Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Spesialist i ortopedisk fysioterapi

En spesialist i ortopedisk fysioterapi har inngående kunnskap om skade- og sykdomsprosesser knyttet til muskel/skjelettsystemet som grunnlag for å undersøke, vurdere og gjennomføre sekundærforebyggende, behandlende og rehabiliterende tiltak i ulike livsfaser på individ- og gruppenivå.


Her finner du kortfattet informasjon og en utførlig veiledning om spesialistgodkjenning i NFF:

Følgende fem krav må være oppnådd for å kunne bli spesialist i NFF:

 1. Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 2. Kompetansemål-dette skal du kunne for å bli spesialist
 3. Fysioterapifaglig/helsefaglig mastergrad (120stp)
 4. Praksis - generell og veiledet
 5. Nettveiledningskurs for spesialister

Alle kravene skal dokumenteres når du søker. For å dokumentere oppnådd kompetansemål kreves det imidlertid at du som søker synliggjør / argumenterer for at du har den kompetansen som er beskrevet under den aktuelle spesialitet. Hvert kompetansemål skal beskrives, og du skal vise til klinisk kompetanse innenfor spesialistområdet.Kopi av kontrakten mellom spesialistkandidat og veileder samt veiledningsplanen skal sendes: spesialist@fysio.no ved oppstart av veiledet praksis.

Hva skal du kunne som spesialist - kompetansemål:

 • Begrunne og gjennomføre forebyggende og behandlende tiltak ved elektive og akutte ortopediske operasjoner og uheldige følgetilstander, gjennom informasjon, instruksjon, veiledning og trening i postoperativ fase.
 • Ta i bruk ulike metoder til smertelindring basert på inngående kunnskap om smertefysiologi og smerteteori.
 • Analysere og gjennomføre differensialdiagnostiske avgjørelser basert på kunnskap om biomekanikk, anatomi, undersøkelse, rehabilitering, treningslære, geriatri og idrettsmedisin samt innsikt i beslektede fagområder.
 • Definere og begrunne sine valg når det gjelder undersøkelse, behandling og trening av pasienter med ortopediske problemstillinger. Videre utarbeide og gjennomføre tilpassede treningsopplegg med optimal dosering ut fra pasientens behov og kapasitet for å forsinke degenerative prosesser, bidra til at operasjon er unødvendig, og til å gjenvinne og forbedre funksjon etter operative inngrep.
 • Vurdere og drøfte relevans og gyldighet av aktuelle undersøkelsesmetoder og standardiserte måleverktøy og ta i bruk disse til å dokumentere målbare parametre i behandlingen.
 • Begrunne sine valg av tekniske og ortopediske hjelpemidler, og foreta tilpasninger som bidrar til rask rehabilitering og optimal funksjon.
 • Gjennomføre veiledning av pasienter og pårørende om relevante undersøkelser og behandlende tiltak som er aktuelle i forhold til ortopediske sykdommer på en ivaretakende og støttende måte.

Samarbeid og veiledning:

 • Samarbeide om ortopediske pasienter og bidra med spisskompetanse for å utvikle gode pasientforløp og et helhetlig og sammenhengende helsetjenestetilbud mellom tjenestenivåene.
 • Veilede studenter og helsepersonell om relevante undersøkelser, forebygging- og behandlingstiltak ved ortopediske sykdommer.

Fagutvikling:

 • Innhente og ta i bruk ny forskningskunnskap innen det ortopediske fagfeltet og systematisere egne – og brukernes erfaringer som grunnlag for å utvikle egen fagutøvelse.
 • Ta i bruk aktuelle faglige retningslinjer og kvalitetsindikatorer innen det ortopediske fagfeltet, og anvende kunnskapen i praksis.
 • Formulere og reflektere over faglige problemstillinger samt bidra til evaluering og nytenkning innen det ortopediske fagfeltet.

Krav til praksis

Det kreves 3-4 år praksis innenfor spesialistområdet, hvorav 1-2 år skal være veiledet (avhengig av type mastergrad). For utdypet beskrivelse av veiledet praksis, se veiledningsheftet: ”Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning”. Utover de generelle retningslinjene gjelder følgende for spesialist i ortopedisk fysioterapi:

Praksissted og hospitering:

Godkjent spesialistpraksis kan gjennomføres i:

 • Spesialisthelsetjeneste med undersøkelse og behandling av pasienter med ortopediske lidelser (for eksempel ortopedisk sengepost, ortopedisk poliklinikk, rehabiliteringsavdeling i sykehus)

og/eller

 • Primærhelsetjeneste med undersøkelse og behandling av pasienter med ortopediske lidelser (for eksempel kommunefysioterapi, privat praksis, rehabiliteringsinstitusjon)

I spesialistpraksisen skal det også inngå hospitering på et annet tjenestenivå enn hvor man jobber til daglig, dersom all spesialistpraksis er gjennomført på ett og samme arbeidssted:

 • Alt. II a: minimum 2 uker
 • Alt. II b: minimum 4 uker

Tellende spesialistpraksis  må inkludere erfaring med:

 • Ortopedi (undersøkelse/behandling av pasienter med ortopediske lidelser og undersøkelse/behandling av pasienter som har gjennomgått ortopedisk kirurgi)
 • Tilpasning av ortopediske hjelpemidler
 • Ortogeriatri (Tverrfaglige/geriatriske/medisinske tiltak for eldre pasienter med brudd eller eldre pasienter med bruddrisiko)
 • Traumatologi (for eksempel idrettsskader) (For å få erfaring fra traumatologi er det aktuelt med praksis på legevakt, eller ortopedikirurgisk avdeling med ØH-funksjon)
 • Undersøkelse/behandling av ortopediske tiltak for personer under 16 år)

Veiledning:

 

Veiledningen kan gjennomføres både individuelt og i gruppe, der kravet er at minimum 2/3 skal være individuell veiledning. For alternativ II a betyr det minimum 20 timer (av 30 t) individuell veiledning, for alternativ II b 40 timer (av 60 t).

I tillegg er det et krav om å gjennomføre et 24 timers nettbasert veiledningskurs.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fakta

Praksisløp er avhengig av hvilken master som legges til grunn for spesialistutdanning.

Kravene satt i tabeller: 

Alternativ A

 

Formell utdanning

 

FYSIOTERAPIFAGLIG MASTER MED PRAKSISSTUDIER

– Min 15 stp klinikk fordypning ortopedisk fysioterapi

 

Praksis

 

 

1.            3 årsverk* i spesialiteten, hvorav et år er veiledet

2.            Praksis skal inneholde:

30 timer veiledning fordelt over 1 år

2 uker hospitering på et annet tjenestenivå

24 timer veilednings kurs

* Et årsverk er lik en stilling i 100%

 

 

 

 

Alternativ B

 

Formell utdanning

 

Fysioterapifaglig / helsefaglig master

 

Praksis

 

1.            4 årsverk* i spesialiteten, hvorav to år er veiledet

2.            Praksis skal inneholde:

60 timer veiledning fordelt over 2 år

4 uker hospitering på et annet tjenestenivå

24 timer veilednings kurs

* Et årsverk er lik en stilling i 100%