Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

L-takster


L-takstene per 1. juli 2019

For fysioterapeuter med videreutdanning innen manuellterapi.

Arbeids- og velferdsdirektoratet regulerer Honorartakst for legeerklæring m.m. (L-takster) per 1. juli 2019. Grunnlaget for reguleringen er årets forhandlinger om normaltariffen for fastleger og for avtalespesialister. Takst 34 (skyssgodtgjørelse/dialogmøter) er tilsvarende statens regulativ for kjøregodtgjørelse.

De nye takstene fremgår av tabellen fra NAV nedenfor. Merk at tabellen er noe endret i ordlyd fra tidligere tabell (plassert under), og forenklet ved at kommentarer og blankettreferanser er fjernet.

Takst

Taksten gjelder

Per 1. juli 2019

L1

«sykmelding»

kr 20,-

L4

«utdypende spørsmål ved 7, 8, 17 og 39 uker»

kr 80,-

L8

Unntak fra arbeidsgiveransvar. «Kronisk sykt barn» Besvarelse på spørsmål om tilleggsopplysningen

kr 159,-

L20

Dialogmøte – manuellterapeut og kiropraktor for hver påbegynt halvtime

kr 370,-

L20a

Godtgjørelse for dialogmøte avlyst senere enn 24 timer før møtet skulle vært avholdt – manuellterapeut, kiropraktor (for 1 time)

kr 740,-

 

 

L34

Skyssgodtgjørelse/ dialogmøter

 

 

 

kr 4,03 (per km)

L40

-          Stønad til bil

-          Legeerklæring ved arbeidsuførhet

kr 804,-

For utfyllende opplysninger se www.nav.no, NAV og samfunn/Lover og regler/Rettskildene:

Vedlegg 1 til § 21-4 i folketrygdloven: Honorartakster for legeerklæringer m.m., samt rundskriv til §21-4 andre ledd.

Gå hit for å finne skjema og annen informasjon for sykmelder på NAVs sider.

* * *

L-takstene per 1. juli 2018

Takstene er hjemlet i folketrygdloven § 5-4 og omtales som L-takster (legetakster). Ved utløsning av takstene brukes særskilte blanketter. Takstene ble fastsatt 1. mars 2007. De ble sist endret med virkning fra 1. juli 2018 (høyre kolonne), og lyder som følger:

Takst

Blankett

Beskrivelse/kommentar

01.07.17

01.07.18

L1

NAV 08-07.04

Vurdering av arbeidsmulighet/sykmelding  «sykmeldingsattest»

kr 18,-

kr 19,-

komm. L1

 

Utløses ved utfylling av blankett IA 08-07.04 Manuellterapeut har adgang til å dokumentere arbeidsuførhet i en periode på inntil 12 uker fra første sykefraværsdag.

 

 

L4

NAV 08-07.04

Medisinske årsaker til at arbeidsrelatert aktivitet ikke er igangsatt.

kr 75,-

kr 78,-

komm. L4

 

Medisinske årsaker til at arbeidsrelatert aktivitet ikke er igangsatt, punkt 6.1 på Blankett NAV 08-07.04; Vurdering av arbeidsmulighet/sykmelding. Taksten kan kreves en gang per sykmeldingstilfelle, senest ved 8 uker.

 

 

L8

NAV 08-20.05

«Søknad om unntak for arbeidsgiveransvar»

kr 149,-

kr 155,-

komm. L8

 

Brukes ved utfylling av blankett NAV 08-20.05 og ved besvarelse av skriftlig/muntlig forespørsel fra NAV om tilleggsopplysninger ut over det som følger av tidligere utfylte blanketter. Det presiseres at dette ikke er en generell telefontakst.

 

 

L20

 

Deltakelse på dialogmøter

kr 347,-

kr 360,-

komm. L20

 

 Vilkårene for utløsning av taksten er at Manuellterapeut har deltatt på Dialogmøte 1 med arbeidstaker og arbeidsgiver senest innen 7 uker etter at arbeidstaker har vært arbeidsufør helt eller delvis jf. AML § 4-6.

Taksten benyttes når behandler har deltatt i dialogmøte i regi av NAV. Dialogmøte 2 senest når arbeidsuførheten helt eller delvis har vart i 26 uker, og eventuelt et Dialogmøte 3 på et senere tidspunkt i sykmeldingsforløpet. Taksten kan også benyttes om det skulle være behov for ekstra dialogmøter utover Dialogmøte 1, 2 og 3.

Taksten beregnes for arbeid inntil en halvtime, og skal fra 1. juli 2018 ikke repeteres med mindre dialogmøtet har vart lenger enn 30 min. Taksten dekker også praksisutgifter. Taksten beregnes for den samlede møte-/reisetid, ikke per pasient. Manuellterapeuten må på anmodning opplyse hvem det har vært holdt møte med. 

 

 

L20a

 

Når dialogmøte blir avlyst senere enn 24 timer før møtet skulle vært avholdt.

kr 692,-

kr 720,-

L34

 

Skyssgodtgjørelse/dialogmøter

kr 4,10
 (per km)

 kr 4,10
 (per km)

komm. L34

 

Kilometergodtgjørelse ved deltakelse på dialogmøter. 

 

 

L40

NAV 08-07.08

- Søknad om stønad til bil
- Legeerklæring ved arbeidsuførhet

 kr 754,-

kr 783,-

komm. L40

 

 Kan kreves unntaksvis når NAV ber om en slik erklæring, og at NAV samtidig opplyser om at takst L 40 kan kreves.

 

 

Gå hit for å lese NAVs kommentarer til L-takstene.

Gå hit for å finne skjema og annen informasjon for sykmelder på NAVs sider.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner