Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Innkalling til årsmøte 2020

NFFs FAGGRUPPE FOR

NEVROLOGI, ORTOPEDI OG REVMATOLOGI (NOR)

 

Tidspunkt:   Tirsdag 11.02.20 kl 08.30

Sted:           Holbergs Terrasse Kurs- og konferansesenter, Stensberggt.27, Oslo


Sak 1: Valg av møteleder, to referenter og to personer til å underskrive protokoll

Forslag til vedtak:    Møteleder: Karianne G. Bjåstad

Referenter: Monika Engdal og Hanne Ludt Fossmo

Protokollunderskrivere:

Sak 2: Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner innkallingen og sakslisten.

Sak 3: Godkjenning av årsberetning for 2019 (ettersendes)

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner fremlagt årsberetning for 2019.

Sak 4: Godkjenning av regnskap for 2019 (ettersendes)

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2019.

Sak 5: Fastsettelse av kontingent for 2019

Forslag til vedtak: Medlemskontingenten fastholdes til kr 500,-. Som tidligere vedtatt (2007) så betaler studenter, turnuskandidater og pensjonister halv pris kr. 250,-. Medlemmer må selv gjøre styret oppmerksomme på at de er berettiget til redusert kontingent.

Sak 6: Budsjett 2020 (ettersendes)

Sak 7: Valg (ved leder av valgkomiteen)

Valgkomiteens innstilling vil bli presentert på årsmøtet.  

Disse er på valg på årsmøtet 2020:

To styremedlemmer:

Kari Bjørnstad (stiller til gjenvalg)

Monika Engdal (stiller til gjenvalg)

Leder: Karianne Grüner Bjåstad (ikke på valg)

Øvrige styremedlemmer (ikke er på valg):

Birgit Gran

Joanna Hauken

Hanne Ludt Fossmo

Valgkomite: Bodil Singstad (Ikke på  valg) og Ingjerd Opheim (ikke på valg)

Forslag til nytt/nye medlemmer:

Motkandidater kan fremmes til alle verv. Vi tar imot forslag til andre kandidater i styret. Kandidaten må være forespurt og sagt seg villig til vervet.

Sak 8: Nyhetsbrevet

Faggruppen har i mange år utarbeidet et Nyhetsbrev/blad som har kommet ut 2-3 ganger i året. De siste årene har Nyhetsbrevet kommet ut 2 ganger per år. Redaktør har vært ett av styremedlemmene. På grunn av økt fokus på kurs- og fagutvikling, samt at et styremedlem har trukket seg, har styret diskutert om Nyhetsbrevet skal avvikles i sin nåværende form.

Forslag til vedtak: Nyhetsbrevet avvikles. Informasjon til medlemmene blir sendt ut per mail fra styreleder, eventuelt med link til hjemmesiden vår på fysio.no og/eller til faggruppens Facebook-gruppe

 Sak 9: Informasjon fra Kursutvalgene og deres 3-årsplaner

Kursutvalget i Nevrologi: Leder Hanne Ludt Fossmo

Kursutvalget i Ortopedi: Leder Monika Engdal

Kursutvalget i Revmatologi: Leder Kari Bjørnstad

Sak 10: Navneendring/ ny faggruppe?

Faggruppe-prosjektet ble lagt frem på Landsmøtet 2019. Det ble ikke vedtatt store endringer for faggruppene nå, men det har vært oppfordret til at faggrupper kan slå seg sammen og faggruppene har fått en representant i Forbundsstyret.

Styret har diskutert om navneendring fra Faggruppe NOR til Faggruppen for rehabilitering, kunne åpne opp for sammenslåing med andre faggrupper. Styret ønsker innspill fra medlemmene på forslaget til navneendring og veien videre. Vi er en liten faggruppe og vi må se på hvilke muligheter vi har videre, med fokus på at det fagspesifikke blir ivaretatt. Kursutvalgene er også et steg i riktig retning for økt faglig påvirkning i NFF. På grunn av økende arbeidsmengde er det ønskelig med større faggrupper for å frikjøpe leder, da ledervervet ikke er realistisk i tillegg til ordinært arbeid.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner