Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fordypningskurs: Fysioterapi for barn og ungdom på sykehus


Fysioterapeuter har en sentral plass spesialisthelsetjenesten (2. og 3. linje) Det å arbeide med barn og ungdom som er innlagt på sykehus krever kompetanse i å undersøke, utforme og igangsette tiltak for barnet. Samtidig krever det samarbeid med annet helsepersonell, foresatte og nettverket rundt familien. Som et bidrag til å bygge opp denne kompetansen arrangerer NFF kurs i dette fagområdet. I dette kurset fokuseres det på fysioterapi for barn og ungdom som er innlagt på sykehus. I kurset vil du bli presentert for et utvalg fysioterapeutiske tilnærminger og tiltak, som diskuteres i lys av teori, forskning og erfaringskunnskap. Refleksjon over aktuelle faglige og etiske spørsmål knyttet til fysioterapeutiske tiltak for barn og ungdom blir vektlagt. Kurset vil ha stor vekt på praktisk tilnærming.

Målgruppe: Fysioterapeuter som arbeider med, eller ønsker å arbeide med, barn og ungdom som er innlagt på sykehus (2 og 3 linje).

Opptakskrav: Autorisasjon som fysioterapeut. Gjennomført "Nettbasert introduksjonskurs i fysioterapi for barn og ungdom". Det anbefales at grunnkursene for fysioterapeuter i arbeid med barn 0-6 og/eller 6-18 er tatt. Fysioterapeuter som er ansatt på sykehus vil ha førsteprioritet ved opptak til dette kurset ved å spesifisere i "merknadsfeltet" ved påmelding.

For mer informasjon: Se NFFs kurskalender.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner