Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Om fagfeltet

Psykomotorisk fysioterapi er en norsk behandlingstradisjon som retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstandene i kroppen, og gir økt fortrolighet og kontakt med egen kropp. 


Med utgangspunkt i pasientenes behov og ressurser, benyttes ulike fysioterapeutiske tilnærminger og metoder i det kliniske arbeidet. Pust og spenningstilstand i muskulatur endrer seg i forhold til hvordan vi har det med oss selv. Vedvarende spenningsmønster kan låse seg over tid, og gi smerter i muskler og skjelett, eller andre plager. Stress, bekymringer, konflikter, traumatiske opplevelser og livsbelastninger virker inn på vår kropp og kroppsopplevelse. Psykomotorisk fysioterapi har som mål å være hjelp til selvhjelp. Behandlingen kan være individuell eller i gruppe

Behandlingen er aktuell for:

- barn, ungdom og voksne

- deg med vedvarende smerter i muskulatur og skjelett -

- deg med anspenthet, uro, søvnplager eller ulike tretthetstilstander

- deg med plager relatert til pust

- deg med angst, depresjon, spiseforstyrrelser eller traumer

- deg med alvorligere psykisk sykdom som psykoselidelse eller bipolar lidelse

- deg som ønsker å forebygge at kroppslige plager blir vedvarende

Behandlingen begynner som regel med en kroppsundersøkelse. Her undersøker fysioterapeuten kroppens holdning, muskulatur, bevegelsesmåte og pustemønster. Balanse, avspenningsevne, kroppskontakt og fortrolighet til egen kropp blir også kartlagt. Du kan få spørsmål om blant annet søvn og fordøyelse, og samtale om sosial situasjon, oppvekst og generell helse.

Behandlingen innebærer samtale og ulike former for massasje, berøring og bevegelse. Økt kontakt med muskelspenninger og pust kan bidra til at du gjenerobrer din spontane pust og naturlige avspenningsevne. Kroppslig ledighet, friere pust og nye bevegelseserfaringer kan bringe fram følelser, minner og erkjennelser, og du oppmuntres til refleksjon og samtale. Bearbeiding av vanskelige følelser kan være en del av behandlingen.

Hva kan oppnås i behandlingen?

- Økt trivsel, livsglede og bedre funksjon i hverdagen

- Økt mestring og reduksjon av smerter

- Bli bedre kjent med kroppens reaksjoner og hva de kan være uttrykk for

- Forståelse for kroppens forsvar og reaksjon på ytre og indre påkjenninger i livet

- Økt kontakt med egne følelser, behov og grenser

- Lære mer om sammenhengen mellom kropp, tanker og følelser

- Kroppslig beredskap reduseres parallelt med at ressurser bevisstgjøres og frigjøre

Hvor arbeider psykomotoriske fysioterapeuter?

  • Kommunehelsetjenesten - i kommunale stillinger, psykiatrisk dagsentre og ved private institutter
  • Privat praksis - både i og utenfor kommunehelsetjenesten
  • Somatiske sykehus - blant annet i smerteklinikker, nevrologiske avdelinger, rehabilitering, fysikalsk medisin og i kreftomsorg
  • Psykisk helsevern - psykiatriske avdelinger, institusjoner og sykehus, poliklinikker, barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger og distriktspsykiatriske senter
  • Bedriftshelsetjeneste og konsulentvirksomhet
  • Skoler og barnehager
  • Forskning, utdanning og administrasjon

Utdannings i psykomotorisk fysioterapi er på mastegradsnivå og tilbys ved universitetet i Tromsø, høgskolen på vestlandet og ved Oslomet.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner