Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Om faggruppen

Faggruppen for Onkologi og Lymfologi startet opprinnelig som interessegruppe for lymfødembehandling. Da det ble mulig å bli spesialist i onkologisk fysioterapi, ble fagfeltet onkologi innlemmet og vi fikk status som faggruppe.


Medlemmene er virksomme på institutter, i kommunale helsetjenester og på sykehus, hospits og rehabiliteringsinstitusjoner.

Faggruppen skal være en organisasjon for NFF-medlemmer med interesse for onkologisk fysioterapi og lymfødembehandling. Fysioterapi innenfor den palliative omsorg er å betrakte som en selvfølgelig del av den onkologiske fysioterapi og nevnes derfor ikke separat.

Hovedmålene

Hovedmålene for faggruppen er beskrevet slik i Mål og Handlingsplan:

  1. Faget: Faggruppen skal arbeide for å utvikle og opprettholde en høy faglig standard i utdanning og utøvelsen av onkologisk fysioterapi og lymfødembehandling.
  2. Pasienter: Faggruppen skal arbeide for at kreft- og lymfødempasienter i Norge har et tilgjengelig og faglig forsvarlig fysioterapitilbud .
  3. Medlemmer: Faggruppen skal arbeide for å fremme medlemmenes arbeidsforhold og økonomiske interesser.

Antall krefttilfeller er økende. Mange kreftpasienter overvinner sin kreftsykdom og må leve med seinvirkninger etter sykdom og/ eller behandling. Fysioterapi kan da være av betydning for å bedre livskvaliteten. Også hvor helbredelse ikke er mulig er fysioterapi et viktig tilbud, og alle landets palliative enheter har ansatt fysioterapeuter.

Lymfødem, både kreftrelatert og når årsaken er en annen, er en diagnose som i senere år har fått mer oppmerksomhet. Behov for og mulighet til behandling har blitt tydeligere. NFF tilbyr et ukeskurs som introduksjon i behandling av kreftrelatert lymfødem og fysioterapeuter kan få kompetanse i Komplett Fysikalsk Lymfødembehandling ved å ta et fire ukers kurs i regi av Skandinavisk Forum for Lymfologi (www.lymfologi.no).

Kontingent

Kontingent for Faggruppen for Onkologi og Lymfologi betales 1 gang per år og er fastsatt til kr 550 pr år. Det forutsettes medlemskap i NFF. Studentmedlemskap kr 100 pr år.

Fagseminar

Hvert år, vanligvis i mars, organiseres et fagseminar i tilknytning til årsmøtet. Medlemmer i Faggruppen får rabatt på deltakeravgiften tilsvarende som, eller høyere enn, kontingenten.

Nyheter fra Faggruppen

Flere ganger i året får medlemmer nyheter fra faggruppen i form av et elektronisk nyhetsbrev, tilsendt per e-post.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner mv.

Kurskontakt i styret: Linda Moen Heia

WEB ansvarlig: Bodil Anita Sørensen

Valgkomite: Ingvild Bergan ingvild.bergan@yahoo.com

                  Cathrine Schimmer Hoff