Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Arbeidsplassvurdering og ekspertbistand

Forskrift om tilskudd til ekspertbistand trådte i kraft 1. september 2019, og er tidsbegrenset til 31. desember 2022, dvs. til utløp av gjeldende IA-avtale. Arbeidsplassvurdering er nå en del av ekspertbistand.


Hensikt

Tilskudd til ekstern ekspertbistand skal støtte opp under arbeidet med å forebygge og redusere sykefravær på den enkelte arbeidsplassen. Hensikten med bistanden er at eksperten skal bidra til å løse problemer som leder til sykefravær, med sikte på å tilbakeføre arbeidstakeren til arbeid.

Når kan tilskudd til ekspertbistand være aktuelt?

Ekspertbistand kan gis til en arbeidsgiver i enkeltsaker der en arbeidstaker har lange og/eller hyppig gjentakende sykefravær. Tilskudd kan gis i sykmeldingsperioden, men også mellom sykmeldingsperioder i situasjoner hvor sykmeldingsperiodene forekommer hyppig. Tilskuddet kan være aktuelt hvis fraværet ikke blir løst gjennom arbeidsgivers vanlige oppfølging i forbindelse med sykefravær. Det er altså et vilkår at bedriftsinterne tiltak og relevante offentlige støtteordninger er utprøvd eller vurdert.

Søknad

Arbeidsgiveren må søke NAV Arbeidslivssenter før ekspertbistand iverksettes. Det kan søkes gjennom Altinn. Men før det søkes må arbeidsgiveren kontakte NAV via kontaktskjema på nav.no, eller på tlf. 55 55 33 36. I søknaden må det dokumenteres at arbeidsgiveren, NAV Arbeidslivssenter og den enkelte arbeidstakeren er enige om at det er hensiktsmessig med ekstern bistand. I søknaden må innholdet i ekspertbistanden beskrives. Arbeidsgiveren og arbeidstakeren bør sammen utforme og bestille oppdraget til eksperten. Arbeidsgiver må selv finne en ekspert og innhente pristilbud. Det må også beskrives hvilken tilrettelegging som er vurdert, igangsatt eller gjennomført.

Når fysioterapeut er ekspert - arbeidsplassvurdering

Tilskuddet skal ikke kunne gis til refusjon av behandling. Ekspertbistand kan heller ikke utføres av arbeidstakerens behandlende fysioterapeut, selv om vedkommende har kompetanse til å foreta arbeidsplassvurdering. En arbeidsplassvurdering av fysioterapeut kan brukes til å vurdere de ergonomiske, organisatoriske, psykososiale og fysiske arbeidsforholdene. Kartleggingen skal gi grunnlag for å tilpasse arbeidsoppgaver. Fysioterapeuten skal foreslå tiltak som skal gjøre arbeidstakeren i stand til å utføre arbeidet sitt, eller alternativt gjøre annet arbeid. Fysioterapeuten skal primært gi bistand på arbeidsplassen, og støtte opp under samhandlingen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Fysioterapeuten skal utarbeide en rapport som inneholder opplysninger om arbeidstakers funksjonsevne, men skal ikke inneholde medisinske eller sensitive opplysninger. Rapporten skal gå til arbeidstaker og arbeidsgiver, med kopi til NAV. I rapporten beskrives årsaksforhold/sammenheng mellom arbeidstakers funksjonsevne, arbeidsoppgaver og relevante arbeidsforhold. Det rettes oppmerksomhet til muligheter og begrensninger i utførelse av arbeidet, som leder til vurdering, anbefalinger og forslag til tiltak. Kompetanse For at medlemmer i Norsk Fysioterapeutforbund skal kunne tilby arbeidsplassvurdering under denne ordningen må de ha relevant tilleggskompetanse. Det vil si at fysioterapeuten enten er spesialist i helse- og miljøarbeid eller har etterutdanning i arbeidsplassvurdering i regi av forbundet.

Tilskudd/honorar/refusjon

Arbeidsgiveren betaler for ekspertbistanden, og krever refusjon av utgiftene fra Nav. Tilskuddet fra Nav gis i form av dekning av arbeidsgivers faktiske utgifter til: - Ekspertens timepris - Eventuell reiseutgifter, herunder kilometergodtgjørelse - Kost- og losji når dette er aktuelt. - Utgifter i forbindelse med forberedelse og rapportering kan også dekkes. Ekspertens utgifter må dokumenteres. Maksimalt tilskuddsbeløp er 20.000 kr. Arbeidsgiver må sende refusjonskravet etter at utgiftene til ekspertbistand er betalt, og senest to måneder etter at tiltaket ble avsluttet. Dokumentasjon på utgiftene må legges ved. Refusjonskravet sendes på eget skjema (NAV 76.13-90).

Bruk av bedriftshelsetjeneste

Ekspertbistand kan ikke ytes til bedriftshelsetjeneste, jf. arbeidsmiljøloven § 3-3. Det er ikke formålet med ekspertbistand å dekke arbeidsgiverens normale utgifter til bedriftshelsetjenesten. NAV må avklare om arbeidsgiveren er tilknyttet en bedriftshelsetjeneste når ekspertbistand vurderes. Det er ikke tilstrekkelig grunn til å avslå ekspertbistand, at tjenesten kjøpes inn fra en leverandør som også tilbyr bedriftshelsetjenester. Det må vurderes om tjenestene som kjøpes inn, faller utenfor det bedriftshelsetjenesten normalt ville tilbudt den aktuelle arbeidsgiveren. Dette vil avhenge av avtalen mellom bedriftshelsetjenesten og den enkelte arbeidsgiveren. Arbeidsgiverens vurdering av dette skal vektlegges. Ved tvil kan også den aktuelle bedriftshelsetjenesten kontaktes. NAV kan også, om det vurderes nødvendig, innhente avtalen mellom arbeidsgiveren og bedriftshelsetjenesten. Arbeidsgivere uten tilknytning til en bedriftshelsetjeneste vil følgelig ha et noe større spillerom til hva slags ekspertbistand de kan kjøpe inn fra en leverandør som også leverer bedriftshelsetjenester. Jf. arbeidsmiljøloven § 3-3 og § 13-2 bokstav f i tilhørende forskrift om organisering, ledelse og medvirkning skal bedriftshelsetjenesten bistå med «... individuell tilrettelegging, herunder deltagelse i dialogmøter og utarbeidelse av oppfølgingsplan». Tilrettelegging, deltakelse i dialogmøter og utarbeidelse av oppfølgingsplan faller alltid utenfor tilskuddsordningen. Samtidig vil kartlegging fra en bedriftshelsetjeneste kunne være en del tilskuddsordningen. Hva som kan regnes som kartlegging og hva som kan regnes som tilrettelegging må vurderes skjønnsmessig av NAV i hvert enkelt tilfelle.

Plikt til fortrolighet

Helsepersonell har taushetsplikt etter helsepersonell-loven kapittel fem. Eksperter i denne sammenheng har taushetsplikt på samme måte. Eksperten skal innhente arbeidstakerens samtykke dersom det er nødvendig at helseopplysninger kommer frem av ekspertens rapport. Opplysninger som eksperten, arbeidsgiver, arbeidstaker og Arbeids- og velferdsetaten blir kjent med i forbindelse med ekspertbistanden, må behandles fortrolig også når opplysningene ikke omfattes av lovbestemte taushetsplikt. Plikten til fortrolighet er ikke tidsbegrenset. For mer informasjon les utfyllende regler til forskrift om tilskudd til ekspertbistand.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner