Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Spesialist i revmatologisk fysioterapi

En spesialist i revmatologisk fysioterapi har inngående kunnskap om revmatiske sykdommer og bløtdelsrevmatiske sykdommer i ulike livsfaser og sykdomsfaser, som grunnlag for å undersøke, vurdere og gjennomføre sekundærforebyggende og rehabiliterende tiltak på individ- og gruppenivå.


Her finner du kortfattet informasjon og en utførlig veiledning om spesialistgodkjenning i NFF:

Følgende fem krav må være oppnådd for å kunne bli spesialist i NFF:

 1. Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 2. Kompetansemål-dette skal du kunne for å bli spesialist
 3. Fysioterapifaglig/helsefaglig mastergrad (120stp)
 4. Praksis - generell og veiledet
 5. Nettveiledningskurs for spesialister

Alle kravene skal dokumenteres når du søker. For å dokumentere oppnådd kompetansemål kreves det imidlertid at du som søker synliggjør / argumenterer for at du har den kompetansen som er beskrevet under den aktuelle spesialitet. Hvert kompetansemål skal beskrives, og du skal vise til klinisk kompetanse innenfor spesialistområdet. Kopi av kontrakten mellom spesialistkandidat og veileder samt veiledningsplanen skal sendes: spesialist@fysio.no ved oppstart av veiledet praksis.

Hva skal du kunne som spesialist - kompetansemål:

 • Redegjøre for smertefysiologi/teori og om aktuelle strategier for smertemestring.
 • Ta i bruk ulike fysiske virkemidler som bidrar til smertelindring.
 • Reflektere over hva det vil si å leve med kronisk sykdom og ha kunnskap om psykologiske prosesser knyttet til dette
 • Redegjøre for det salutogenetiske helseperspektivet og ta i bruk helsepedagogiske virkemidler som bidrar til at pasienter med revmatiske sykdommer mobiliserer sine mestringsstrategier.
 • Formidle kunnskap om aktuelle revmakirurgiske inngrep og følgetilstander.
 • Informere, veilede og instruere relevant trening pre og postoperativt.
 • Undersøke og igangsette individuelt tilpassede fysioterapitiltak relatert til sykdommens alvorlighetsgrad, pasients egne målsettinger, optimal funksjon og selvstendighet.
 • Vurdere relevans og gyldighet av aktuelle undersøkelsesprosedyrer og tester og nyttiggjøre seg disse i undersøkelse og behandling.

Samarbeid og veiledning:

 • Veilede pasienter og pårørende om relevante undersøkelser og behandlende tiltak som er aktuelle i forhold til revmatiske plager på en ivaretakende og støttende måte.
 • Samarbeide tverrfaglig om revmatologiske pasienter og bidra med spisskompetanse for å oppnå gode pasientforløp og en helhetlig sammenhengende helsetjeneste mellom tjenestenivåene.
 • Beskrive den enkeltes rettigheter og muligheter i NAV-systemet, og veilede pasientene i spørsmål som omfatter eksempelvis arbeid, hjem, hjelpemidler og fysioterapi.
 • Veilede studenter og annet helsepersonell om relevante undersøkelser og behandlingstiltak ved revmatiske sykdommer.

Fagutvikling:

 • Innhente og ta i bruk ny forskningskunnskap innen fagfeltet og systematisere egne og brukernes erfaringer som grunnlag for å utvikle egen fagutøvelse.
 • Ta i bruk aktuelle faglige retningslinjer og eventuelle kvalitetsindikatorer som er relevante innen det revmatologiske fagfeltet og omsette kunnskapen i praksis.
 • Formulere og reflektere over faglige problemstillinger og bidra til evaluering og nytenkning innen det revmatologiske fagfeltet.

Krav til praksis:

Det kreves 3-4 år praksis innenfor spesialistområdet, hvorav 1-2 år skal være veiledet (avhengig av type mastergrad). For utdypet beskrivelse av veiledet praksis, se veiledningsheftet: ”Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning”. Utover de generelle kravene til spesialistpraksis, gjelder følgende for spesialist i revmatologisk fysioterapi:

Praksissted og hospitering:

Godkjent spesialistpraksis kan gjennomføres i:

 • Spesialisthelsetjenesten med undersøkelse og behandling av pasienter med revmatiske plager (for eksempel revmatologisk sengepost/dagpost/poliklinikk, rehabiliteringsavdeling i sykehus). Det må vurderes hvorvidt praksis på ortopedisk/lunge/nevrologisk avdeling fyller kravene om godkjenning med tanke på revmakirurgi, henholdsvis revmarelaterte sykdommer  

og/eller:

 • Primærhelsetjenesten med undersøkelse og behandling av pasienter med revmatiske plager (for eksempel kommunefysioterapi, privat praksis, rehabiliteringsinstitusjon).

I spesialistpraksisen skal det også inngå hospitering på ett annet arbeidssted/tjenestenivå enn der man jobber til daglig, dersom man har hatt hele spesialistpraksisen sin på ett og samme arbeidssted.

 • Alt II a: minimum 2 uker
 • Alt IIb: minimum 4 uker

Tellende spesialistpraksis må inkludere erfaring med: 

 

 • Pasienter med ulike revmatiske diagnoser, som

- inflammatoriske ledd-/og ryggsykdommer
- systemiske bindevevssykdommer
- bløtdelsrevmatisme
- degenerative tilstander

 • Pasienter med revmatiske manifestasjoner som følge av annen sykdom
 • Pasienter som har gjennomgått revmakirurgi (pre-/postoperativ behandling)
 • Tverrfaglig samarbeid

Tellende spesialistpraksis bør inkludere erfaring med:

 • Pasienter med lungeproblematikk i tilknytning til revmatisk lidelse
 • Pasienter med ortopediske problemstillinger som krever tilpasninger og hjelpemidler
 • Pasienter med nevrologiske lidelser (som differensialdiagnostikk)

Veiledning:

Veiledningen kan gjennomføres både individuelt og i gruppe, der kravet er at minimum 2/3 skal være individuell veiledning. For alternativ II a betyr det minimum 20 timer (av 30 t) individuell veiledning, for alternativ II b 40 timer (av 60 t).

I tillegg er det et krav om å gjennomføre et 24 timers nettbasert veiledningskurs.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fakta

Praksisløp er avhengig av hvilken master som legges til grunn for spesialistutdanning.

Kravene satt i tabeller: 

Alternativ A

 

Formell utdanning

 

FYSIOTERAPIFAGLIG MASTER MED PRAKSISSTUDIER

– Min 15 stp klinikk med fordypning revmatologisk fysioterapi

 

Praksis

 

 

1.            3 årsverk* i spesialiteten, hvorav et år er veiledet

2.            Praksis skal inneholde:

30 timer veiledning fordelt over 1 år

2 uker hospitering på et annet tjenestenivå

24 timer veilednings kurs

* Et årsverk er lik en stilling i 100%

 

 

 

 

Alternativ B

 

Formell utdanning

 

Fysioterapifaglig / helsefaglig master

 

Praksis

 

1.            4 årsverk* i spesialiteten, hvorav to år er veiledet

2.            Praksis skal inneholde:

60 timer veiledning fordelt over 2 år

4 uker hospitering på et annet tjenestenivå

 24 timer veilednings kurs

* Et årsverk er lik en stilling i 100%