Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Nyheter


Interessert i å sitte i styret i faggruppen? Meld din interesse!

Kjære medlemmer. Flere av nåværende styremedlemmer går av ved årsmøtet i 2018, blant annet leder, nestleder og økonomiansvarlig. Ledervervet og økonomiansvarligvervet krever god opplæring før man går inn i oppgaven, og valgkomiteen ønsker å komme i k ...

Stiftelsen Fondet til fremme av idrettsmedisin og idrettsfysioterapi i Norge lyser ut fondsmidler

VEILEDNING FOR SØKNAD OM FORSKNINGSMIDLER.

SØKNADSFRIST 15. SEPTEMBER HVERT ÅR.
Stiftelsen Fondet til fremme av idrettsmedisin og idrettsfysioterapi i Norge (nedenfor kalt fondet) lyser med dette ut midler. Søknadsberettigede må være medlem i NIMF eller FFI (og ha sitt daglige virke i Norge). 

Midler blir tildelt etter følgende kriterier:

 • Midler gis til avgrensede forsknings- og fagutviklingsprosjekter. Et avgrenset prosjekt kan også være et delprosjekt i et større prosjekt og skal da spesifiseres innenfor rammene av hovedprosjektet.
 • Prosjektet skal være klinisk relevant og ha til hensikt å styrke fagutøvelsen innenfor områdene idrettsmedisin og idrettsfysioterapi.
 • Midler kan tildeles prosjekter som tar sikte på å: utvikle nye eller forbedre eksisterende undersøkelses-, behandlings- og forebyggingsprosedyrer og metoder og utvikle/bedre teorigrunnlaget for fagutøvelsen
 • Midler kan gis til lege eller fysioterapeut – eller grupper av samme – som medvirker til å fremme fagområdene idrettsmedisin og idrettsfysioterapi i Norge.

 I vurderingene vil det bli lagt vekt på:

 • Prosjektets kvalitet både hva gjelder innhold og gjennomføring. Søknaden skal utformes som en full søknad om forskningsstøtte med teoretisk bakgrunn og formål, metodebeskrivelse, budsjett-/finansieringsplan og fremdriftsplan. For ytterligere spesifisering av søknadens utforming, se senere.
 • Fagmiljøet prosjektet skal gjennomføres i.
 • Søkerens kvalifikasjoner for å gjennomføre prosjektet, eventuelt avtale om      kvalifisert veiledning.
 • Tidsplan for gjennomføring av prosjektet.
 • Planer for formidling av resultater fra prosjektet nasjonalt og/eller internasjonalt.

Andre opplysninger
Tildeling forplikter mottaker til å avgi rapport med regnskap om midlenes anvendelse og oppnådde resultater. Tildelte midler som ikke er brukt innen den frist som er fastsatt i det enkelte tilfelle, faller tilbake til fondet. Maksimalt beløp til utdeling er inntil NOK 100.000,-. Gruppe eller enkeltperson kan tilgodeses med inntil halvparten av de midler som er til utdeling.
Innsending av søknad
Fondet lyser ut midler en gang i året. Søknaden med nødvendige vedlegg sendes på e-mail til fondets styre. Avslag kan ikke ankes, men ny søknad kan fremmes ved fremtidig utlysning. Større og langsiktige prosjekter kan tilgodesees flere ganger, men i ny søknad for hvert år. 
Søknaden må være mottatt på e-mail senest kl 23.59.59 den 15. september.

 

 Spesifisering av hvordan søknaden utformes.

 • Innledning / prosjektets formål: teoretisk bakgrunn for hvorfor det er viktig å gjøre dette prosjektet og hvilken relevans prosjektet har til områdene idrettsmedisin eller idrettsfysioterapi. Det må henvises til relevante referanser.
 • Problemstilling / hypotese: formuleres eksplisitt.
 • Metode: bør inneholde design for studien, utvalg / hvem som skal inkluderes (beskrives gjerne med inklusjons- og eksklusjonskriterier), hvor mange man planlegger å inkludere, hvilke målemetoder som skal brukes, og eventuelt hvilke statistiske metoder man vil bruke. I intervensjonsprosjekter må også intervensjonen(e) beskrives. I noen studier må tillatelse fra etisk komité og datatilsynet foreligge før prosjektet kan starte opp. Angi i tilfelle om prosjektet det søkes støtte for faller inn under dette og om det eventuelt er søkt / planlegges å søke om slik tillatelse.
 • Plan for rapportering / publisering av resultater fra prosjektet. Dette kan være nasjonalt og / eller internasjonalt, i foredragsform og / eller artikkelform.
 • Finansieringsplan: angi finansieringsplan for hele prosjektet. Beløp som søkes fondet (inntil 50.000,-) må eksplisitt angis og det må spesifiseres hva beløpet skal dekke. Planlegges en samfinansiering med andre miljøer, oppgi eventuelle andre finansieringskilder det er søkt, innvilget eller planlagt å søke midler fra.
 • Fremdriftsplan for prosjektet (tidspunkt for start og avslutning på prosjektet, i store prosjekter eventuelt når ulike faser av prosjektet planlegges gjennomført).

Antidopingseminar for støttepersonell

Målgruppe:

 • Leger som arbeider med idrettsmedisin/aktivitetsmedisin og som ønsker å bli autorisert som Idrettslege (NIMF). Kurset er godkjent av Den norske legeforening, med 10 poeng, valgfritt kurs til videre- og etterutdanning og spesialutdanning for allmennmedisin og med 10 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning for fysikalsk medisin og rehabilitering.
 • Fysioterapeuter som ønsker å bli autorisert som Idrettsfysioterapeut FFI.
 • Manuellterapeuter som ønsker å bli autorisert i tråd med NMFs krav.
 • Andre leger, fysioterapeuter, trenere og støttepersonell som er tilknyttet landslag eller idrettslag som ønsker opplæring i antidopingarbeid.

Kursets målsetting:

Deltager skal etter kurset ha en generell kunnskap om antidopingrelaterte tema, og en forståelse for den rollen som medisinsk støtteapparat har som veileder og etikk- og verdiformidler i antidopingarbeidet.

Kursets innhold:

 • Kunnskap om dopinglisten, helseskader ved misbruk, medisinsk fritak fra dopinglisten, NIFs dopingbestemmelser og kosttilskudd.
 • Innføring i medisinsk støttepersonells roller og ansvar i forbindelse med antidopingarbeidet 
 • Innføring i hvordan prøvetaking ved dopingkontroll gjennomføres

Kursramme:

Totalt 12 timer. Kurset består av en kombinasjon av teori, praksis og e-læring.   Teori gjennomgås på kursdagen. E-læring gjennomføres på egenhånd og består av programmet «Ren utøver». Det finner du her: www.renutover.no.

Praksis er obligatorisk for leger og innebærer at de må observere en dopingkontroll.

Kursbevis utdeles på slutten av kursdagen forutsatt at deltager har deltatt hele dagen og gjennomført «Ren utøver» i forkant av kursdagen.

Kursavgift: Kr. 1500,- (Faktureres og betales i forkant av kurset)

Påmeldingsfrist: Snarest og senest 1.oktober 2016.

Se informasjon og påmeldingslink på Antidoping Norge sin hjemmeside: http://www.antidoping.no/om-antidoping-norge/nyheter/antidopingseminar-for-stottepersonell6/

Spørsmål om kurset kan rettes til post@antidoping.no  

Avholdelse av kurset forutsetter et minimum av deltagere.  Dersom kurset skulle avlyses vil betalt kursavgift refunderes.

Utlysning av AlfaCare-prisen 2016

Alle frie foredrag som sendes til Idrettsmedisinsk Høstkongress 2016 er med i konkurranse om AlfaCare-prisen for beste frie foredrag.Vinneren mottar 15 000,- og andreplassen 5 000,-Se utlysning for mer informasjon: 

Side 2 av 9

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner