Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

L-takster


L-takstene per 1. juli 2022

For fysioterapeuter med videreutdanning innen manuellterapi.

Arbeids- og velferdsdirektoratet regulerer Honorartakst for legeerklæring m.m. (L-takster) per 1. juli 2022. Grunnlaget for regulering av takstene er i år, som tidligere år, resultatet av årets forhandlinger om normaltariffen for fastleger og for avtalespesialister. Takstene er hevet med 3,4 prosent (avrundet til nærmeste hele krone). Takst L 34 (skyssgodtgjørelse/dialogmøter) er tilsvarende statens regulativ for kjøregodtgjørelse.

Vedlegg 1 til kap. 21-4 i folketrygdloven vil også bli revidert per 1. juli 2022.

Takstene fremgår av tabellen nedenfor.

Takst

Taksten gjelder

Per 1. juli 2021

Per 1. juli 2022

L1

«sykmelding»

kr 21,-

kr 22,-

L4

«utdypende spørsmål ved 7, 8, 17 og 39 uker»

kr 84,-

kr 87,-

L8

Unntak fra arbeidsgiveransvar. «Kronisk sykt barn» Besvarelse på spørsmål om tilleggsopplysningen

kr 168,-

kr 174,-

L20

Dialogmøte – manuellterapeut og kiropraktor for hver påbegynt halvtime

kr 390,-

kr 403,-

L20a

Godtgjørelse for dialogmøte avlyst senere enn 24 timer før møtet skulle vært avholdt – manuellterapeut, kiropraktor (for 1 time)

kr 781,-

 

 

kr 808,-

L34

Skyssgodtgjørelse/dialogmøter

 

 

 

kr 4,03 (per km)

kr 4,03 (per km)

L40

Stønad til bil. Legeerklæring ved arbeidsuførhet

kr 848,-

kr 877,-

For utfyllende opplysninger se www.nav.no, NAV og samfunn/Lover og regler/Rettskildene:

Vedlegg 1 til § 21-4 i folketrygdloven: Honorartakster for legeerklæringer m.m., samt rundskriv til § 21-4 andre ledd.

Gå hit for å finne skjema og annen informasjon for sykmelder på NAVs sider.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner