Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Spesialist i revmatologisk fysioterapi

En spesialist i revmatologisk fysioterapi har inngående kunnskap om revmatiske sykdommer og bløtdelsrevmatiske sykdommer i ulike livsfaser og sykdomsfaser, som grunnlag for å undersøke, vurdere og gjennomføre sekundærforebyggende og rehabiliterende tiltak på individ- og gruppenivå.


Her finner du kortfattet informasjon og en utførlig veiledning om spesialistgodkjenning i NFF:

Følgende fem krav må være oppnådd for å kunne bli spesialist i NFF:

 1. Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 2. Kompetansemål-dette skal du kunne for å bli spesialist
 3. Fysioterapifaglig/helsefaglig mastergrad (120stp)
 4. Praksis - generell og veiledet
 5. Nettveiledningskurs for spesialister

Alle kravene skal dokumenteres når du søker. For å dokumentere oppnådd kompetansemål kreves det imidlertid at du som søker synliggjør / argumenterer for at du har den kompetansen som er beskrevet under den aktuelle spesialitet. Hvert kompetansemål skal beskrives, og du skal vise til klinisk kompetanse innenfor spesialistområdet. Kopi av kontrakten mellom spesialistkandidat og veileder samt veiledningsplanen skal sendes: spesialist@fysio.no ved oppstart av veiledet praksis.

Hva skal du kunne som spesialist - kompetansemål:

 • Har inngående kunnskap om smertefysiologi/smerteteori og om aktuelle strategier til smertemestring og dybdekompetanse i å anvende ulike fysiske virkemidler som bidrar til smertelindring
 • Har forståelse for hva det vil si å leve med kronisk sykdom, kunnskap om psykologiske prosesser knyttet til dette og innsikt i det salutogenetiske helseperspektivet, og kan ta i bruk helsepedagogiske virkemidler for å bidra til at pasienter med revmatiske sykdommer mobiliserer sine mestringsstrategier
 • Har inngående kunnskap om aktuelle revmakirurgiske inngrep og følgetilstander og dybdekompetanse i å forebygge disse gjennom informasjon, instruksjon, veiledning og trening i postoperativ fase
 • Har inngående kunnskap om treningsfysiologiske aspekter i opptrening av personer med revmatiske lidelser og dybdekompetanse i å utarbeide og gjennomføre individuelt tilpassede trenings-/behandlingstilbud som stimulerer til optimal funksjon og selvstendighet
 • Har dybdekompetanse i å undersøke pasienter med inflammatoriske lidelser og i å utarbeide og gjennomføre tilpassede trenings-/behandlingstilbud, sekundærforebyggende og rehabiliterende tiltak, relatert til sykdommens alvorlighetsgrad og til pasientens egne målsetninger
 • Kan vurdere relevans og gyldighet av aktuelle undersøkelsesprosedyrer og tester og nyttiggjøre seg disse i undersøkelse og behandling

Samarbeid og veiledning:

 • Kan veilede pasienter og pårørende om relevante undersøkelser og behandlende tiltak som er aktuelle i forhold til revmatiske plager på en ivaretakende og støttende måte
 • Kan samarbeide om pasienter med revmatiske lidelser og bidra med sin spisskompetanse til gode pasientforløp og et helhetlig og sammenhengende helsetjenestetilbud mellom tjenestenivåene sykehus – kommunehelsetjeneste – opptreningsinstitusjoner – helsereiser
 • Har oversikt over den enkeltes rettigheter og muligheter i NAV-systemet og kan veilede pasientene i spørsmål som omfatter eksempelvis arbeid, hjem, hjelpemidler og fysioterapi
 • Kan veilede og undervis studenter, fysioterapeuter og annet helsepersonell om relevante undersøkelser og behandlingstiltak ved revmatiske lidelser, som bidrag til at revmatiske pasienter får en optimal behandling

Fagutvikling:

 • Kan innhente ny forskningskunnskap innenfor det revmatologiske fagfeltet og systematisere egne – og brukernes erfaringer som grunnlag for å utvikle egen fagutøvelse
 • Har kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid, og aktuelle faglige retningslinjer relevant for fagutøvelse innen det revmatologiske feltet, og kan anvende disse i arbeidet med mennesker med revmatisk sykdom på individ- og gruppenivå
 • Kan formulere faglige problemstillinger og bidra til evaluering og nytenkning innen det revmatologiske fagfeltet

Krav til praksis:

Det kreves 3-4 år praksis innenfor spesialistområdet, hvorav 1-2 år skal være veiledet (avhengig av type mastergrad). For utdypet beskrivelse av veiledet praksis, se veiledningsheftet: ”Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning”. Utover de generelle kravene til spesialistpraksis, gjelder følgende for spesialist i revmatologisk fysioterapi:

Praksissted og hospitering:

Godkjent spesialistpraksis kan gjennomføres i:

 • Spesialisthelsetjenesten med undersøkelse og behandling av pasienter med revmatiske plager (for eksempel revmatologisk sengepost/dagpost/poliklinikk, rehabiliteringsavdeling i sykehus). Det må vurderes hvorvidt praksis på ortopedisk/lunge/nevrologisk avdeling fyller kravene om godkjenning med tanke på revmakirurgi, henholdsvis revmarelaterte sykdommer  

og/eller:

 • Primærhelsetjenesten med undersøkelse og behandling av pasienter med revmatiske plager (for eksempel kommunefysioterapi, privat praksis, rehabiliteringsinstitusjon).

I spesialistpraksisen skal det også inngå hospitering på ett annet arbeidssted/tjenestenivå enn der man jobber til daglig, dersom man har hatt hele spesialistpraksisen sin på ett og samme arbeidssted.

 • Alt II a: minimum 2 uker
 • Alt IIb: minimum 4 uker

Tellende spesialistpraksis må inkludere erfaring med: 

 

 • Pasienter med ulike revmatiske diagnoser, som

- inflammatoriske ledd-/og ryggsykdommer
- systemiske bindevevssykdommer
- bløtdelsrevmatisme
- degenerative tilstander

 • Pasienter med revmatiske manifestasjoner som følge av annen sykdom
 • Pasienter som har gjennomgått revmakirurgi (pre-/postoperativ behandling)
 • Tverrfaglig samarbeid

Tellende spesialistpraksis bør inkludere erfaring med:

 • Pasienter med lungeproblematikk i tilknytning til revmatisk lidelse
 • Pasienter med ortopediske problemstillinger som krever tilpasninger og hjelpemidler
 • Pasienter med nevrologiske lidelser (som differensialdiagnostikk)

Veiledning:

Veiledningen kan gjennomføres både individuelt og i gruppe, der kravet er at minimum 2/3 skal være individuell veiledning. For alternativ II a betyr det minimum 20 timer (av 30 t) individuell veiledning, for alternativ II b 40 timer (av 60 t).

I tillegg er det et krav om å gjennomføre et 24 timers nettbasert veiledningskurs.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fakta

Praksisløp er avhengig av hvilken master som legges til grunn for spesialistutdanning.

Kravene satt i tabeller: 

Alternativ A

 

Formell utdanning

 

FYSIOTERAPIFAGLIG MASTER MED PRAKSISSTUDIER

– Min 15 stp klinikk med fordypning revmatologisk fysioterapi

 

Praksis

 

 

1.            3 årsverk* i spesialiteten, hvorav et år er veiledet

2.            Praksis skal inneholde:

30 timer veiledning fordelt over 1 år

2 uker hospitering på et annet tjenestenivå

24 timer veilednings kurs

* Et årsverk er lik en stilling i 100%

 

 

 

 

Alternativ B

 

Formell utdanning

 

Fysioterapifaglig / helsefaglig master

 

Praksis

 

1.            4 årsverk* i spesialiteten, hvorav to år er veiledet

2.            Praksis skal inneholde:

60 timer veiledning fordelt over 2 år

4 uker hospitering på et annet tjenestenivå

 24 timer veilednings kurs

* Et årsverk er lik en stilling i 100%