Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Spesialist i nevrologisk fysioterapi

En spesialist i nevrologisk fysioterapi har inngående kunnskap om nevrologiske sykdommer/lidelser i ulike livs- og sykdomsfaser, som grunnlag for å undersøke, vurdere og gjennomføre tilpassede trenings-/behandlingstilbud, rehabiliterende og funksjonsoptimaliserende tiltak på individ- og gruppenivå.


Her finner du kortfattet informasjon og en utførlig veiledning om spesialistgodkjenning i NFF:

Følgende fem krav må være oppnådd for å kunne bli spesialist i NFF:

 1. Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 2. Kompetansemål-dette skal du kunne for å bli spesialist
 3. Fysioterapifaglig/helsefaglig mastergrad (120stp)
 4. Praksis - generell og veiledet
 5. Nettveiledningskurs for spesialister

Alle kravene skal dokumenteres når du søker. For å dokumentere oppnådd kompetansemål kreves det imidlertid at du som søker synliggjør / argumenterer for at du har den kompetansen som er beskrevet under den aktuelle spesialitet. Hvert kompetansemål skal beskrives, og du skal vise til klinisk kompetanse innenfor spesialistområdet.Kopi av kontrakten mellom spesialistkandidat og veileder samt veiledningsplanen skal sendes: spesialist@fysio.no ved oppstart av veiledet praksis.

Hva skal du kunne som spesialist - kompetansemål:

 • Har dybdekompetanse i å undersøke og differensialdiagnostisere pasienter med nevrologiske lidelser, utarbeide og gjennomføre individuelt tilpassede trenings - /behandlingstilbud i samsvar med sykdommens alvorlighetsgrad med tanke på optimal funksjon og selvstendighet
 • Har inngående kunnskap om psykologiske og smerteteoretiske problemstillinger knyttet til det å rammes av nevrologisk sykdom, og kompetanse i å møte pasienter og pårørende på en støttende måte og håndtere etiske utfordringer relatert til arbeidet med nevrologiske syke
 • Har dybdekompetanse i å utforme og iverksette sekundærforebyggende, behandlende og rehabiliterende tiltak for personer med nevrologiske lidelser, herunder kunnskap om tilpasset trening og treningsfysiologi
 • Har dybdekompetanse i å undersøke pasienter med ulike former for nevrologiske lidelser og i ulike stadier av sykdomsforløpet, kartlegge deres problemer og ressurser og utforme mål i samarbeid med pasienten som kan bidra til å fremme livsmot, funksjonsnivå og deltakelse
 • Kan vurdere relevans og gyldighet av aktuelle undersøkelsesprosedyrer og tester og nyttiggjøre seg disse til å dokumentere målbare parametre i behandling
 • Har kunnskap om kommunikasjon og veiledning og kompetanse i å kommunisere med – og veilede pasienter og pårørende i deres mestringsprosess og i tiltak som fremmer optimal funksjon

Samarbeid og veiledning:

 • Kan samarbeide om pasienter med nevrologiske lidelser/sykdommer i tverrfaglige team og bidra med sin spisskompetanse til et behandlings- og rehabiliteringstilbud på tvers av tjenestenivåer som fremmer pasientens livsmot, funksjonsnivå og deltakelse.
 • Kan definere og begrunne fysioterapirollen i det helhetlige helsetilbudet til pasienter med nevrologiske lidelser og sykdom og samarbeide i tverrfaglige team og på tvers av tjenestenivåer for å bidra til et optimalt behandlings- og rehabiliteringstilbud til alvorlig syke
 • Kan veilede og informere studenter og helsepersonell om de spesielle utfordringene ved nevrologiske lidelser og sykdom
 • Kan utarbeide og følge opp individuelle planer med utgangspunkt i pasientens behov og situasjon i samarbeid med aktuelle faggrupper og har kunnskap i samarbeidsrutiner og kan dokumentere behov og prioriteringer av helsetilbud mellom de tjenestenivåene som er aktuelle

Fagutvikling:

 • Kan innhente ny forskningskunnskap innen det nevrologiske fagfeltet og systematisere egne – og brukernes erfaringer som grunnlag for å utvikle egen fagutøvelse
 • Kan formulere faglige problemstillinger og bidra til evaluering og nytenkning innen det nevrologiske fagfeltet

Krav til praksis

Det kreves 3-4 år praksis innenfor spesialistområdet, hvorav 1-2 år skal være veiledet (avhengig av type mastergrad). For utdypet beskrivelse av veiledet praksis, se veiledningsheftet:”Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning”. Utover de generelle kravene, gjelder følgende for spesialist i nevrologi: 

Praksissted og hospitering:

Tellende spesialistpraksis skal gjennomføres i:

 • Spesialisthelsetjeneste med undersøkelse og behandling av pasienter med nevrologiske sykdommer ved akutt slagenhet, spinalenhet, generell medisin avd., rehabiliteringsavdeling i sykehus) og/eller:
 • Primærhelsetjeneste med undersøkelse og behandling av pasienter med nevrologiske sykdommer ved hjemme-rehabilitering/ hjemmefysioterapi, privat praksis, kommunal rehabiliteringsinstitusjon, sykehjem)

Hospitering:

Det er krav om minimum 2 ukers hospitering på annet tjenestenivå enn hvor man har sitt daglige virke, dersom all spesialistpraksisen er gjennomført på samme arbeidssted:

 • Alternativ II a: 2 uker
 • Alternativ II b: 4 uker

Tellende veiledet spesialistpraksis skal inkludere erfaring med:

 • Undersøkelse/behandling av pasienter med nevrologiske sykdommer
 •  Undersøkelse/behandling av pasienter som har gjennomgått nevrologisk kirurgi
 • Vurdering og tilpasning av nevrologiske hjelpemidler
 •  Nevrologisk rehabilitering
 • Akutt/kronisk fase

Tellende veiledet spesialistpraksis bør inkludere disse fagområdene:

 • Geriatri
 • Lungeproblematikk tilknyttet til nevrologiske lidelse.

Veiledning:

Veiledningen kan gjennomføres både individuelt og i gruppe, der kravet er at minimum 2/3 skal være individuell veiledning. For alternativ II a betyr det minimum 20 timer (av 30 t) individuell veiledning, for alternativ II b 40 timer (av 60 t).

I tillegg er det et krav om å gjennomføre et 24 timers nettbasert veiledningskurs.

 

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fakta

Praksisløp er avhengig av hvilken master som legges til grunn for spesialistutdanning.

Kravene satt i tabeller: 

Alternativ A

 

Formell utdanning

 

FYSIOTERAPIFAGLIG MASTER MED PRAKSISSTUDIER

– Min 15 stp klinikk med fordypning nevrologisk fysioterapi

 

Praksis

 

 

1.            3 årsverk* i spesialiteten, hvorav et år er veiledet

2.            Praksis skal inneholde:

30 timer veiledning fordelt over 1 år

2 uker hospitering på et annet tjenestenivå

24 timer veilednings kurs

* Et årsverk er lik en stilling i 100%

 

 

 

 

Alternativ B

 

Formell utdanning

 

Fysioterapifaglig / helsefaglig master

 

Praksis

 

1.            4 årsverk* i spesialiteten, hvorav to år er veiledet

2.            Praksis skal inneholde:

60 timer veiledning fordelt over 2 år

4 uker hospitering på et annet tjenestenivå

 24 timer veilednings kurs

* Et årsverk er lik en stilling i 100%