Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Om fagfeltet

Informasjon om hva vi gjør, undersøkelse, behandling og om hvor vi er.


Arbeidet til en psykomotorisk fysioterapeut består av: 
- undersøkelse/funksjonsvurderinger
- behandling og rehabilitering, individuelt og i gruppe
- fysisk aktivitet, trening og lek

Undersøkelse 
En psykomotorisk fysioterapeut retter oppmerksomheten mot pasienters funksjon, spesielt med hensyn til:
- muskulære spenningsforhold og pust
- kroppsholdning og vanestillinger
- bevegelsesmønstre og –vaner
- kroppens ledighet og balanse
- stabilitet og omstillingsevne
- kroppslige reaksjons- og væremåter
- kroppskontakt og fortrolighet til egen kropp

På grunnlag av undersøkelsen tas beslutning om behandling.

Behandling og rehabilitering 
Kroppen er innfallsvinkelen i psykomotorisk fysioterapi, uansett hvilke metoder som benyttes. De vanligste virkemidlene er ulike former for øvelser, bevegelser, massasje, berøring og sansestimulering. Samspillet mellom muskulatur, pust og bevegelser står alltid sentralt. Fysioterapeuten legger vekt på aktiv deltagelse fra pasientens side, og på samtaler og refleksjon over pasientens reaksjoner og opplevelser. 

Hvem har nytte av psykomotorisk fysioterapi? 
En psykomotorisk fysioterapeut er kvalifisert til å arbeide med mennesker som har ulike former for kroppslige og psykiske lidelser. Tradisjonelt har psykosomatiske og mindre alvorlige former for psykiske lidelser vært forbundet med denne formen for fysioterapi.

I dag arbeider imidlertid psykomotoriske fysioterapeuter med et bredt spekter av funksjonsproblemer, som anspenthet, muskel- og skjelettlidelser, astma og andre former for pustebesvær, kroniske smertetilstander og lidelser som leddgikt og hofteleddslitasje, følgetilstander etter skader, samt psykiske lidelser med ulik alvorlighetsgrad, som spiseforstyrrelser, angst, depresjon og schizofreni.

Hvor arbeider psykomotoriske fysioterapeuter?

  • Kommunehelsetjenesten - i kommunale stillinger, psykiatrisk dagsentre og ved private institutter
  • Privat praksis - både i og utenfor kommunehelsetjenesten
  • Somatiske sykehus - blant annet i smerteklinikker, nevrologiske avdelinger, rehabilitering, fysikalsk medisin og i kreftomsorg
  • Psykisk helsevern - psykiatriske avdelinger, institusjoner og sykehus, poliklinikker, barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger og distriktspsykiatriske senter
  • Bedriftshelsetjeneste og konsulentvirksomhet
  • Skoler og barnehager
  • Forskning, utdanning og administrasjon

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner