Høstwebinar for faggruppen i barne- og ungdomsfysioterapi

Velkommen til høstwebinar i regi av faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi med tema


«Perspektiver på relasjoner i fysioterapi for barn og ungdom»


Program:

08.30 – 08.50 Velkommen og informasjon fra faggruppeleder

09.00 – 09.45 Utfordringer i møtet med barnet ved Tone Sætrang: Deltakelse, et sentralt og mangetydig begrep i habilitering, men hvordan det kan brukes i vår daglige kliniske hverdag som barnefysioterapeuter er i liten grad konkretisert. Deltagelse kan forstås som både ideal, rettighet og virkemiddel. Videre kan deltakelse forstås som en dynamisk relasjon og prosess, også i klinisk praksis i samhandling mellom barn og fysioterapeut. Hvordan kan det se ut i klinisk praksis? Dette vil belyses med eksempler fra klinisk praksis og forskning.

10.00 – 10.45 Tone Sætrang fortsetter

11.00 – 11.45 Hvorfor og hvordan ivareta barn og unge som opplever at en i familien blir syk eller dør? Ved Trude Aamotsmo

11.45 – 12.30 Lunsj

12.30 – 13.15 Elin Langdahl fra HBF innleder om egne erfaringer med ansvarsgrupper og individuelle planer

13.30 – 14.15 Hvordan kan koordinatorrollen utøves? Perspektiver og erfaringer ved Elise Fjellvik-Næss, Porsgrunn kommune.

14.30 – 15.15 Erfaringsdeling/ Diskusjon/Deltakerinvolvering: Samarbeid mellom linjer, hvem er viktige samarbeidspartnere, hvordan går informasjonsflyten, hvilke kanaler fungerer best, hva er suksessfaktorer, hva er største fallgruve, hva er vår viktigste jobb som familiens fysioterapeut, er det annerledes hvis vi også er koordinator, eller hvis vi bare er koordinator og en annen kjenner familien best?

15.15 – 15.30 Avslutning


Tone Sætrang: Spesialfysioterapeut, Spesialist i fysioterapi til barn og unge, barne- og ungdomsklinikken, Barneavdeling for nevrofag, Seksjon Nevrohabilitering barn, Rikshospitalet. Til sammen 16 års erfaring fra kommunehelsetjensten, fra 2006 i spesialisthelsetjenesten

Trude Aamotsmo: Som kreftsykepleier ved Oslo universitetssykehus (OUS) har Trude hatt mange samtaler med familier, barn, ungdom som opplever at en i familien er eller blir syk. For helsepersonell har det å bidra til at barn som pårørende og etterlatte blir sett og hørt vært en lovpålagt oppgave siden 2010. Trude jobber nå i Avdeling samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester som foretakskoordinator for barn og unge. Hun leder Råd for barn som pårørende og Råd for ungdomshelse på OUS.

Elin Langdahl: Elin har mer enn 17 års erfaring som mamma til en jente med store funksjonsnedsettelser. Hun har vært tillitsvalgt i Handicappede barns foreldreforening (HBF) i en årrekke, og var leder for HBF sentralt fra 2016 til 2020. Både i privat sammenheng og i organisasjonssammenheng har hun kommet med innspill for å få ansvarsgrupper og individuell plan (IP) til å fungere etter hensikten, og ikke bli et skrivebordsdokument.

Elise Fjellvik-Næss: Ergoterapeut med videreutdanning i organisasjon og ledelse. Jobber som habiliteringskoordinator for barn og unge (0-20 år) i Familiehelsetjenester i Porsgrunn kommune. Har blant annet ansvar for tildeling av koordinatorer, opplæring og veiledning av tjenesten i kommunen som omhandler barn og unge. Arbeider tett med tjenestekontoret og øvrige instanser. Erfaring med arbeid med barn og unge og deres familier siden 2008 gjennom skole, avlastningsbolig, hjelpemiddelsentralen og nå tilknyttet fysio/ergoteam i Porsgrunn kommune. 

 

Tidspunkt: 03.11.2022 kl. 08.30-15.30 på Microsoft Teams.

Påmeldingsfrist: 21.10.22

Alle påmeldte vil få tilsendt teamslenke noen dager før webinaret.


Medlemskap i faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi koster kr. 600 per år. Meld deg inn her: https://norskfysioterapeutforbund.membersite.no/Membership/BuyMembership


Praktiske opplysninger

  • Første kursdag: 03.11.2022
  • Siste kursdag: 03.11.2022
  • Antall deltakere: 300
  • Antall ledige plasser: 239
  • Kursavgift: 1 150,00 for Ikke medlem
  • Kursavgift: 500,00 for Faggruppemedlem Barne- og ungdomsfysioterapi
  • Kursavgift: 1 150,00 for NFF-Medlem
  • Kursavgift: 200,00 for Turnusmedlem
  • Påmeldingsfrist: 21.10.2022