Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Vårt fagfelt

Her finner du informasjon om hva mensendieck er, mensendiecksystemets opphav og hvordan mensendieckbehandling foregår.


Historie

Bess Mensendieck (1864-1957)

Mensendiecksystemet ble utviklet av Bess Mensendieck på slutten av 1800-tallet og grunnlagt i 1905.

Bess Mensendieck ble født i USA i 1864. Hun reiste som ung til Europa og studerte sang og billedkunst i Paris. Interessen for kroppsholdning og funksjon ble vekket, og hun utdannet seg videre til lege i Sveits. Med utgangspunkt i anatomien utformet hun sitt gymnastikksystem, "The Mensendieck system of functional exercises" - Mensendieckgymnastikken, hvor utøveren meget presist instrueres i eksakte bevegelser. Bess Mensendieck fremhevet at hurtige bevegelser kan dekke over ukorrekte bevegelser, men at den riktige fremgangsmåten kan læres. Kun når man har oppnådd fullstendig herredømme over langsomme bevegelser kan man forene nøyaktighet og hurtighet.

Etter at Mensendiecksystemet var grunnlagt brukte Bess Mensendieck mye tid på å lære opp nye lærere over hele Europa. Bess Mensendiecks tese var at bevegelser oppleves, erkjennes og bevisstgjøres gjennom trening. Gjennom gjentakelse, innsikt og et presist bevegelsesmønster blir gode bevegelser en del av de daglige bevegelser. Bess Mensendieck arbeidet med og videreutviklet sitt gymnastikksystem til sin død i 1957.

Mensendieck i Norge

Mensendieckskolen i Norge startet sin virksomhet i 1927. Fra 1974 utdannet Mensendieckskolen fysioterapeuter. Utdanningen heter i dag Bachelor i fysioterapi, studieretning mensendieck, og finnes på Høgskolen i Oslo og Akershus

Hva er mensendieck?

Behandlingsformen tar utgangspunkt i et pedagogisk øvelsessystem som handler om å lære, bli kjent med, forstå og oppleve egen kropp. Dette brukes som innfallsvinkel for å forstå hensiktsmessig kroppsbruk. Terapeutene kjenner dette på egen kropp gjennom hele utdannelsen.

Mensendieckfysioterapeutene jobber innenfor privat praksis, sykehus, kommunehelsetjeneste, rehabilitering, bedriftshelsetjeneste, mensendieckgymnastikk og annen forebyggende virksomhet.

Mensendieckbehandling 

Mensendieckfysioterapeuten er opptatt av å gjøre en funksjonsvurdering av hele mennesket. I behandlingen legges det stor vekt på individets iboende muligheter til å ivareta egen helse. Å lære om kroppen og dens bevegelser ved å kjenne, gjenkjenne og erkjenne i egen kropp står sentralt i behandlingen. Læringen bidrar til forståelse for hvorfor problemer oppstår, og hva den enkelte selv kan gjøre. Dette gir en unik mulighet til å ta ansvar for egen helse.Behandlingen er et aktivt samarbeid mellom terapeut og klient. Det veksles mellom øvelser, assisterte bevegelser og passiv bearbeidelse av ledd og muskler. Det settes av god tid og avspenning er en viktig del av behandlingen.

Mensendieckgymnastikk 

Mensendieckgymnastikk er en trygg medisinsk treningsform. Det legges vekt på bevisstgjøring av holdning og riktig bruk av kroppen, samt veksling mellom spenning og avspenning.
Treningen har som formål å informere, lære og motivere deltakerne til egeninnsats. Øvelsene tilpasses den enkeltes behov og toleranse for bevegelse og belastning, og det gis individuell veiledning i gruppen.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner