Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Stipend

Faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi ønsker å stimulerer til faglig utvikling hos det enkelte medlemmet. Vi har derfor opprettet et stipend som utdeles to ganger i året. Les mer her om hvordan du som medlem i faggruppen får tilgang til dette stipendet. 


NFFs faggruppe for barne- og ungdomsfysioterapi har kr. 30,000 disponibelt årlig til stipender til fagutvikling for det enkelte medlem. Dette er delt opp i to tildelinger på kr. 15,000 med søknadsfrist 1.november og 1.april. Hvert medlem kan søke en gang per år, på inntil kr 5000,- Medlemmer kan søke om dekning av kursavgift. Det vil generelt sett ikke bli gitt støtte til reise/overnatting da dette er et stipend med fokus på faglig videreutvikling.

Søknadsskjema finner du her.

Årsmøtet godkjenner forslag til budsjettert beløp, men styret står fritt i forhold til fordelingen av midlene. Vi har valgt å dele type søknader i to grupper. Den første gruppen går til kurs/konferanser/seminar, mens søknader som går til hospitering faller inn under gruppe nr.2. Ved mange søknader vil gruppe 1 prioriteres.  

Søkeren må være medlem av faggruppen, og stipendet er individuelt og personlig. Faggruppen tildeler ikke stipend til søkere som har fått utgiftene dekket av andre instanser, f. eks arbeidsgiver.

Søknaden for stipend høstsemester sendes styret ved leder innen 1.november, og vårsemester innen 1. april. Innkomne søknader behandles på første styremøte etter søknadsfrist. Søknadsskjema skal benyttes. 

Styret forbeholder seg retten til å prioritere utdeling av midler i forhold til innkomne søknader og faglig relevans.

Forutsetning for utbetaling av individuelt stipend er at prosjekt/kurs/utdanning er gjennomført. Stipendmottaker skal levere regnskap med originale kvitteringer innen tidsfrist angitt av kasserer. 

Oversikt over tildelte stipend vil følge med styrets årsberetning.

Mottaker av støtte plikter å avgi en kort rapport (minimum 250 ord) om den virksomhet som midlene ble anvendt til: kursets/formålets innhold, utbytte med mer. Rapporten sendes sammen med regnskapet. Denne rapporten vil bli publisert i Barnestafetten. 

Prosedyre for fagutviklingsstipend - individuelt stipend

Prosedyren gjelder for:

Medlemmer og styret

Revideres:

September 2020

Utarbeidet av:

Styret BUF

Dato revidert:

August 2019

 

Hensikt:

Sikre god saksgang for tildeling av fagutviklingsstipend - individuelt stipend.

 

Innhold:

 1. Søknad fra medlemmer sendes til leder per mail (barneogungdom@fysio.no).
 2. Søknadsskjema for stipend skal brukes.
 3. Leder sjekker at søker er medlem av faggruppen og har betalt kontingenten.
 4. Leder bekrefter mottatt søknad på mail.
 5. Behandlinger av søknader på 1. styremøte etter fristen (1. april og 1. november) etter retningslinjer.
 6. Svar til søkerne gis fra kasserer per e-post. Rapportskjema for individuelt stipend legges ved og det settes en tidsfrist 2-4 uker frem i tid.
 7. Søkeren sender utfylt rapportskjema for individuelt stipend med bilag til kasserer per post.
 8. Penger utbetales av kasserer. 
 9. Kasserer videresender rapportskjema for individuelt stipend til Barnestafetten.
 10. Navn, kurs og hvor mye som er tildelt arkiveres i liste av leder. Bruk mal for “Oversikt over tildeling av individuelt stipend.”
 11. Send til kontaktperson i sekretariatet hos NFF: kopi av søknad, vedtak fra styret, rapport og bilag fra søker. 

Retningslinjer for tildeling av individuelt stipend:

NFFs faggruppe for barne- og ungdomsfysioterapi har kr. 30.000 disponibelt årlig til individuelle stipender til fagutvikling. 

Hvert medlem kan søke en gang pr år, på inntil 5000 kr. 

Søknadsskjema lastes ned fra faggruppens hjemmeside (link på nettsiden).

Årsmøtet godkjenner forslag til budsjettert beløp, men styret står fritt i forhold til fordelingen av midlene. Vi har valgt å dele type søknader i to grupper. Den første gruppen går til kurs/konferanser/seminar, mens søknader som går til hospitering faller inn under gruppe nr.2. Ved mange søknader vil gruppe 1 prioriteres. Det vil generelt sett ikke bli gitt støtte til reise/overnatting da dette er et stipend med fokus på faglig videreutvikling.

Søkeren må være medlem av faggruppen, og stipendet er individuelt og personlig.

Faggruppen tildeler ikke stipend til søkere som har fått utgiftene dekket av andre instanser, f.eks arbeidsgiver.

Søknaden for stipend høstsemester sendes styret ved leder innen 1.november, og vårsemester innen 1. april. Innkomne søknader behandles på første styremøte etter søknadsfrist.

Styret forbeholder seg retten til å prioritere utdeling av midler i forhold til innkomne søknader og faglig relevans.

Forutsetning for utbetaling av individuelt stipend er at prosjekt/kurs/utdanning er gjennomført. Stipendmottaker skal levere regnskap med originale kvitteringer innen tidsfrist angitt av kasserer som angitt i punkt 6. 

Oversikt over tildelte stipend vil følge med styrets årsberetning.

Mottaker av støtte plikter å avgi en kort rapport (minimum 250 ord) om den virksomhet som midlene ble anvendt til: kursets/formålets innhold, utbytte med mer. Rapporten sendes sammen med regnskapet. Denne rapporten vil bli publisert i Barnestafetten (og det vil bli lagt ut en kort informasjon om navn på mottaker og hva stipend gikk til å dekke på faggruppens hjemmeside.)

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner