Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Nettverksforum Fysioterapi for barn og unge med psykiske vansker


Hvem er vi?
Nettverksforum Fysioterapi for barn og unge med psykiske vansker har som formål å sette barn og unge med psykiske vansker på den fysioterapeutiske dagsorden, å utvikle kontaktnett mellom fysioterapeuter og utvide fagkompetansen på området barn og unge med psykiske vansker. Forumet ble opprettet i år 2000.

Det er få fysioterapeuter som arbeider med psykiske vansker hos barn og unge i Norge. Det faglige miljøet er lite og ofte har de stedene som prioriterer dette kun en fysioterapeut i tjeneste. Samtidig registrerer vi at det er stor etterspørsel for denne tjenesten fra leger, psykiatere, psykologer, pårørende, pasienter, PPT, skolen og andre.
Arbeidet i forumet innebærer å utfordre og bygge bro mellom fagkompetansen innenfor Barnefysioterapi og Psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Nettverksforum jobber også for å styrke og nyskape de instanser i dagens helsevesen som inkluderer kroppen som et aktuelt element i undersøkelse og behandling av barn og unge som har vansker med følelser, relasjoner, impulskontroll og liknende. Innenfor barne- og ungdomspsykiatrien er det lite tradisjon for å se menneskene og den kroppslige dimensjon slik. Kroppen blir oftest benevnt og vurdert med fokus på biologi (medisinering) og atferd (motorikk, vold).

Espen Andli har vært leder fra starten. Medlemmene i gruppa har i antall variert fra fire til åtte personer. Gruppa hadde i starten samlinger hver 6. uke og medlemmene har hatt sitt virke i kommunal virksomhet, sykehus og private institutter. Noen av medlemmene har til enhver tid innehatt spesialkompetanse i barnefysioterapi, Psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi eller andre retninger. Daværende medlemmer var: (alle i Oslo-området):
Hva skjedde og hva skjer videre?

I 2006 rettet vi oppmerksomheten mot møtet med foreldrene ved behandling av barn med psykiske vansker. Temaet vil bli samtalt om på våre møter i forumet. Dersom det er interesse og oppslutning fra andre, vil vi arrangere et seminar vedrørende dette til høsten. Gi oss innspill og tilbakemeldinger om dette er ønskelig.
Et annet tema vi er opptatt av og som vi diskuterer er; kan vi finne kroppslige uttrykk som går igjen hos barn i vår målgruppe? Er det noen kroppslige tegn vi kan være spesielt oppmerksomme på?
Fra 2006 og frem var Nettverksforum en gruppe i en overgangsfase. Sannsynlig engasjement framover var ønsket å være å skape seminartreff minimum en gang i året og være dialogpartner for hverandre i praksis. Det skjedde men mere og mere sporadisk. Siden 2011 har forumet vært i mere passiv tilstand. En tekst om forumet har dog ligget på Faggruppen Psykomotorisk fysioterapi siden frem til nå, og det har vært sporadiske kontakter til Espen.

Muligheter framover kan være å utvikle nettverk igjen, idag er det mange flere fysioterapeuter som arbeider i fysioterapi/barn/unge psykologisk og fysisk helse / BUP/sykehus/kommune. En gruppe på fire-fem har tatt kontakt med hverandre og møtes et par ganger i året. Birgit Glimsdal, Molde, er en av disse. Undertegnede og Gro Cecilie Meisingseth Montarou startet etter to års pliktet oppdatering fra NFF opp kurs igjen med tema Fysioterapi for barn og unge - fysisk og psykologisk helse i Oslo høsten 2016, 3 + 2 dager i NFF`s regi. Kurset er oppdatert og fornyet fra tidligere år (Det er blitt holdt i perioden 2006-2013). Samt vi holder terapeutisk fordypningskurs våren 2017 "Se meg Merk meg", også i regi av NFF. Det er ikke p.t. planlagt videre kurs, om dere ønsker dette, skriv til NFF og ønsk det, eller skriv direkte til undertegnede. 

Undertegnede flyttet til København i 2006, men har stadig hatt kursaktivitet i Norge siden dette. Han bor og arbeider fortsatt i København, men kan se behovet for et slikt forum og har pustet liv i det igjen []  Espen kommer innimellom til Norge og holder kurser, bl.a. for NFF og også i egen regi traumekurs; Sporene i Kroppen etter Traumer.
Undertegnede har laget en Facebookside som heter Nettverksforum fysioterapi... og her legges videoer, artikler og annet opp. Det er også en anledning til å skape en kunnskapsbase på web med litteratur og netthenvisninger på feltet.

Ta kontakt
Om noen er engasjert i feltet og interessert i videre utvikling av feltet eller ønsker mer informasjon, ta kontakt her:
Espen Andli, e-post:espenandli@hotmail.com<mailto:espenandli@hotmail.com>

Medlemmer fra starten:
  *   Ann Britt Sandvin Olsson, fysioterapeut og prosjektleder av Familieprosjektet ved Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring
  *   Elisabeth Skjetne, fysioterapeut og psykodramatiker,
  *   Kristin Storm, spesialist i Psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi
  *   Espen Andli, fysioterapeut og kroppspsykoterapeut
  *   Gro Cecilie Meisingseth Montarou er faggruppestyrets kontaktperson.

Hvem er sidene for og hvordan kan du bruke denne siden?
Målgruppen for disse sidene er fortrinnsvis fysioterapeuter og de som er opptatt av temaet og eventuelt er videreutdannet i barnefysioterapi eller psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi eller andre utdanninger. Andre faggrupper vil også kunne ha nytte av informasjonen.

Arrangementer og aktiviteter
Nettverksforum FYSIO-BUP arrangerte seminar med aktuelle tema for flerfaglige og tverrfaglige grupper til nettverksbygging og kunnskapsutvikling. Dette ble arrangert ved Fysioterapiutdanningen ved Høgskolen i Oslo på kveldstid og var åpent for alle som var interessert.

Tema har vært:
  *   Oktober 2004: ”Å møte og behandle barn og unge med psykiske vansker” ved Gudrun Øvreberg, spesialist i Psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi og Elisabeth Skjetne, fysioterapeut og psykodramatiker.
  *   September 2003: ”Å bryte inn, uten å avbryte. Fysioterapi på barns premisser”. Ved Ingvil Øien, fysioterapeut og førstelektor ved HiO, Fysioterapeututdanningen.
  *   Februar 2003: "Gråsonebarn – hva betyr det og trenger vi begrepet?". Debatt som tok utgangspunkt i et skriv fra Fysioterapeuter for barn i Oslo om Gråsonebarn.
  *   Mars 2002: "Er det noen sammenheng mellom fysisk aktivitet og psykisk helse hos barn?" Med fysioterapeut Eilin Ekeland fra hennes litteraturstudie.
  *   Desember 2001: ”LABAN danseterapi og bruk av dette i forhold til møte med barn med psykiske vansker.” Ved Lise Radøy, psykolog og fysioterapeut.

Litteratur (i oppdateringsprosess):
Der det er linker kan du klikke på og kommer da til den enkelte hjemmeside. Litteraturen omhandler både bøker og artikler og er inndelt i tema. Har du forslag til andre relevante artikler, bøker eller linker gi melding til undertegnede.
Om barn og traumer:
  *   Dyregrov, A. “Barn og traumer. En håndbok for foreldre og hjelpere”, Fagbokforlaget, Bergen, 2000..
Om fysioterapibehandling i Barne- og Ungdomspsykiatrien:.
  *   Montarou, Gro Cecilie Meisingseth: ”Fysioterapi som døråpner til psykoterapi”. 1996, NFF.
  *   Montarou, Gro Cecilie Meisingseth: ”Når barns kropp forteller om et vanskelig liv”, Fysioterapeuten 2, 1997.
  *   Monsen, Kirsti: ”Bevegelse og utvikling – fysioterapi og psykologi. Integrert behandlingstilnærming med et prepsykotisk barn”, Fysioterapeuten vol. 50, nov. 1983.
  *   Thornquist, Eline: ”Kropp er livshistorie – en kasuistikk”, Fysioterapeuten 2, 1997.
Om barnefysioterapi/skolehelsetjeneste/forebyggende arbeid:
  *   Andli, Espen: "Kroppsbevissthet i ungdomspsykiatrien - kroppslig tilnærming til ungdom med hyperkinetiske forstyrrelser/ADHD. Pilotprosjekt:1. februar 2004 - 30. juni 2005. Rapporten kan fåes ved henvendelse til forfatter.
  *   Røe Mathisen, Birgit: ”Åpen dør i skoletida”, Fysioterapeuten 2, 2002.
  *   Skjetne, Elisabeth: ”Fysioterapi og psykodrama for barn. Med kroppen som innfallsvinkel og leken som form”. Oppgave til ledereksamen ved Norsk Psykodrama Institutt, redigert utg. 2005. (Kan bestilles hos forfatter.)
  *   Waaktaar, Trine og Christie, Helen: ”Styrk sterke sider”, 2000, Kommuneforlaget, Oslo.
Om berøring:
  *   Field T. et al: ”Massage reduces anxiety in child and adolescent psychiatric patients”. Journal of the American Academy og Child Adolescence, 1992:31, 125-131.
Om selvbilde, bevegelse og utvikling:
  *   Moser, Thomas og Dudas, Bettina: “Barns selvbilde og bevegelse”, Barnestafetten (28), 1998.
  *   Sherborne, Veronica: “Utvikling gjennom bevegelse”, 1997, Cappelen Akademisk forlag AS, Oslo.
Om Spiseforstyrrelser:
  *   Skårderud, Finn: ”Sterk svak. En håndbok med fokus på spiseforstyrrelser”, Oslo
Om Barne- og ungdomspsykiatri:
  *   Grøholt, B, Sommerschild, H og Garløv, I: ”Lærebok i barnepsykiatri”, Universitetsforlaget, 2001.

Linker
[http://www.adhd-foreningen.no<http://www.adhd-foreningen.no/<UrlBlockedError.aspx]www.adhd-foreningen.no<http://www.adhd-foreningen.no/<UrlBlockedError.aspx>>
Hjemmesiden til ADHD-foreningen, mye og nyttig informasjon.
www.psykiskhelse.no<http://www.psykiskhelse.no/>
Hjemmesiden til foreningen for psykisk helse. Gode linker og artikler i forhold til psykisk helse og for barn og unge med psykiske vansker.
www.vfb.no<http://www.vfb.no/>
Voksne for barns hjemmeside.
Nettverksforum på Facebook:
https://www.facebook.com/nettverksforumfysioforbarnungemedpsykiskevansker/

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner