Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Om faggruppen

Faggruppen for manuellterapi er den eldste faggruppen i Norsk Fysioterapeutforbund og samler godkjente manuellterapeuter og studenter under pågående videreutdanning i manuellterapi. 


Faggruppens formål er å stimulere til videreutvikling av fagfeltet og formidle kunnskap, samt ivareta medlemmenes faglige og fagpolitiske interesser. Med tyngde i våre medlemmer jobber faggruppen for å promotere og informere om manuellterapeutenes rolle i det norske helsevesenet.

Manuellterapeuter har som eneste gruppe blant fysioterapeuter rettigheter som er på lik linje med legenes for muskel- og skjelettplager. Manuellterapeuter har sykemeldings-, henvisnings- og rekvisisjonsrett og faggruppen mener innføring av en offentlig spesialistordning for manuellterapeuter vil gjenspeile denne kompetansen.

Faggruppen for Manuellterapi er medlem av IFOMPT (The International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists) som setter utdanning og kliniske standarder i manuellterapi. IFOMPT er en undergruppe av WCPT (World Confederation for Physical Therapy).

Se også vår pasientbrosjyre om manuellterapi, samt historikk om faggruppen, som en lenket under "relaterte artikler" nedenfor.

Utdanning:
En fysioterapeut med videreutdanning i manuellterapi kan kallest manuellterapeut og skal være spesialisert i å undersøke og behandle pasienter med lidelser i muskel- og skjelettapparatet.
Manuellterapistudiet er tilrettelagt for fysioterapeuter som allerede har klinisk erfaring bak seg og som vil heve sin formelle og reelle kompetanse gjennom å videreutvikle sine teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter, og lære seg å anvende vitskapelig basert kunnskap som grunnlag for fagutøvingen. Studiet tar utgangspunkt i grunnutdanning i fysioterapi og dermed kunnskap og forståelse av bl.a. anatomi, biomekanikk, fysiologi, patologi, treningsteori og -metodikk, og en praksis fundert på et samfunnsorientert perspektiv for sykdom.

En manuellterapeut skal etter fullført studium ha følgende kompetanse:

Kunnskap:

 • ha god kunnskap om sentrale helsefaglige problemstillinger, og bruke de i forståelsen av kunnskap og kunnskapsutvikling.
 • ha inngående kunnskap om helse og sykdom i et heilhetlig bio-psykososialt perspektiv.
 • ha inngåande kunnskap om lidelser i muskel- og skjelettapparatet og kunne analysere, vurdere og behandle nevro- muskulær- og biomekanisk funksjon.
 • ha inngåande kunnskap om ledd i kroppen med tilhørende vevsstrukturer og kunne vurdere mobilitet, stabilitet, smerte, funksjon og motorisk kontroll gjennom generell, lokal og spesifikk undersøkelse.
 • ha inngåande kunnskap om skader, sykdom og lidelser knyttet til bevegelsesapparatet, kompetanse i å tolke bildediagnostikk og foreta differensialdiagnostisering, og forståelse for at feilfunksjoner i muskel- og skjelettapparatet også kan ha sammenheng med psykologiske og sosiale forhold
 • ha god kunnskap om trygdefaglige tema, vilkår for sykepenger og virkemiddel for oppfølging av sykemeldte personer.
 • ha avansert kunnskap om primærkontaktfunksjoner med bruk av avgrenset rett til sykmelding og videre henvising av pasienter til spesialist, samt kunne rekvirere radiologiske undersøkingelser.
 • ha avansert kunnskap om aktuelle kartleggingsverktøy og tester, og kunne vurdere deres relevans og gyldighet, samt kunne bruke de i å undersøke og dokumentere effekt av behandling.

Ferdigheter:

 • kunne undersøke og vurdere behov og kontraindikasjoner for manipulasjon på ledd.
 • kunne utføre manipulasjonsteknikker på ledd, det vil si hurtig mekaniske håndgrep for å bedre lokal funksjon og redusere smerte.
 • kunne bruke spesifikke og generelle behandlingsmetoder for å bedre eller vedlikeholde funksjon, eller forsinke en progredierende funksjonssvikt, og kunne begrunne valg av disse ut fra forsking, systematiserte erfaringer og pasientens behov og forventinger.
 • kunne formidle aktuell fagkunnskap på en reflektert måte og bidra til utvikling av ny kunnskap, spesielt innen manuellterapi, ved bruk av vitenskapelige metoder
 • kunne undervise, veileie og informere pasienter, pårørende og andre profesjoner om bevegelsesapparatets nevromuskulære og biomekaniske funksjon, smerte og hva som kan være aktuelle tiltak for forebygging av funksjonsproblem, styrking av funksjon og reduksjon av smerte.

Generell kompetanse:

 • kunne vise en akademisk-analytisk holdning til utvikling, kvalitetssikring og implementering av teoretisk og empirisk kunnskap med særlig relevans for manuellterapi.
 • kunne vise en etisk reflektert holdning til kunnskapsutvikling, forskingsprosess og klinisk arbeid.
 • kunne vurdere publisert forskingsarbeid innen muskel- og skjelettlitteraturen etter anerkjente vitenskapelige kriterier.
 • kunne vise kritisk analytisk refleksjon relatert til eget forskingsarbeid og kunne anvende sentrale forskingsprinsipp.
 • kunne vise selvstendighet i innhenting og bruk av relevant kunnskap og nytte egnede forskingsmetodar og relevant teori i eget forskingsarbeid, og vise evne til systematisk og kritisk analyse av problemstillinger og data med relevans for eget fag.

Læringsbyttene er hentet fra studieplanen i Klinisk masterstudium for fysioterapeuter i manuellterapi, ved Universitetet i Bergen: https://www.uib.no/studier/MAMD-MANT/plan 

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Styret 2020

Lennart Bentsen (Leder)

NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Telefon: 73 55 92 76 / 402 25 288
E-post: manuellterapi@fysio.no lennart.bentsen@ntnu.no

Torgeir Sæten Hoff (nestleder/kasserer)

Sentralstasjonen fysioterapi og manuellterapi AS
Telefon: 22 40 35 76 / 995 42 167
E-post: mtkass@fysio.no

Marit Anne Smørdal (sekretær)

Aktiv fysio- og manuellterapi
Telefon: 976 04 773
E-post: marit@aktivforde.no

Anne Marit Haugland

Nesttun Fysioterapi og Manuellterapi
Telefon: 920 25 202
E-post: annemarithaugland1@gmail.com

Kristin Sønstegård Kragelund

Brøttum Fysioterapi og Aktivklinikken Lillehammer
Telefon: 416 45 544
E-post: kristin.sonstegard@gmail.com

Varamedlem

Marianne Lislevand 

Skansenklinikken
Telefon: 909 65 393
E-post: mlislevand@gmail.com