Fysioterapi til personer med lungesykdommer - trening som middel og mål

Kurset er delt opp i to samlinger (3+2): 17-19. september og 12-13. november.


Om kurset

Om kurset

Personer med lungesykdommer er en voksende pasientgruppe som krever omfattende ressurser fra helsevesenet. Bedre medisinsk behandling og oppfølging gjør at mange av disse pasientene også lever lenger. Fysioterapeuter på alle tjenestenivåer møter pasienter med lungesykdommer. I nasjonale og internasjonale retningslinjer er tilpasset trening en hjørnestein i rehabiliteringen. Fokus på mestring og motivasjon for livsstilsendringer er også viktige prosesser. Trening som del av lungerehabilitering skal foregå både i spesialist -og primærhelsetjenesten. Samhandlingsreformen gir kommunene en sterkere rolle og et større ansvar for forebygging og rehabilitering. Behovet for kompetanse innenfor tilrettelagt trening for denne pasientgruppen vil derfor forventes å øke. Et bredt kurstilbud innen hjerte- og lungefysioterapi vil være med å løfte kunnskapen innen fagfeltet i både spesialist- og primærhelsetjenesten, og kan bidra til bedre samhandling mellom tjenestene. Dette er et av kursene NFF tilbyr i en kursrekke innen hjerte- og lungefysioterapi.

MÅLGRUPPE:
Fysioterapeuter i spesialist- og primærhelsetjenesten, for eksempel ansatte på sykehus, i rehabiliteringsinstitusjoner, kommunalt ansatte, i Frisklivssentraler og Lærings- og mestringssentre, samt selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med og uten driftstilskudd.

Kursavgiften inkluderer undervisningen, lunsj og tilgang til kursmateriell.

Med forbehold om prisendringer!

Innhold

Innhold

Formålet med kurset er å gi økt kompetanse i undersøkelse, vurdering, utøvelse og evaluering av aktuelle fysioterapitiltak for å gi pasientgruppen et kunnskapsbasert tilbud i et rehabiliteringsforløp og i egenmestring av sykdommen.

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha oppnådd læringsutbytte beskrevet under:

" Gjøre rede for fysioterapi som en del av rehabiliteringstilbudet
" Begrunne fysioterapeuters rolle i forhold til mestrings- og livsstilsendringsprosesser
" Benytte tilnærmingsmetoder for å stimulere til mestring og livsstilsendringer hos den enkelte pasient for en livslang endring
" Gjøre rede for sykdomslære, patologi og fysiologi ved de mest vanlige lungesykdommer
" Gjennomføre klinisk undersøkelse (anamnese og observasjon) av lungepasienter i ulike sykdomsfaser
" Anvende standardiserte kartleggingsverktøy for fysisk funksjon, symptomer og livskvalitet ved undersøkelse og evaluering
" Forklare resultat av lungefunksjonsmålinger og belastningstester som har betydning for fysioterapitiltak for ulike sykdomsgrupper
" Planlegge, lede og evaluere tilpasset trening og undervisning for lungepasienter i ulike sykdomsfaser, både individuelt og i gruppe
" Anvende relevante behandlingstiltak i ulike sykdomsfaser

Opptakskriterier

Opptakskriterier

Norsk autorisasjon som fysioterapeut (etter endt turnustjeneste).

I undervisningen på kurset forutsettes at deltakerne har oppdatert kunnskap i hjerte- og lungefysiologi tilsvarende Nettkurs i hjerte- og lungefysiologi. Deltakerne vil bli gitt tilgang til dette kurset.

Kursledere

Kursledere

BENTE FRISK

Bente er utdannet fysioterapeut, PhD og er spesialist i hjerte- og lungefysioterapi og har mer enn 20 års erfaring i arbeid med lungerehabilitering og trening av pasienter med lungesykdommer.

ULLA PEDERSEN

Ulla er fysioterapeut i LHL-sykehuset Gardermoen. Spesialist i hjerte og lungefysioterapi, Master i helsefagvitenskap, UiO.

Kurset er utviklet i samarbeid med Faggruppen for hjerte og lungefysioterapi.

Påmelding
Dersom du er medlem, logg deg inn for å melde deg på kurset ×
Påmeldingsskjema

Hvem betaler fakturaen?*

Fyll ut med det arbeidsgiver krever for å kunne betale faktura
Feltet brukes ved eventuell etterspurt informasjon i annonseteksten, f.eks opptakskriterier. Skriv også hvis du tidligere har stått på venteliste til samme kurs, har spesielle behov eller allergier.
Jeg forstår at mine personopplysninger behandles i samsvar med norsk personvernlovgivning og som beskrevet i NFFs personvernerklæring.

Vennligst sjekk spamfilteret ditt da det dessverre kan skje at våre e-poster havner der.

Praktiske opplysninger

Kurset er fullt!
  • Første kursdag: 17.09.2020
  • Siste kursdag: 13.11.2020
  • Antall dager: 5
  • Antall timer: 46
  • Antall deltakere: 24
  • Sted: LHL-sykehuset Gardermoen
  • Kursavgift: 5 990,00 for medlemmer
  • Kursavgift: 7 740,00 for ikke-medlemmer
  • Påmeldingsfrist: 10.06.2020
  • Avmeldingsfrist: 10.06.2020