Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Om fagfeltet

Fysioterapeuten er opptatt av å fremme utvikling og god helse hos barn og unge. Målet er å gi gode muligheter for optimal bevegelsesutvikling, funksjon, bevegelsesglede og mestring. Fysioterapeuten samarbeider med foresatte og fagpersoner for å tilrettelegge omgivelsene til barn og unge i barnehage, institusjon, SFO, skole og hjem. 


Fysioterapeuter har kunnskap om barns utvikling og om betydningen av samspillet mellom barn og deres omgivelser. Gjennom observasjon av barn i barnets naturlige miljø, kan fysioterapeuten bidra til og tilrettelegge for stimulerende aktivitet og godt samspill mellom barn og foresatte, og på denne måten bidra til å fremme bevegelsesutvikling og -mestring.

Ved sykdom eller skade gjør fysioterapeuten en grundig undersøkelse som gir et bilde av barnets ressurser, funksjonsnivå, utviklingsnivå og interesser. Dette gjøres i samarbeid med barnet selv, barnets omsorgspersoner og andre fagpersoner. Dersom det er behov for oppfølging, vurderer fysioterapeuten hva som er egnet og nødvendig stimulering eller trening, individuelt eller i gruppe. Det kan også være behov for andre helsefremmende tiltak, eller tilrettelegging i hjemmet, barnehagen eller på skolen.

Det er barnets omsorgspersoner og barnets behov som er retningsgivende for hvordan tiltakene gjennomføres. Mengde, intensitet og varighet er viktige for å påvirke læring og utvikling. Bevegelsesglede og opplevelse av mestring er viktig for barns utvikling. Noen barn har kortvarig eller permanent behov for ulike hjelpemidler for å fungere i hverdagen. Fysioterapeuten har kompetanse til å vurdere, prøve ut og tilpasse hjelpemidler knyttet til forflytning, aktivitet og dagligdagse gjøremål. Fysioterapeuten er en naturlig del av ansvarsgrupper rundt barn som har det. Noen fysioterapeuter er koordinator i ansvarsgrupper.

Fysioterapeut skal være en del av det tverrfaglige helsefremmende og primærforebyggende tilbudet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Barnehage og skole er også ofte arena for teriærforebyggende / habiliterende tiltak for barn med funksjonsnedsettelser.

Arbeidsoppgaver i helsestasjonstjenesten kan f.eks være knyttet til informasjon og veiledning på gruppenivå, og vurdering av barn i risiko. Barn kan være født med ulike former for risiko og dette kan medføre avvikende, treg eller forsinket utvikling. Mangelfull blikkontakt, nedsatt syn, nedsatt hørsel, samspillsvansker, uro, suge- og spisevansker, og manglende trivsel, er indikasjoner på behov for vurdering hos fysioterapeut. Barn som ikke klarer å henge med i lek med sine jevnaldrende kan ha nytte av vurdering hos fysioterapeut. 

Fysioterapeuter i skolehelsetjenesten skal arbeide med helsefremmende og forebyggende oppgaver for alle elever på individ- og gruppenivå, og samarbeide med andre yrkesgrupper og sektorer for å legge til rette for et generelt godt oppvekstmiljø for alle barn, både barn med funksjonsnedsettelser og funksjonsfriske barn. Helseproblemer blant barn og unge er sammensatte. Spesielt har psykososiale vansker, stress og belastningslidelser kommet mer i fokus.

 

 

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner