Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Utdanning i manuellterapi fra utlandet

Hvilke utdanninger fra utlandet kan gi sykemelding-, rekvisisjons- og henvisningsrett og A8-takstkompetanse, forutsatt at veiledet praksis og obligatoriske kurs er gjennomført?


Hvordan søke:

(Se under "Tilleggskompetanse" nederst i menypunktet "Søk om autorisasjon".)

Flere skoler/universiteter både i og utenfor Europa tilbyr utdanninger i manuellterapi. Det er vanskelig for NFF å ha en oversikt over utdanningene fra utlandet og hvilke endringer de gjør i studieprogrammene sine til enhver tid. Dette kan få konsekvenser om de kvalifiserer for å være på tilsvarende nivå som masterutdanningen ved Universitetet i Bergen. Noen av utdanningene som tilbys fra Australia, har fjernet masteroppgaven på 30 studiepoeng og erstattet den med kortere innleveringsoppgaver. Dette kvalifiserer ikke som «tilsvarende master i manuellterapi ved UiB». En masteroppgave ("research thesis") må inngå i utdanningen. Før man starter på et studium bør derfor studieprogrammet sjekkes nøye, og opp mot kriteriene for vurdering av utenlandske mastere (se lenger ned).

For å få  innholdet i studiet vurdert, må søknad med dokumentasjon på fullført studium og dets innhold sendes Helsedirektoratet. Ønsker du godkjenning av studiepoeng, må du søke NOKUT.

Manuellterapeuter med utvidet kompetanse har rett til å praktisere som sykmeldende behandler. For de som har studier fra utlandet kreves tre kurs i tillegg til takstkompetanse: kurs i radiologi, kurs i differensialdiagnostikk og laboratorieanalyser, og kurs i trygdefaglige emner.

Neste kurs i trygdefaglige emner blir arrangert 25.–27. mars 2020 i Oslo. Mer informasjon og påmelding: https://www.med.uio.no/helsam/studier/evu/trygdefaglige-emner/index.html.

Ettårige mastere fra utlandet er ikke tilstrekkelig

For at manuellterapistudiet skal kunne godkjennes for A8 takstkompetanse i Norge, må innhold og omfang være tilsvarende den norske mastergraden i manuellterapi ved Universitetet i Bergen. Dokumentasjon på fullført studium og dets innhold må foreligge før søknad kan godkjennes.

NFF er kjent med at det flere steder tilbys ettårige mastergrader som gir teoretisk kompetanse tilsvarende den norsk mastergraden i manuellterapi, og at de er vesentlig forskjellig med henhold til omfang av praksis (for eksempel Australia). Universitetet i Bergen har nå oversikt over veiledere hvor en kan få gjennomført veiledet praksis.

Europa

Kandidater fra Europa er omfattet av et EU-direktiv, 2005/36/EF. Fra 1. mars 2013 kan studenter fra Europa med mastergradsutdanning som ikke er vesentlig forskjellig fra mastergradsstudiet i manuellterapi ved Universitetet i Bergen, ikke lenger velge mellom praktisk prøve og veiledet praksis. Myndighetene skal bestemme hva som er aktuelt i den enkelte situasjon. 

Veiledet praksis

Nedenfor følger oversikt over praksissteder. Dersom du ønsker veiledet praksis, må du selv ta kontakt med en veileder på et praksissted for å inngå avtale om plass. I praksisperioden vil du operere som selvstendig næringsdrivende, og du må selv betale husleie og veiledningshonorar. I den perioden du er i veiledet praksis, tildeles du midlertidig rett til å heve takst A8 fra trygden for 1500 pasientbehandlinger.

(Vedrørende refusjonsretten: NFFs spesialistutvalg stiller krav om at du må gjennomføre 1500 pasientkonsultasjoner og 120 timer veiledning. Dette dokumenteres gjennom innsending av pasientlogg. 1500 konsultasjoner anses som et krav. NFF gjør oppmerksom på det tilstrebes å begrense refusjon til ca. 1500 konsultasjoner. Retten til midlertidig refusjon er stadfestet av Helse- og omsorgsdepartementet på bakgrunn av behovet for veiledet praksis. Tallet 1500 er nøye beregnet ut fra et faglig hensyn. I løpet av veiledningsåret skal det være god tid til undersøkelse og behandling, veiledning, faglig fordypning og ferie.)

For at praksis skal kunne godkjennes, kreves det at det skal være minimum to studenter per sted. Før praksis kan starte opp må studiet være godkjent, og midlertidig takstkompetanse utstedt av NFF.

Hvor kan jeg studere?

NFF har tidligere ført en oversikt over utenlandske universiteter som tilbyr manuellterapiutdanninger som har gitt midlertidig rett til å heve takst A8 underveis i veiledet praksis og mulighet for å gjennomføre praktisk prøve.

Å vedlikeholde en slik oversikt er blitt en for krevende oppgave. Utdanninger er dynamiske, og universiteter endrer sine studieplaner. Det er et meget omfattende arbeid å være ajour med innholdet i ulike studieplaner ved universiteter rundt om i verden. NFF har derfor fjernet oversikten over universiteter som tidligere har ført frem til A8-kompetanse i Norge.

Studentene har selv ansvar for å sjekke at studiet de velger å gjennomføre i utlandet, er sammenlignbart med manuellterapistudiet (120 stp mastergrad) ved Universitetet i Bergen (UiB). Det er viktig å huske at mastergradsstudiet i manuellterapi ved UiB er malen som utdanningen vil bli sammenlignet med for å kvalifisere til veiledet praksis/praktisk prøve.

NFF har dessverre ikke oversikt over inntakskriterier eller søknadsprosedyrer ved de ulike universitetene i utlandet. Bjørknes Høyskole, utenlandsstudier og Kilroy education kan imidlertid være behjelpelige, primært i forhold til studier i Australia med veiledning i forhold til opptakskrav og søknadsprosesser. De tilbyr gratis veiledningstjeneste. Les mer her: https://bjorkneshoyskole.no/ og www.kilroyeducation.no.

NFF har laget en liste over manuellterapeuter som har tatt sin masterutdanning i utlandet, og som gjerne deler sine erfaringer med deg. Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med disse for å få informasjon om blant annet opptakskrav, hvordan skaffe bolig, studentmiljø og om studiets kvalitet, omfang og organisering.

 

Har du spørsmål som ikke er besvart på nettsiden, kan du ta kontakt med seniorrådgiver Bente Øfjord, e-post bo@fysio.no, telefon 482 61 726.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner