Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Spesialist i psykomotorisk fysioterapi

En spesialist i psykomotorisk fysioterapi har inngående kunnskap om ulike former for muskel/skjelett lidelser, psykiske lidelser og sammensatte lidelser av ulik alvorlighetsgrad som grunnlag for helhetlig undersøkelse, ressursvurdering og behandling med utgangspunkt i Norsk psykomotorisk fysioterapi.


Her finner du kortfattet informasjon og en utførlig veiledning om spesialistgodkjenning i NFF:

Følgende 6  krav må være oppnådd for å kunne bli spesialist i NFF:

  1. Norsk autorisasjon som fysioterapeut
  2. Kompetansemål-dette skal du kunne for å bli spesialist
  3. Fysioterapifaglig/helsefaglig mastergrad (120stp)
  4. Egenbehandling - jmfr krav til takstkompetanse
  5. Praksis - generell og veiledet
  6. Nettveiledningskurs for spesialister

Alle kravene skal dokumenteres når du søker. For å dokumentere oppnådd kompetansemål kreves det imidlertid at du som søker synliggjør / argumenterer for at du har den kompetansen som er beskrevet under den aktuelle spesialitet. Hvert kompetansemål skal beskrives, og du skal vise til klinisk kompetanse innenfor spesialistområdet. Kopi av kontrakten mellom spesialistkandidat og veileder samt veiledningsplanen skal sendes: spesialist@fysio.no ved oppstart av veiledet praksis.

Fysioterapeuter som har tatt videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi (60 studiepoeng) og har fått innpass på en master i psykisk helse skal følge alternativ A på høyre side. 

Hva skal du kunne som spesialist - kompetansemål:

1. Redegjøre for det helhetlige menneskesynet i psykomotorisk fysioterapi, og teoretisk grunnlag for psykomotorisk undersøkelse, vurdering og behandling.

2. Redegjøre for sammenhenger mellom kropp, følelser og sosialt liv, og hvordan disse sammenhengene gjenspeiles i kroppsholdning, bevegelser, pust og muskulatur.

3. Gjennomføre spesialiserte kliniske undersøkelser, foreta kliniske vurderinger og igangsette relevante tiltak for pasienter med muskelskjelettlidelser, sammensatte lidelser og psykiske lidelser.

4. Ta i bruk et spekter av virkemidler og metoder innen spesialistområdet i behandling av ulike pasientgrupper der norsk psykomotorisk fysioterapi er hovedmetoden.

5. Utvikle og lede bevegelses- og behandlingsgrupper basert på prinsipper fra psykomotorisk fysioterapi (i forebyggende, helsefremmende og behandlende øyemed)

6. Drøfte relevans og gyldighet av aktuelle undersøkelsesmetoder og standardiserte verktøy.

7. Dokumentere funn, vurderinger, tiltak og behandlingsforløp.

8. Reflektere over kommunikative utfordringer og muligheter i relasjon med pasienten.

9. Bidra til å få en god terapeutisk relasjon mellom pasient og terapeut som fremmer pasientens ressurser og deltagelse i samfunnet.

Samarbeid og veiledning:

10. Formidle faglige vurderinger og redegjøre for grenseoppganger til tilgrensende yrkesgrupper i helsevesenet som grunnlag for konstruktivt samarbeid og arbeidsdeling.

11. Samarbeide i tverrfaglige team og på tvers av tjenestenivå for å bidra til gode pasientforløp

12. Definere og begrunne fysioterapeutrollen i et helhetlig helsetilbud til pasienter med muskelskjellettlidelser, ulike sammensatte lidelser og/ eller psykiske lidelser

Faglig utvikling:

13. Formulere faglige problemstillinger og bidra til evaluering og utvikling av praksis innen det psykomotoriske fagfeltet

14. Innhente ny kunnskap og kunne drøfte relevansen innenfor det psykomotoriske fagfeltet og nyttiggjøre seg av dette i egen fagutøvelse

Krav til praksis

Det kreves 3års praksis innenfor spesialistområdet, hvorav 1år skal være veiledet. For utdypet beskrivelse av veiledet praksis, se veiledningsheftet.

Praksissted og hospitering:

Godkjent spesialistpraksis kan gjennomføres i:

  • primærhelsetjenesten med helsefremmende, forebyggende og kurativt arbeid med pasienter både individuelt og i gruppe 

og/eller

  • spesialisthelsetjenesten med tilsvarende oppgaver som over, der tilknytning til psykiatrisk institusjon er særlig aktuelt. 

I spesialistpraksisen skal det også inngå hospitering på et annet tjenestenivå enn man jobber til daglig, dersom man har hele spesialistpraksisen sin på ett og samme arbeidssted. Hospitering skal utgjøre minimum 2 uker.
Praksisstedet bør ha utøvende fysioterapeut innen fagfelt knyttet til seg.

Tellende spesialistpraksis må inkludere erfaring med: 

Et bredt pasientgrunnlag som representerer et spekter av muskel- skjelettlidelser og psykiske lidelser innen alle aldersgrupper, inkl. barn og ungdom.

Veiledning:  

Veiledningen kan gjennomføres både individuelt og i gruppe, der kravet er at minimum 2/3 skal være individuell veiledning. Det betyr minimum 20 timer (av 30 t) individuell veiledning dersom man har mastergraden i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi.

I tillegg er det et krav om å gjennomføre et 24 timers nettbasert veiledningskurs.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fakta

Praksisløp er avhengig av hvilken master som legges til grunn for spesialistutdanning.

Kravene satt i tabeller: 

Alternativ A

 

Formell utdanning

 

FYSIOTERAPIFAGLIG MASTER MED PRAKSISSTUDIER

– Min 15 stp klinikk med fordypning psykomotorisk fysioterapi

 

Praksis

 

 

1.            3 årsverk* i spesialiteten, hvorav et år er veiledet

2.            Praksis skal inneholde:

30 timer veiledning fordelt over 1 år

2 uker hospitering på et annet tjenestenivå

24 timer veilednings kurs

* Et årsverk er lik en stilling i 100%

 

 

 

 

Alternativ B

 

Formell utdanning

 

Fysioterapifaglig / helsefaglig master

 

Praksis

 

1.            4 årsverk* i spesialiteten, hvorav to år er veiledet

2.            Praksis skal inneholde:

60 timer veiledning fordelt over 2 år

4 uker hospitering på et annet tjenestenivå

 24 timer veilednings kurs

* Et årsverk er lik en stilling i 100%