Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Doktorgradsavhandlinger, hovedfag- og master-oppgaver


Søkebase MUNIN:

søkeord "psykomotorisk"

søkeord "psykosomatisk"

Liste over hovedfags-, masteroppgaver og doktorgradsavhandlinger:

2012

 • Dragesund, Tove: Development of a Self-report Questionnaire in the Context of Norwegian Psychomotor Physiotherapy. Doktoravhandling Universitetet i Bergen.

2011

 • Ottesen, Alette: En bærekraftig kropp; En diskursanalytisk tilnærming til kroppen i psykisk helsearbeid. Masteroppgave i psykisk helsearbeid. Høgskolen i Hedmark.
 • Tveten, Nina: Å være i bevegelse. Fysioterapeuters kunnskapsutvikling i egen bevegelsespraksis. Masteroppgave i praktisk kunnskap, Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland.

2010

 • Øyen, Aud Marie: ”Change and Communication. Long-Term Norwegian PsychoMotor Physiotherapy for Patients with Chronic Muscle Pain”. Doktoravhandling, Universitetet i Bergen.

2009

 • Bentzen, Randi: Intra-tester reliability of the Resource Oriented Assessment of Movement (ROAM) applied in healthy young adolescents. Mastergradsoppgave seksjon for fysioterapivitenskap, Universitetet i Bergen.
 • Stray, Liv Larsen: “Motor problems in Children with ADHD and clinical effects of Methyl-phenidate as assessed with the MFNU”. Doktoravhandling, Universitetet i Stavanger.

2008

 • Friberg, Anne Sofie Langfeldt: Fra fragmentering til integrering – Psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi hos klient som har opplevd traumatiske hendelser. Avd for helsefag, høgskolen i Buskerud.
 • Ragnhild Wikene Johnsen : "Å vere stabil - du føler sentrum, og du blir sterkare, òg!" Ein kvalitativ studie om erfaringar med basal kroppskjennskap i psykiatrisk gruppebehandling. UiB

2007

 • Abazari, Akram : Psykomotorisk undersøkelse av pasienter med kroniske mageveggsmerter. UiT
 • Eldøy, Aashild : Feldenkraismetoden i praksis –erfaringar med å delta i rørslegrupper. Ein kvalitativ studie. UiB
 • Sundal, Mary-Anne: Measurement properties of the body Awareness Rating Scale (BARS). UiB
 • Swan, Inge R. : Ulike måter å tenke helse og sykdom på. Med menneske i sentrum. UiB

2006

 • Corneliussen, Trine Lill: Erfaringer med fysioterapi som del av palliativ behandling. En kvalitativ studie av hvordan pasienter opplever å motta fysioterapi i palliativ fase, og fysioterapeuters erfaringer med å gi palliativ behandling. UiB
 • Kåresen, Synnøve : Kronisk tretthetssyndrom. Et fysioterapeutisk perspektiv. UiT
 • Grav, Siv: Å ta inn den andre. Kan moralsk praksis bidra til å fremprovosere utagering i en psykiatrisk avdeling? Hvordan kan en slik praksis forstås? UiT

2005

 • Kydland, Anne Grethe (sykepleier): Legevisitten i endring. Hvordan gjøre legevisitten til et møte mellom pasient, lege og sykepleier som ivaretar taushetsplikten og pasientens autonomi. UiO
 • Langerød, Hilde (vernepleier): Oppfølging av mennesker som har forsøkt å bryte livet. En utforskende studie omkring hjelpernes opplevelse av å stå i en arbeidssituasjon til andres selvmordsprosess. UiO
 • Sviland, Randi: Om å komme til seg selv gjennom sansing, bevegelse og forståelse. UiB
 • Øyeflaten, Irene: Kjennetegn ved langtidssykmeldte personer som kommer tilbake i yrkesaktivitet etter arbeidsrettet rehabilitering. UiO
 • Wanvik, Anne Kristin Grønn : ”Sammenhengen mellom kvinners kroppslige erfaringer og utviklingen av fibromyalgi”. NTNU

2004

 • Anderson, Bodil : Psykomotorisk fysioterapi som gruppetrening. Et langvarig oppfølgingstilbud til pasienter med kroniske utbredte smerter etter et tverrfaglig rehabiliteringsopplegg. UiB. Oppgaven kan kjøpes hos: Anderson Bodil: bodia@frisurf.no
 • Berg, Kjersti Hognes: Bevissthet i bevegelse. Afrikansk dans og meningsskapning. UiO
 • Frøyen, Gro : Pasientstemmer fra en døgnavdeling i et distriktspsykiatrisk senter. En kvalitativ studie om pasienterfaringer. UiT
 • Hauksdottir, Nanna : Berøring – bevegelse, tale og taushet. En studie av kommunikasjon i fysioterapipraksis. UiT
 • Lunåsmo, Mette Jorun (sykepleier): Kvinner og psykiske lidelser sett i lys av Simone de Beauvoirs filosofi. UiO
 • Møyner, Elisabeth: ”Jeg har gått mer i meg selv” Gange anvendt i en fysioterapeutisk behandlingsprosess. UiO
 • Rugseth, Gro: Når perspektivet endres: fra fett til erfaring. UiO
 • Sylliaas, Hilde. Hva med relasjonen mellom pasienten og fysioterapeuten i behandlingssituasjonen? En kvalitativ studie med fokus på hvordan en gruppe fysioterapeuter omtaler og vektlegger relasjonen i behandlingssituasjonen. UiO
 • Sætrang, Tone: Deltakelse - et sentralt og mangetydig begrep i habilitering. En kvalitativ studie med fokus på hvordan deltakelse kommer til utrykk i relasjonen mellom fysioterapeut og barn i klinisk praksis. UiO

2003

 • Steinsvik, Kari: Fysioterapi – praktisk metode og profesjonell balansekunst. Senter for praktisk kunnskap. Profesjonshøgskolen. Høgskolen i Bodø

2002

 • Ekerholt, Kirsten: psykomotorisk fysioterapi – behandling og samhandling. UiB
 • Heiberg, Kirsti Elisabeth: Dypdykk i praksis. En kvalitativ videoanalyse av utvalgte aspekter ved fysioterapibehandlinger. UiO

2001

 • Drivdal, Eli: Når gammel sykdom rammer på nytt. Et forsøk på å utvikle innsikt om postpoliorammedes kroppsforståelse og mestringsstrategier. UiO
 • Giske, Liv: Smerte, hjertefrekvens og hormonelle responser under dynamisk arbeid hos fibromyalgipasienter og friske. UiO
 • Langaas, Anne: Ulike forståelser av kroppen i ukebladet ”Kvinner og Klær” en analyse av meningsendring fra 1972 til 1990. UiO
 • Olsen, Kari Birkelund : Det er ikke hvordan du tar det, men hvordan du har det? En studie om det å leve med kroniske smerter, med eksempler hentet fra kvinner med bekkenløsning. UiT

1999 - 2000

 • Elvestad, Elin: Fibromyalgi og mestring – en pasient - kontroll studie. UiO
 • Sjursen, Gunnar : Teorigrunnlag i psykomotorisk fysioterapi. En kvalitativ studie. UiB
 • Skjærven, Liv Helvik : ”Å være seg selv – mer fullt og helt”. En tilnærming til bevegelseskvalitet. En feltstudie av en bevegelsespraksis ved bevegelsespedagog og psykoterapeut Jacques Dropsy, Paris. UiB
 • Øien, Aud Marie : Å utvikle kunnskap om egen kropp. En kvalitativ studie av psykomotoriske behandlingsforløp. UiB

1997-1998

 • Aubert, Anne-Marie: Hvordan kan kroppen være en kilde til kunnskap i veiledning. UiO
 • Smedbråten, Bente Kristin: ”alle musklene og tankene roet seg…” Fragmenter til forståelse av kroppens betydning i unges livsverden. En fenomenologisk- hermeneutisk studie. UiB
 • Stokkenes, Grete: Erkjennelse og anerkjennelse i psykomotorisk fysioterapi. En studie av verbal- og nonverbal kommunikasjon mellom pasient og fysioterapeut i to behandlingsforløp. UiB 

1995-1996

 • Emaus, Nina: Den levende kroppen, i filosofen og i fysioterapien. UiB
 • Gunnari, Birgit: Et behandlingsforløp. En case-studie med psykomotorisk fysioterapi. UiO
 • Tamber, Anne Lise: Gangmønster og diagonalitet. En kvalitativ studie om ikke-diagonalt gangmønster hos menneske. UiB
 • Aars, Marianne: Om å lære av pasientene. UiT

1993-1994

 • Haugland, Mildrid: roller og relasjoner i fysioterapibehandling. Ei analyse av kommunikasjon mellom fysioterapeut og pasient i ein behandlingsserie. UiB
 • Radøy, Lise: Psykosomatikk – affekter på avveie? UiO

DOKTORGRADSAVHANDLINGER

Bunkan, Berit Heir: Comprehensive Body Examination (CBE). A Psychometric Evaluation. University of Oslo 2003. Veileder: Svein Friis.

Kvåle, Alice: Properties of a Global Physiotherapy Examination in Patients with Long-Lasting Musculoskeletal Pain. University of Bergen 2003

Råheim, Målfrid (dr. philos): Kvinners kroppserfaring og livssammenheng. En fenomenologisk -hermeneutisk studie av friske kvinner og kvinner med kroniske muskelsmerter. Universitetet i Bergen 2001

Thornquist, Eline (dr.philos): Conceiving Function. An Investigation of the Epistemological Preconditions, Conceptualisations and Methodologies in Physiotherapy. University of Oslo 1998. Veileder: Cristian F. Borchgrevink, Hans Christian Sørhaug, Lise Kjølsrød, Per Måseide.

Svenske:

Lundvik Gyllensten, A.(2001): Basic Body Awareness Therapy. In Department of Physical Therapy, Lund: Lund University.

Mattson M. (1998): Body Awareness Applications in Physiotherapy. In Departments of Psychiatry and Family Medicine. Umeå University

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner