Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Arbeidsplassvurdering

NAV har fra og med 1. januar 2001 anledning til å honorere fysioterapeuter som påtar seg å foreta arbeidsplassvurdering på oppdrag fra NAV. Oppdraget består i et besøk på arbeidsplassen, og eventuelt en funksjonsundersøkelse dersom fysioterapeuten ikke har forhåndskjennskap til arbeidstakeren.


Hvor finner jeg en fysioterapeut som kan ta arbeidsplassvurdering?
Gå inn på søkesiden under "Finn en fysioterapeut" og velg "Tilbyr arbeidsplassvurdering".

Hvem kan ta initiativ til arbeidsplassvurderingen?
Alle partene kan ta initiativ til en arbeidsplassvurdering – arbeidstaker, arbeidsgiver, behandlende fysioterapeut, NAV eller sykemelder. Med sykemelder menes fastlege, manuellterapeut eller kiropraktor. Ordningen er en frivillig ordning, og forutsetter at den sykmeldte selv er interessert.

Les også NAVs presentasjon av ordningen arbeidsplassvurdering og hvordan du søker.

Hvem kan få tilbudet?
Oppdrag fra NAV er et tiltak som kan benyttes overfor arbeidstakere som står i fare for å bli sykemeldt, mottar sykepenger, rehabiliteringspenger eller delvis uførepensjon. Det er en forutsetning at bedriften ikke har egen bedriftshelsetjeneste eller er tilknyttet fellesordning. Videre er ordningen avgrenset mot saker der kommunehelsetjenesten har ansvaret for koordinering av rehabiliteringsopplegget. Denne ordningen gir NAV mulighet til å bidra med faglig bistand for å få vurdert tiltaksmuligheter på arbeidsplassen, der behovet for slike vurderinger ikke dekkes på annen måte.

Kompetansekrav til fysioterapeuten
For at en fysioterapeut skal kunne påta seg arbeidsplassvurdering på oppdrag fra NAV, må ett av følgende tre alternativer til kompetanse være oppfylt:

  • Spesialist i helse- og miljøarbeid.
  • Bestått ukeskurset Helse- og miljøarbeid - fysisk arbeidsmiljø (tidligere Helse- og miljøarbeid for bedriftsfysioterapeuter del 1) - regi NFF, gjennomført i 2001 eller senere, og godkjent tilhørende oppgave. Andre kurs med tilsvarende innhold og varighet kan også godkjennes.
  • Minst tre års praksis i minimum 50 % stilling med forebyggende fysioterapi/ergonomi, for eksempel i bedriftshelsetjeneste.

Hvordan gå fram for å kunne påta seg slike oppdrag?
NAV har delegert ansvaret for godkjenning av kvalifiserte fysioterapeuter til NFF. Deltakere på NFFs kurs får tildelt godkjenning etter kurset. Andre kan sende søknad til Norsk Fysioterapeutforbund v/fagseksjonen, Postboks 147 Sentrum, 0102 Oslo. Dokumentasjon på at du har den kompetansen som kreves, skal da vedlegges.

NFF holder en liste over kvalifiserte fysioterapeuter til oppdraget. Listen ligger på NFFs nettsider www.fysio.no, under "Finn en fysioterapeut", og oppdateres daglig i henhold til den kontaktinformasjonen som det enkelte medlem har lagt inn på sine sider. Alle NAV kontor bruker den til å finne aktuelle fysioterapeuter. I tillegg kan du gjerne gi ditt lokale NAV-kontor beskjed om at du ønsker å påta deg oppdrag.

Hva er honoraret?
Honoraret er 705 kroner per time fra 1. januar 2019 (satsene endres årlig av Arbeids- og sosialdepartementet). Skyssgodtgjørelse gis i tillegg. Veiledet tidsbruk er stipulert til inntil fire timer for funksjonsundersøkelse, arbeidsplassbesøk og rapportskriving.

Rapportskjema
Ved bruk av ordningen med arbeidsplassvurdering skal fysioterapeuten rapportere til NAV. Last ned skjema på NAVs nettsider.

Som IA bedrift kan du søke NAV om bht refusjon for dette oppdraget:

Søknad honorar til bht

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner