabatt på kurs i regi av NFF og faggruppene.

4. Økonomi

NUFs virksomhet finansieres gjennom overføring fra forbundet sentralt, Rammen fastsettes gjennom rammebudsjettet og justert rammebudsjett for forbundet slik det fastsettes av landsmøtet. NUF kan også ha andre inntekter, dog ikke sponsorer. Vi mottar 100.000 i 2020 for å komme i gang, deretter 60.000 årlig.

Styret NUF skal utarbeide et forsvarlig budsjett. Budsjettet for inneværende regnskapsår skal oversendes forbundets sekretariat innen 17. mars hvert år. Det planlegges ikke for overskudd og midlene skal komme medlemmene til gode, gjennom bla. styremøter.

5. Medlemstall

NFF har oversikt over antall NUF-medlemmer.

NUF skal jobbe for å verve og holde på medlemmer, spesielt i overgangen mellom turnus og arbeidslivet. Vi skal også jobbe for å verve utenlandske studenter.

6. Kurs

NUF skal jobbe for at det arrangeres kurs som er relevante for våre medlemmer, samt markedsføre aktuelle kurs.

NFF sentralt:
NUF ønsker å jobbe for å få NUF-medlemsrabatt på kurs i regi av NFF.

NUF skal også delta på turnusseminarene i samarbeid med NFF og sørge for at innholdet er relevant for turnuskandidatene. Det skal også jobbes for å gi tilsvarende informasjon til studenter i utlandet.

Faggrupper:
NUF skal jobbe for å få til NUF-medlemsrabatt på kurs i regi av faggruppene.

Regionene:
NUF skal jobbe for at det arrangeres relevante kurs for våre medlemmer i alle regioner. Styremedlemmene i NUF fremmer dette i hver sin region.

FYSIO:
NUF skal jobbe for å få til et samarbeid med FYSIO der det er aktuelt for NUF-medlemmer å delta på arrangementer/kurs. Styremedlemmene i NUF har i oppgave å holde kontakten med FYSIO i sin region.

7. Synliggjøring og pressedekning

NUF skal være synlige i NFF, Fysioterapeuten, Instagram, Facebook og andre arenaer hvor dette faller seg naturlig.

Synliggjøre ved leserinnlegg og eventuelt saker i fagpresse at nyutdannede fysioterapeuter er en faglig ressurs både i offentlig og privat praksis.

Synliggjøre dersom nyutdannede fysioterapeuter utnyttes eller møter urimelige arbeidsavtaler gjennom leserinnlegg eller eventuelt oppslag i presse.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner