Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Oppdatering vedrørende situasjonen for utdannelse av mensendieck-fysioterapeuter.

Ved institutt for fysioterapi, HiOA tilbys i dag to bachelorløp;ett for fysioterapi og et for fysioterapi - mensendieck


Ved institutt for fysioterapi, HiOA tilbys i dag to bachelorløp;ett for fysioterapi og et for fysioterapi - mensendieck

Instituttet har, under nåværende ledelse, igangsatt en prosess for å utvikle ny programplan. Mandatet fra dekanen åpner for å legge ned de to studieretningene og etablere kun ett bachelorløp. Beslutningen er basert på råd fra Agenda Kaupang, et eksternt konsulentfirma (se faktaboks). 

Selv om man nå arbeider med å lage kun ett bachelorløp, skriver  Agenda Kaupang i sin rapport at en av fordelene med to studieforløp er at man kan «Unngå å undergrave eksistensen av mensendieck og at denne retningen/metoden vil forsvinne på sikt». Når man likevel velger å arbeide med å lage en ny bachelor «fra null» sier det seg selv at ivaretakelsen av fagtradisjonene ved studieretning Mensendieck er sterkt truet.

Faggruppen, studenter og ansatte stiller spørsmål ved det juridiske grunnlaget for en eventuell nedleggelse og de faglige begrunnelsene for å ikke opprettholde to studieretninger i fortsettelsen. Et samlet fysioterapimiljø bør interessere seg for den prosessen som er initiert og etterspørre det faglige grunnlaget for at studieretning fysioterapi - mensendieck eventuelt ikke lenger skal utdanne fysioterapeuter.

Resultat av en eventuell nedleggelse er en utarming av fysioterapifaget generelt, og av den eksplisitte instruksjonsformen spesielt. Mensendieck har en helhetlig opplæring i instruksjon, via studentens eget møte med øvelser, via arbeid med en egen elev til eksamen i gruppeinstruksjon etter 2 år, faglig forankret i de medisinske fagene underveis. Det er ingen av de andre utdanningene i Norge som kan vise til en pedagogisk tilsvarende opplæring i instruksjon.

Offentlige styringsdokumenter tar til orde for å satse på tiltak som er helsefremmende og forebyggende, og de ønsker å effektivisere. Mensendieck gruppebehandling har (og har hatt i 100 år) alle kvaliteter som etterspørres. 

Vi håper man i arbeidet med den videre programplanen bemerker seg faggruppens standpunkt om en tydelig tilstedeværelse av fysioterapi ad modum Mensendieck også i framtiden.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fakta

Rapporten fra Agenda Kaupang foreslår tre mulige modeller;

  • En modell hvor man fortsetter med to bachelorløp;
  • En modell hvor man kombinerer bachelorene og legger til noe nytt – her er Mensendieck foreslått som en valgfri modul i 6. semester
  • En modell hvor man bygger en ny studieretning «fra null». Mensendieck kan i den siste modellen fremstå som en valgfri tilleggsutdannelse iflg. rapporten. 

Agenda Kaupang anbefaler å bruke den siste modellen – hvor man lager en ny studieretning «fra null» - og det er denne modellen som har ligget til grunn for det arbeidet som har blitt gjort med ny programplan.