Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Doktorgrad Alice Kvåle


DOKTORAVHANDLING av Alice Kvåle, Seksjon for fysioterapivitenskap,
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen,
Kalfarveien 31, 5018 Bergen

Alice.kvale@isf.uib.no

Kroppsundersøkelse hos pasienter med langvarige muskel- og skjelettsmerter: reliabilitet og validitet

ALICE KVÅLE, fysioterapeut, Master of Science, disputerte tirsdag 28. oktober 2003 for dr. philos. graden ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen (UiB), med avhandlingen: ”Measurement properties of a Global Physiotherapy Examination in patients with long-lasting musculoskeletal pain”.
Pasienter med muskel- og skjelettsmerte omtales gjerne som en stor gruppe pasienter med diffuse og subjektive helseplager. Mangel på standardiserte og validerte kliniske undersøkelser kan forsterke dette inntrykket. Avhandlingens målsetning var å utvikle et undersøkelsesredskap som var anvendbart både i klinisk praksis og i forskning, for pasienter med langvarige muskel- og skjelettplager. Det ble tatt utgangspunkt i en undersøkelsesmetode fra norsk psykomotorisk fysioterapi: Global Fysioterapeutisk Muskel Undersøkelse (GFM-78), ad modum Marit Østbye Sundsvold. Metoden inneholder 78 godt definerte og standardiserte enkelttester innen fem hoveddomener: Holdning (stående og liggende), Respirasjon (inspirasjonsutslag i stående og liggende), Bevegelse (passive leddutslag, fleksibilitet, avspenningsevne, aktive bevegelser), Muskel (strekkbarhet, konsistens, og reaksjon på strekkpalpasjon) og Hud (strekkbarhet og konsistens). Dette instrumentet ble opprinnelig utviklet for pasienter med psykosomatiske og/eller psykiatriske tilstander, og det var derfor nødvendig å undersøke metodens måleegenskaper hos pasienter med langvarige muskel- og skjelettplager, og om mulig utvikle en kortere versjon.
Inter-tester reliabilitet ble vurdert med tre fysioterapeuter som undersøkte 19 personer. Teoretisk og diskriminerende validitet ble undersøkt med data fra 247 pasienter (64% kvinner og 36% menn, fra 22 til 66 år) som var sykmeldt p.g.a. langvarige muskel- og skjelettplager (gjennomsnitt 3.3 mnd), og 104 friske personer med tilsvarende kjønns- og aldersfordeling. Pasientene ble sub-kategorisert i tre grupper basert på smertelokalisasjon: smerte i overkroppen, i korsrygg og/eller underekstremitetene, eller med generaliserte smerter. Smerteintensitet, funksjon og psykologiske parametre (MMPI-2) ble registrert og samtidig validitet ble relatert til disse aspektene. Pasientene ble undersøkt før 4 uker med intensiv tverrfaglig rehabilitering, ved utskriving, og 6 måneder senere. Ett utvalg ble også undersøkt etter 18 måneder. Arbeidsstatus var tilgjengelig på alle pasientene. Endring over tid ble undersøkt, og pasienter som kom tilbake til arbeid, ble sammenlignet med dem som fortsatt var sykmeldt 6 og 18 måneder etter behandling.
Bekreftende faktoranalyse ble gjort med Structural Equation Modeling og resulterte i et modifisert og kortere undersøkelsesbatteri: Global Physiotherapy Examination (GPE-52); på norsk kalt Global Fysioterapi Metode (GFM-52). En reduksjon fra 78 til 52 tester reduserte hverken reliabilitet eller validitet. Tilfredsstillende relativ og absolutt inter-tester reliabilitet ble funnet mellom de tre fysioterapeutene. Sykmeldte pasienter hadde betydelig mer målbare fysiske problemer i alle fem hoveddomener, men spesielt innen Bevegelse og Muskel, sammenlignet med de friske. Pasienter med generaliserte smerter hadde signifikant større grad av fysiske problemer, sammenlignet med pasienter med lokaliserte plager. Pasienter med smerte lokalisert til overkroppen hadde signifikant mer avvik innen Respirasjon, sammenlignet med de andre pasientgruppene. Alle de fysiske domenene korrelerte signifikant med MMPI-2, og indikerte at pasientgruppen hadde redusert energinivå, var bekymret for helsen, var deprimerte og somatiserende, men hovedsakelig mest hos dem med generaliserte smerter, og i ulik grad hos kvinner og menn. Smerte, hovedsakelig sterk smerte, var assosiert med avvik innen Respirasjon, Bevegelse (avspenningsevne) og Muskel (reaksjon på palpasjon). Redusert funksjon korrelerte med bevegelsestestene. GFM-52 var sensitiv for endring. Flere pasienter med lokalisert smerte kom tilbake til arbeid, sammenlignet med dem som hadde generaliserte smerter. Pasienter som kom tilbake til arbeid etter behandling, viste en større grad av endring innen Respirasjon og Bevegelse, sammenlignet med dem som fortsatt var sykmeldt.
Ved hjelp av GFM-52 har man fått et pålitelig og nyttig redskap som kan bedre forståelse og legitimering av hvordan langvarige muskel- og skjelettplager innvirker på kroppen. Denne pasientgruppen har holdnings- og respirasjonsendringer, så vel som problemer med både passive og aktive bevegelser, og palpable endringer i muskel og hud. En for snever utredning av langvarige plager, kan føre til for snevert fokusert behandling.

Publiserte artikler:
Kvåle A, Ellertsen B, Skouen JS. Relationships between physical findings (GPE-78) and psychological profiles (MMPI-2) in patients with long-lasting musculoskeletal pain. Nordic Journal of Psychiatry, 2001; 55 (3):177-184.
Kvåle A, Johnsen TB, Ljunggren AE. Examination of Respiration in patients with long-lasting musculoskeletal pain: reliability and validity. Advances in Physiotherapy 2002; 4(4): 169-181.
Kvåle A, Johnsen TB, Ljunggren AE. Examination of Movement in patients with long-lasting musculoskeletal pain: reliability and validity. Physiotherapy Research International 2003; 8(1): 36-52.
Kvåle A, Ljunggren AE, Johnsen TB. Palpation of Muscle and Skin. Is this a reliable and valid precedure in patients with long-lasting musculoskeletal pain. Advances in Physiotherapy 2003; 5:122-136.
Kvåle A, Skouen JS, Ljunggren AE. Dicriminative validity of the Global Physiotherapy Examination (GPE-52) in patients with long-lasting musculoskelteal pain versus healthy persons. Journal of Musculoskeletal Pain 2003; 11(3): 23-35.
Kvåle A, Skouen JS, Ljunggren AE. Sensitivity to change and responsiveness of the Global Physiotherapy Examination (GFM-52) in patients with long-lasting musculoskeletal pain. Physical Therapy 2005; 85 (8): 712-726

Personalia:
Alice Kvåle er født i 1955 og kommer fra Strandvik og Bergen. Hun tok fysioterapeututdanning i Bergen i 1980 og graden Master of Science i fysioterapi i Boston, USA, i 1985. Hun har i mange år arbeidet med pasienter med langvarige smertetilstander, både ved Smerteklinikken ved Haukeland Universitetssykehus, og senere i Bergensprosjektene ”Tilbake til arbeid” og ”Aktiv oppfølging”. Hun fikk doktorgradsstipend fra Det medisinske fakultet fra høsten 1996 til 2000. Fra 2000 til 2004 var hun prosjektleder for Videreutdanning for fysioterapeuter i manuellterapi ved Seksjon for fysioterapivitenskap, Institutt for samfunnsmedisinske fag, UiB. Fra januar 2005 har hun vært fast ansatt som førsteamanuensis samme sted.

Comments
blog comments powered by Disqus

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner