Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Om faggruppen

Faggruppen for manuellterapi organiserer medlemmer i Norsk Fysioterapeutforbund som har gjennomført videreutdanning i manuellterapi på universitetsnivå. 


Faggruppens formål er å stimulere til videreutvikling av fagfeltet og formidle kunnskap, samt ivareta medlemmenes faglige interesser. Med tyngde i våre medlemmer jobber faggruppen for å promotere og informere om manuellterapeutenes rolle i det norske helsevesenet.

Faggruppen for Manuellterapi er medlem av IFOMPT (The International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists) som setter utdanning og kliniske standarder i manuellterapi. IFOMPT er en undergruppe av WCPT (World Confederation for Physical Therapy).

Manuellterapeuter er primærkontakter på lik linje med leger innen muskelskjelett og faggruppen mener innføring av en offentlig spesialistordning for manuellterapeuter vil gjenspeile denne kompetansen.

Manuellterapistudiet er tilrettelagt for fysioterapeuter som allerede har klinisk erfaring bak seg og som vil heve sin formelle og reelle kompetanse gjennom å videreutvikle sine teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter, og lære seg å anvende vitskapelig basert kunnskap som grunnlag for fagutøvingen. Manuellterapi tar utgangspunkt i grunnutdanning i fysioterapi og dermed kunnskap og forståelse av bl.a. anatomi, biomekanikk, fysiologi, patologi, treningsteori og -metodikk, og en praksis fundert på et samfunnsorientert perspektiv for sykdom.

En manuellterapeut skal:

 • kunne vise en akademisk-analytisk holdning til utvikling, kvalitetssikring og implementering av teoretisk og empirisk kunnskap innen fysioterapi og andre helsefag, med særleg relevans for manuellterapi
 • kunne gjøre greie for sentrale helsefaglege problemstillinger, og bruke de i forståelse av kunnskap og kunnskapsutvikling
 • kunne gjøre greie for helse og sykdom i et helhetskaplig bio-psyko-sosialt perspektiv 
 • ha inngående kunnskap om lidelser i muskel- og skjelettapparatet og kunne analysere, vurdere og behandle nevro- muskulær- og biomekanisk funksjon 
 • ha inngående kunnskap om ledd i kroppen med tilhørende vevsstrukturer og kunne vurdere mobilitet, stabilitet, smerte, funksjon og motorisk kontroll gjennom generell, lokal og spesifikk undersøkelse
 • kunne utføre manipulasjonsteknikker på ledd, det vil si hurtig mekaniske håndgrep for å bedre lokal funksjon og redusere smerte
 • kunne bruke spesifikke og generelle behandlingsmetoder for å bedre eller vedlikeholde funksjon, eller forsinke en progredierende funksjonssvikt, og kunne grunngi valg av disse ut fra forsking, systematiserte erfaringer og pasientens behov og forventninger
 • ha inngående kunnskap om skader, sykdom og lidelser knyttet til bevegelsesapparatet, kompetanse i å tolke bildediagnostikk og foreta differensialdiagnostisering, og forståelse for at feilfunksjoner i muskel- og skjelettapparatet også kan ha sammenheng med psykologiske og sosiale forhold
 • ha god kunnskap om trygdefaglige temaer, vilkår for sykepenger og virkemiddel for oppfølging av sykemeldte personer og kunna ivareta primærkontaktfunksjoner med avgrenset rett til sykmelding og videre henvising av pasienter til spesialist eller fysioterapeut, samt kunne rekvirere radiologiske undersøkelser
 • ha kunnskap om aktuelle kartleggingsverktøy og tester, og kunne vurdere relevans og gyldighet, samt kunne bruke dem i å undersøke og dokumentere effekt av behandling
 • kunne vise en etisk reflektert holdning til kunnskapsutvikling, forskingsprosess og klinisk arbeid
 • kunne vurdere publiserte forskingsarbeid innen fysioterapi og andre helsefag etter vitskaplege kriterier
 • kunne vise kritisk analytisk refleksjon relatert til eget forskingsarbeid og dokumentere og vise forståelse av sentrale forskingsprinsipper 
 • kunne formidle aktuell fagkunnskap i fysioterapi på en reflektert måte og bidra til utvikling av ny kunnskap, spesielt innen manuellterapi, ved bruk av vitskapelige metoder
 • kunne vise selvstendiget i innhenting og bruk av relevant kunnskap og nytte riktige forskingsmetoder og relevant teori i eget forskingsarbeid, og vise evne til systematisk og kritisk analyse av problemstillinger og datatilfang med relevans for eget fag
 • kunne undervise, veilede og informere pasienter, pårørende, mindre erfarne fysioterapeuter og andre profesjoner om bevegelsesapparatets nevromuskulære og biomekaniske funksjon og hva som kan være aktuelle tiltak for forebygging av funksjonsproblemer og styrking av funksjon

https://www.uib.no/studieprogram/MAMD-MANT#uib-tabs-kva-larer-eg

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Styret 2020

Lennart Bentsen (Leder)

NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Telefon: 735 59 276
E-post: manuellterapi@fysio.no lennart.bentsen@ntnu.no

Torgeir Sæten Hoff (nestleder/kasserer)

Sentralstasjonen fysioterapi og manuellterapi AS
Telefon: 22 40 35 76 / 995 42 167
E-post: torgeir@sfm.as

Marit Anne Smørdal (sekretær)

Aktiv fysio- og manuellterapi
Naustdalsveien 4, 6800 Førde
Telefon: 976 04 773
E-post: marit@aktivforde.no

Andreas Myhre Sjurseth (web-ansvarlig)

Åmot Fysikalske AS
Telefon: 700 68 100/994 83 836
E-post: andreas@aamotfysikalske.no

Kristin Sønstegård Kragelund

Brøttum Fysioterapi og Aktivklinikken Lillehammer
Telefon: 416 45 544
E-post: kristin.sonstegard@gmail.com

Varamedlem

Marianne Lislevand 

Ik Start og Startklinikken
Telefon: 909 65 393
E-post: mlislevand@gmail.com