Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Regler for opptak, avmelding og kursdeltakelse


Tildeling av kursplasser

En kursplass tildeles den enkelte påmeldt fysioterapeut og ikke arbeidsstedet/-giveren, og uavhengig av om det er arbeidssted eller den enkelte som bærer kostnaden ved kurset. Det innebærer at det ikke er åpning for at en påmeldt fra en arbeidsplass blir byttet ut med en annen fysioterapeut etter påmeldingsfristen. Når den opprinnelige påmeldte ikke kan møte opp på kurs, skal den ledige plassen tilbys nr. 1 på ventelisten.

Kriterier som legges til grunn ved tildeling av kursplass:

  • Den påmeldte er autorisert fysioterapeut (avsluttet turnustjeneste).
  • Den påmeldte må oppfylle eventuelle opptakskrav. Dokumentasjon på dette må sendes til NFF før påmeldingsfristen.
  • Den påmeldte søker plass på samme kurs for annen gang i løpet av en fireårs periode.
  • Medlemmer i andre nordiske forbund disponerer opp til 10 prosent av kursplassene.

Når ovennevnte kriterier er tatt hensyn til, tildeles kursplassene i den rekkefølge NFF mottar påmeldinger. 

Senest 10 arbeidsdager etter påmeldingsfristens utløp, sendes en e-post til de påmeldte med melding om at de enten er tatt opp som deltakere på kurs eller står på ventelisten. 

Påmeldinger som kommer etter påmeldingsfristen, blir ikke behandlet, med mindre kurset er annonsert med "Fortsatt ledige plasser". 

Betalerens navn og adresse

Fakturaen for kursavgiften sendes til betaleren som er angitt i påmeldingsskjemaet.

Eventuelle endringer i betalerens navn og adresse må meddeles til kurs@fysio.no innen kursets påmeldingsfrist. Etter den datoen, vil fakturaen bli sendt til oppgitte betaler og vil ikke kunne bli endret.

Eventuelle bestillings-/rekvisisjonsnr og/eller kostnadssted som skal stå på fakturaen må også være meddelt innen påmeldingsfristen. Ansvar for å innhente all informasjon som arbeidsgiveren ønsker skal stå på fakturaen ligger hos den som melder seg på kurset. Fagseksjonen tar ikke ansvar for å etterlyse informasjon hos arbeidsgiverne.

Betaler av faktura kan IKKE forandres etter at NFF har sendt ut faktura.    

Ikke medlemmer i NFF kan dra fordel av redusert kursavgift for medlemmer hvis de melder seg inn i NFF innen påmeldingsfristen.

Påmelding til kurs er bindende

Avbestilling av kursplass må gjøres skriftlig til kurs@fysio.no. Det er fysioterapeuten som er tildelt plass på kurs som selv er ansvarlig for å avbestille plassen, ikke arbeidsgiveren.

Avbestilling av kursplass mottatt etter påmeldingsfristen og frem til to uker før kursstart belastes med et avbestillingsgebyr på kr 800 uavhengig av kursets lengde.

Hele kursavgiften må betales når avbestilling mottas senere enn to uker før kursstart.

Avbestilling av kursplass grunnet sykdom belastes med et gebyr på kr 800 helt frem til kursstart. Legeattest må sendes til NFF.

I følgende tilfeller refunderes ikke kursavgiften:

1)      Hvis sykdom inntreffer under kurset

2)      Ved uteblivelse fra kurset

For å bestå kurset og dermed motta et kursbevis kreves det 80 % tilstedeværelse på et kurs.

Kursbevis

Kursbevis utstedes i kursportalen omtrent en uke etter endt kurs. For å få kurset godkjent og motta kursbevis forutsettes det;
- minimum 80% tilstedeværelse på kurset
- innlevert og godkjent oppgave (dersom dette er et obligatorisk arbeidskrav)

Avlysning

NFF tar forbehold om at et kurs kan bli avlyst/eventuelt utsatt på grunn av forhold relatert til covid-19-pandemien, ved for lav deltakeroppslutning eller på grunn av uforutsette hendelser (force majeure). I slike tilfeller refunderer ikke NFF deltakernes reiseutgifter, men kun kursavgiften. 

Ansvarsfraskrivelse

NFF påtar seg ikke ansvar for eventuelle direkte eller indirekte skader som kan oppstå hos kursdeltakerne som følge av øvelser/grep utført på kurset, enten av kurslederne eller med-deltakerne. En deltaker er selv ansvarlig for å avstå fra øvelser som kan skade ham/henne.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner