Grunnkurs for fysioterapeuter i arbeid med barn og ungdom 0-18 år

Kurset er delt i to samlinger (5+5):21.-25.september 2020 og 18.-22.januar 2021.


Om kurset

Om kurset

Fysioterapeuter har en sentral plass i kommune- og spesialisthelsetjenesten for barn og ungdom. Arbeidet som barnefysioterapeut krever en kompetanse som sikrer en profesjonell utøvelse overfor både barna, foreldre og andre aktører. Som ledd i å bidra til å bygge opp denne kompetansen arrangerer NFF to grunnleggende kurs innen fagområdet: 1. Nettbasert introduksjonskurs for fysioterapeuter som arbeider med barn og ungdom, 2. Grunnkurs for fysioterapeuter i arbeid med barn og ungdom 0-18 år. 

Etter den første uken skal deltagerne gjennomføre to AIMS-tester eller to ABC-tester, og to observasjoner av barn. 1 av hver sendes til kurslederne for godkjenning og for å få skriftlig tilbakemelding. Oppgaveinnlevering er obligatorisk og gir uttelling i 4 timer.

"Grunnkurs for fysioterapeuter i arbeid med barn og ungdom 0-18 år" vil gi grunnleggende kunskap og ferdigheter som er nøyvendig for å arbeide som fysioterapeut med ansvar for barn og ungdom 0-18 år.

Dette kurset er sammenslåing av kursene "Grunnkurs for fysioterapeuter i arbeid med barn 0-6 år" og "Grunnkurs for fysioterapeuter i arbeid med barn og ungdom 6–18 år".

MÅLGRUPPE
Fysioterapeuter som jobber - eller ønsker å jobbe med barn

Kursavgiften inkluderer undervisningen, lunsj og tilgang til kursmateriell.

Med forbehold om prisendringer.

Innhold

Innhold

LÆRINGSUTBYTTE
Etter endt kurs skal deltagerne kunne:

1. Redegjøre for det spesielle med å arbeide med barn med hensyn til at de er i vekst og utvikling.
2. Gjøre rede for barns utvikling og hva som driver og stimulerer utviklingen generelt, og bevegelsesutviklingen spesielt.
3. Utføre selvstendig, systematisk klinisk observasjon og beskrive barns bevegelsesutvikling med hensyn til aktivitet og bevegelseskvalitet.
4. Vurdere barns bevegelser og funksjon i henhold til WHOs internasjonale klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse (ICF).
5. Fortolke funn fra observasjoner og undersøkelser for deretter å konkludere med hensyn til om utviklingen er innenfor/utenfor normalvariasjonen og kunne gi begrunnede antakelser om hva en eventuelt forsinket utvikling kan ha sammenheng med, muntlig og skriftlig.
6. Anvende to kartleggingsverktøy (ett for barn 0-18 og ett for 4-16 år) og ha oversikt over andre tilgjengelige tester/kartleggingsverktøy som kan være aktuelle.
7. Diskutere resultatene av standardiserte aldersadekvate tester og kartleggingsverktøy.
8. Identifisere barn 0-18 år som er i risiko for en forsinket utvikling og eller helsemessige plager.
9. Benytte utgangsstillinger og posisjoner og tilrettelegge miljøet på måter som fremmer og støtter barnets bevegelsesutvikling og muligheter.
10. Redegjøre for å vurdere sammenhenger mellom hverdagslige utfordringer i barnas liv og det kroppslige uttrykk og bidra til at barn/ungdom får innsikt i disse sammenhengene.
11. Samarbeide med aktuelle samarbeidspartnere, helse og omsorgtjenester i både 1., 2. og 3. linjetjenesten (for eksempel Barnas hus, helsestasjon etc.) for barn og ungdom 6-18 år og kunne arbeide tverrfaglig med aktuelle aktører.
12. Kommunisere (førspråklig, kroppslig og verbal kommunikasjon) og samhandle med barn 0-18 år og samarbeide med foreldre for å tilrettelegge for en hensiktsmessig utvikling.

Opptakskriterier

Opptakskriterier

- Norsk autorisasjon som fysioterapeut (etter endt turnustjeneste)
- NFFs "Nettbasert introduksjonskurs for fysioterapeuter i arbeid med barn og ungdom" skal være gjennomført i forkant av kurset.

Kursledere

Kursledere

Ragnhild Bech og Tordis Ustad

Påmelding
Dersom du er medlem, logg deg inn for å melde deg på kurset ×
Påmeldingsskjema

Hvem betaler fakturaen?*

Fyll ut med det arbeidsgiver krever for å kunne betale faktura
Feltet brukes ved eventuell etterspurt informasjon i annonseteksten, f.eks opptakskriterier. Skriv også hvis du tidligere har stått på venteliste til samme kurs, har spesielle behov eller allergier.
Jeg forstår at mine personopplysninger behandles i samsvar med norsk personvernlovgivning og som beskrevet i NFFs personvernerklæring.

Vennligst sjekk spamfilteret ditt da det dessverre kan skje at våre e-poster havner der.

Praktiske opplysninger

Kurset er fullt!
  • Første kursdag: 21.09.2020
  • Siste kursdag: 22.01.2021
  • Antall dager: 7
  • Antall timer: 84
  • Antall deltakere: 24
  • Sted: Oslo, Eckbo
  • Kursavgift: 11 980,00 for medlemmer
  • Kursavgift: 15 480,00 for ikke-medlemmer
  • Påmeldingsfrist: 21.06.2020
  • Avmeldingsfrist: 21.06.2020