Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Medlemsvilkår

Utdraget nedenfor er fra NFFs gjeldende lover, sist endret på Hovedlandsmøtet i november 2019. Se Lover, vedtekter og retningslinjer for en samlet gjengivelse av NFFs gjeldende lover og mønstervedtekter m.m. Innmelding i NFF skjer elektronisk, se medlemsside med innmeldingsskjema. Utmelding skal skje skriftlig, og gjelder fra 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober, avhengig av utmeldingstidspunkt. Du kan lese mer om innmelding og utmelding under punkt 10 nedenfor.

* * *

MEDLEMSKAP

8    MEDLEMMER

8.1    Personvilkår
Følgende personer kan være medlem i NFF:
1.     fysioterapeuter med norsk autorisasjon eller lisens
2.     turnuskandidater
3.     studenter ved fysioterapeututdanninger
4.     æresmedlemmer utnevnt av landsmøtet
5.     personer som nevnt i nr. 1, men som på grunn av alder ikke lenger innehar autorisasjon eller lisens.

8.2    Faglig medlemskap/dobbeltmedlemskap
Dersom det foreligger særlige forhold, kan Forbundsstyret etter individuell søknad innvilge faglig medlemskap. Faglig medlemskap innebærer begrensede rettigheter og plikter som nærmere angitt i punkt 9. Forbundsstyret kan også inngå avtale med annet fagforbund om adgangen til faglig medlemskap i NFF og fullt medlemskap i det andre forbundet. For tilfelle som faller inn under slik avtale om dobbeltmedlemskap, håndheves avtalen av sekretariatet.

9    MEDLEMMERS RETTIGHETER OG PLIKTER

Et medlem
1.    har rett til å benytte initialene MNFF
2.    har rett til en stemme ved uravstemning og årsmøte i regionen
3.    har forslagsrett etter loven her, jf. punkt 13.7, herunder forslagsrett til kandidat til tillitsverv i forbundet
4.    er valgbar til tillitsverv i forbundet
5.    har rett til bistand i lønnsforhandlinger og arbeidskonflikter
6.    har rett til å søke godkjenning som spesialist MNFF
7.    mottar forbundets tidsskrift.

Studentmedlemmer, jf. punkt 8.1 nr. 3, har kun rettigheter etter punkt 3 og 7 ovenfor.

Studenter, turnuskandidater og nyutdannede fysioterapeuter, i en periode på fem år etter autorisasjon, som er medlemmer i NFF, blir automatisk medlem i NUF.

Medlemmer ansatt i NFFs sekretariat er kun valgbare til tillitsverv i regioner, faggrupper og interessegrupper, likevel slik at de ikke kan møte som delegat på landsmøtet.

Medlemmet forplikter seg til å sette seg inn i og etterleve NFFs lover og vedtekter for de forskjellige organene og å følge gyldige vedtak som er truffet i NFFs styrende organer, herunder pålegg ved lønns- og arbeidskonflikter.

Et medlem, med unntak av medlemmer innvilget faglig medlemskap, kan ikke være medlem i andre organisasjoner som ivaretar medlemmets inntekts- og arbeidsforhold. Medlem med faglig medlemskap har ikke rett til bistand i lønnsforhandlinger og arbeidskonflikter, er ikke forpliktet til å følge de vedtak/påbud som er knyttet til lønns- og arbeidsforhold og har ikke stemmerett ved uravstemning knyttet til lønns- og arbeidsforhold. Medlem med faglig medlemskap er kun valgbar til fagrelaterte tillitsverv, herunder vervet som leder i en faggruppe, likevel slik at vedkommende ikke kan være delegat for en faggruppe til landsmøtet. Andre rettigheter og plikter kan følge av dobbeltmedlemskapsavtale som vedkommende omfattes av. Rettigheter og plikter som ikke er regulert av nr. 1–7 ovenfor, kan fastsettes nærmere av Forbundsstyret.

Medlemmer som er i et arbeidsforhold som ikke er regulert av norsk lov, har kun rettigheter etter punkt 1, 3, 6 og 7 ovenfor.

10    INNMELDING OG UTMELDING

Søknad om medlemskap sendes til forbundets sekretariat på eget skjema. Rettigheter og plikter som medlem trer i kraft når bekreftelse på godkjent medlemskap er sendt medlemmet. Likevel slik at rett til juridisk bistand først inntrer etter tre måneders medlemskap. Sekretariatet underretter regionen, jf. punkt 17.4.

Dersom søknad om medlemskap ikke blir innvilget, kan avslaget påklages til Forbundsstyret.

Melding om endring av medlemsstatus til pensjonist eller annen endring som medfører endring i størrelsen på kontingenten, må skje skriftlig ved melding til sekretariatet og har virkning fra nærmeste månedsskifte.

Utmelding må skje skriftlig ved melding til sekretariatet og har virkning fra tidspunkt for registrering i medlemsregisteret, likevel slik at vedkommende plikter å betale kontingent for inneværende kvartal.

Utmelding umiddelbart før eller under en arbeidskonflikt og som har bakgrunn i denne, vil bli gitt virkning først når arbeidskonflikten er avsluttet.

Skylder et medlem kontingent for seks måneder, regnes medlemskapet som opphørt, men betalingsansvaret bortfaller ikke. Varsel gis skriftlig før den faktiske utmelding skjer. Personer som har tapt sitt medlemskap på grunn av manglende betaling av kontingent, kan etter søknad bli tatt opp igjen når skyldig kontingent og andre utestående fordringer til forbundet er betalt.

11    KONTINGENT

Medlemmene skal betale en årskontingent til forbundet. Landsmøtet vedtar årskontingentens størrelse for kommende landsmøteperiode. Landsmøtet kan vedta fritak eller redusert årskontingent for grupper av medlemmer når andre forhold gjør det rimelig. Forbundsstyret kan etter søknad frita et medlem helt eller delvis for å betale årskontingent dersom vedkommendes økonomiske forhold gjør dette rimelig.

Landsmøtet fastsetter fordelingen av kontingentinntektene på forbundet og regionene.

Landsmøtet har fullmakt til å utskrive nødvendig ekstrakontingent i forbindelse med konflikter.

12    SUSPENSJON OG EKSKLUSJON

12.1    Suspensjon

12.1.1 Suspensjon under undersøkelse
Suspensjon innebærer at medlemmet blir utestengt i en periode, inntil det er tatt endelig beslutning i saken. I denne perioden kan medlemmet ikke påberope seg de ellers gjeldende medlemsrettighetene.

12.1.2 Vedtak om suspensjon
Forbundsstyret kan vedta å suspendere et medlem som har opptrådt slik at vedkommende har motarbeidet forbundets formål, skadet dets anseelse eller overtrådt dets lover, vedtekter eller retningslinjer, ikke etterkommet dets pålegg ved lønns- og arbeidskonflikter eller for øvrig utvist en uverdig opptreden. Vedtak om suspensjon krever at minst seks av Forbundsstyrets medlemmer stemmer for det. Forbundsstyret kan med samme flertallskrav oppheve suspensjonen dersom begrunnelsen bortfaller, eller man etter nærmere undersøkelser konstaterer at det ikke er grunnlag for suspensjon/eksklusjon. Suspensjonstiden kan uansett ikke være lenger enn ett år.

12.2    Eksklusjon
Eksklusjon er en fullstendig og endelig avslutning av medlemsforholdet.
Forbundsstyret kan vedta å ekskludere medlem som har opptrådt slik at vedkommende har motarbeidet forbundets formål, skadet dets anseelse eller overtrådt dets lover, vedtekter eller retningslinjer, ikke etterkommet dets pålegg ved lønns- og arbeidskonflikter eller for øvrig utvist en uverdig opptreden. Vedtak om eksklusjon krever at minst seks av Forbundsstyrets medlemmer stemmer for det. Rådet for fysioterapietikk skal høres i saker knyttet til yrkesetiske forhold.

12.3    Anke
Suspendert eller ekskludert medlem kan anke vedtaket inn for Lovutvalget, jf. punkt 22, som fatter endelig vedtak. Ankefristen er fire uker fra medlemmet mottok melding om Forbundsstyrets vedtak per rekommandert post. Vedtak om å opprettholde suspensjonen eller eksklusjonen krever at minst fire av Lovutvalgets medlemmer stemmer for det.

Anke over vedtaket har ikke oppsettende virkning, likevel slik at frem til anke over vedtak om eksklusjon er endelig avgjort i Lovutvalget, er medlemmet å regne som suspendert.

12.4    Saksbehandlingsregler
Før Forbundsstyret fatter vedtak om suspensjon eller eksklusjon, skal medlemmet varsles om at sak foreligger og gis anledning til å uttale seg. I varselet skal medlemmet gjøres oppmerksom på sin rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter og til å uttale seg.

Melding om suspensjon eller eksklusjon skal sendes medlemmet som rekommandert post. Foruten vedtaket skal meldingen inneholde opplysninger om avstemningsresultatet samt informasjon om retten til innsyn i saksdokumentene, ankeadgangen og ankefristen som gjelder.

12.5    Gjenopptak av ekskludert medlem
Forbundsstyret kan etter søknad vedta å gjenoppta et ekskludert medlem dersom minst seks av Forbundsstyrets medlemmer stemmer for det.


Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner