Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Kontingent – redusert kontingent – forsikringer

Er du yrkesaktiv og betaler full kontingent, er prisen for medlemskap 9410 kroner per år (2022). I denne prisen inngår en svært gunstig forsikringsordning. Ved innmelding vil kontingent løpe fra måneden du ble registrert som medlem. Studenter som melder seg inn i første semester, betaler 450 kroner for tre års medlemskap, inkludert forsikringer.

Nedanfor kan du lese om medlemskontingent og NFFs obligatoriske forsikringspakke, om mulighetene medlemmer har for å få innvilget redusert kontingent, og om betalingsmåter m.m.

Innhold:

Om kontingent og forsikringer
Medlemskap i NFF, regioner, faggrupper og Nyutdannede fysioterapeuter
Fradrag på skattemeldingen
Student
Nyutdannet
Masterstudent eller doktorgradsstipendiat
Arbeidsledig eller delvis uten arbeid
Øvrige rabatter
Reduksjonsperiode
Betalingsløsninger
Utmelding


Om kontingent og forsikringer

Ved innmelding i NFF blir du innmeldt i de svært gunstige forsikringsordningene som gjelder for våre medlemmer. For kun 204 kroner per måned får du denne pakken:
Livsforsikring | Uføreforsikring | Ulykkesforsikring – med faginvaliditet | Forsikring ved kritisk sykdom | Advokatforsikring
Les om alle forsikringstilbudene her: https://www.fysioforsikring.no.

For yrkesaktive som betaler full kontingent, er medlemsprisen kr 9410 per år. Av dette er 6962 kroner medlemskontingent, og 2448 kroner er betaling for forsikringer.

Det er mulig å være medlem uten å ha forsikringer gjennom NFF. Da betaler du bare medlemskontingenten. Dersom du ikke ønsker forsikringspakken som er omtalt ovenfor, kan du reservere deg ved å kontakte vårt forsikringskontor på tlf. 22 93 30 69.

Studenter får fire forsikringer gratis under studiene.


Medlemskap i NFF, regioner, faggrupper og nyutdannede fysioterapeuter

Alle medlemmer i NFF registreres automatisk med tilhørighet i en av våre fem regioner. Medlemskap i regionen er gratis. Hvilken region du tilhører, bestemmes ut ifra hvor arbeidsstedet er registrert. Dersom du ikke har registrert arbeidssted, bestemmes region ut ifra din registrerte bostedsadresse.

NFF har 13 faggrupper. Faggruppene er forbundets fysioterapifaglige ledd, og skal blant annet være et faglig nettverk for fysioterapeuter innen fagområdet. Du kan være medlem i flere faggrupper. Innmelding i og utmelding fra faggruppe gjøres ved å sende e-post til faggrupper@fysio.no.

Kontingentsatsene i faggruppene varierer. Gå inn på faggruppenes nettsider på www.fysio.no for å se satsene. Det gjør du ved å logge inn på innmeldingsfanen «Bli medlem» på den aktuelle faggruppesiden.

NFF har en egen interessegruppe for nyutdannede fysioterapeuter (NUF). Studenter, turnuskandidater og nyutdannede fysioterapeuter i en periode på fem år etter autorisasjon blir automatisk medlem i NUF. Medlemskap i NUF er gratis.


Fradrag på skattemeldingen

For inntektsåret 2021 er kr 3 850 av medlemskontingenten fradragsberettiget på skattemeldingen for lønnsmottakere. NFF rapporterer til Skatteetaten hvor mye du har betalt i kontingent. Pensjonistkontingent er ikke fradragsberettiget.


Student

Studenter som melder seg inn i første semester, betaler kun 450 kroner for medlemskap i tre år. I denne prisen inngår kontingent til NFF og fire forsikringer.

Studenter opp til 40 år får automatisk en gratis forsikringspakke som inneholder innboforsikring, tyveriforsikring, ID-tyveriforsikring og ulykkesforsikring. Les mer om forsikringene her: https://www.fysioforsikring.no/forsikringer/meg-og-mine/studentforsikring/.


Nyutdannet

Du som er nyutdannet, får automatisk samme gunstige forsikring som yrkesaktive, men du betaler halv kontingent i turnusperioden og i året etter fullført turnus.

Under turnus og første år etter turnus er medlemsprisen 6409 kroner per år. Av dette utgjør medlemskontingenten 3961 kroner, mens 2448 kroner er betaling for forsikringer (om du ikke har reservert deg).


Masterstudent eller doktorgradsstipendiat

Dersom du tar masterutdanning eller er doktorgradsstipendiat, får du redusert medlemskontingent. Du får samme gunstige forsikringer som yrkesaktive, men du betaler kun 1100 kroner i kontingent.

Medlemsprisen for masterstudenter er 3548 kroner per år i inntil to år. Av dette utgjør medlemskontingenten til NFF 1100 kroner, mens 2448 kroner er betaling for forsikringer (om du ikke har reservert deg).


Arbeidsledig eller delvis uten arbeid

Arbeider du totalt i 50 % stilling eller mindre som ansatt i offentlig sektor, eller som privat ansatt, kan du søke om halv kontingent. Dette skal dokumenteres ved en bekreftelse på stillingsprosent.

NFF gir kvart kontingent til medlemmer som har nærings-/lønnsinntekt under 3 G (tre ganger grunnbeløpet i folketrygden). Dersom du for eksempel er arbeidsledig, har permisjon uten lønn, er i militærtjeneste, uføre-/arbeidsavklaringspenger eller rehabilitering kan du søke om kvart kontingent.

Selvstendig næringsdrivende medlemmer i foreldrepermisjon får 50 % reduksjon i kontingent.

Uføretrygdede som ikke lenger er i fast inntektsgivende arbeid, har gratis medlemskap, og betaler kun for eventuelle forsikringer.

Søknad om redusert kontingent må være skriftlig, og sendes til NFFs sekretariat: medlemskap@fysio.no.


Øvrige rabatter

  • Gifte/samboende der begge er medlemmer: En av partene får reduksjon i kontingenten som tilsvarer gjeldende medlemspris på Fysioterapeuten. Paret mottar da bare ett eksemplar av tidsskriftet. Medlemmer som av ulike årsaker allerede har nedsatt kontingent, kan ikke ta ut denne reduksjonen i tillegg.
  • Pensjonister: Medlemskontingent utenom eventuelle forsikringer og abonnement på Fysioterapeuten er 400 kroner pr år. Forsikringer videreføres automatisk.
  • Uførhet: Rabatt tilsvarende prosentvis uførhet, med maks 100 % rabatt. Vi trenger kopi av vedtaket fra NAV. Uførhet kan gi reduksjon i forsikringspremie dersom vilkår for dette oppfylles.
  • Omsorgspermisjon med mindre enn 2/3 lønn: kvart kontingent. Forsikringer videreføres automatisk.
  • Medlemmer bosatt i utlandet: 75 % rabatt. Forsikringer videreføres automatisk.
  • Medlem i Forskerforbundet og NFF: totalt 6962 kr, inkludert eventuelle forsikringer. Norsk Fysioterapeutforbund og Forskerforbundet har inngått en avtale om dobbeltmedlemskap. Dette innebærer at Forskerforbundet ivaretar dobbeltmedlemmenes interesser i alle saker av fagforeningsmessig karakter, så som lønnsforhandlinger, medbestemmelse, personalsaker, tillitsvalgtopplæring og forhold til hovedorganisasjonen. Forskerforbundet skal også ivareta dobbeltmedlemmenes interesser i generelle forsknings- og utdanningspolitiske spørsmål.

Søknad om redusert kontingent må være skriftlig, og sendes til NFFs sekretariat: medlemskap@fysio.no. Oppgi navn, fødselsdato, årsak til søknad om rabatt og vedlegg eventuelt dokumentasjon (for eksempel bekreftelse på opptak til masterstudier, bekreftelse på arbeidsledighet, permisjonsbekreftelse og uførevedtak).

Reduksjonsperiode

Redusert kontingent gis for ett år av gangen, med mindre annet er spesifisert i bekreftelse på reduksjon. Du må selv søke om eventuell videreføring av reduksjon i kontingent. For masterstudenter og studenter gjelder reduksjonen i en definert periode. For pensjonister og varig uføre videreføres redusert kontingent automatisk.

Kontingentreduksjon gis fra dato for mottatt søknad. Ved dokumentert varig arbeidsuførhet gjelder egne regler.

Betalingsløsninger

Faktura sendes månedlig. Opprett AvtaleGiro- eller eFaktura-avtale med oss fra din egen nettbank, velg Norsk Fysioterapeutforbund fra tilbyderlisten, og oppgi henholdsvis din eFaktura-referanse: medlemsnummeret ditt, eller velg mottakerkonto: 1602.40.51467.

Vi tilbyr ikke lønnstrekk.

Medlemskapet er personlig. Faktura utstedes til deg som privatperson, og kan ikke utstedes til firma.

Utmelding

Utmelding skal skje skriftlig, og sendes til medlemskap@fysio.no. Utmeldingen har virkning først fra starten av neste kvartal. Dermed opprettholdes medlemskapets forpliktelser frem til enten 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober.

Har du andre spørsmål om medlemskontingenten? Se kategorien «Om kontingent» under hovedmenypunktet «Spørsmål og svar» på forbundets nettsider.


Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner