Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Spesialist i nevrologisk fysioterapi

En spesialist i nevrologisk fysioterapi har inngående kunnskap om nevrologiske sykdommer/lidelser i ulike livs- og sykdomsfaser, som grunnlag for å undersøke, vurdere og gjennomføre tilpassede trenings-/behandlingstilbud, rehabiliterende og funksjonsoptimaliserende tiltak på individ- og gruppenivå.


Her finner du kortfattet informasjon og en utførlig veiledning om spesialistgodkjenning i NFF:

Følgende fem krav må være oppnådd for å kunne bli spesialist i NFF:

 1. Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 2. Kompetansemål-dette skal du kunne for å bli spesialist
 3. Fysioterapifaglig/helsefaglig mastergrad (120stp)
 4. Praksis - generell og veiledet
 5. Nettveiledningskurs for spesialister

Alle kravene skal dokumenteres når du søker. For å dokumentere oppnådd kompetansemål kreves det imidlertid at du som søker synliggjør / argumenterer for at du har den kompetansen som er beskrevet under den aktuelle spesialitet. Hvert kompetansemål skal beskrives, og du skal vise til klinisk kompetanse innenfor spesialistområdet.Kopi av kontrakten mellom spesialistkandidat og veileder samt veiledningsplanen skal sendes: spesialist@fysio.no ved oppstart av veiledet praksis.

Hva skal du kunne som spesialist - kompetansemål:

 • Gjennomføre aktuelle undersøkelser for å kartlegge funksjon og ressurser, samt differensialdiagnostisere nevrologiske pasienter i ulike stadier av sykdommen.
 • Redegjøre for psykologiske og smerteteoretiske problemstillinger knyttet til nevrologiske sykdommer
 • Utforme og iverksette sekundærforebyggende, behandlende og rehabiliterende tiltak for personer med nevrologiske sykdommer med basis i kunnskap om tilpasset trening og treningsfysiologi
 • Utarbeide målsetning i samarbeid med pasienten og utarbeide tiltak i samsvar med pasientens funksjon, behov og ressurser.
 • Vurdere og drøfte relevans og gyldighet av aktuelle undersøkelsesmetoder og standardiserte måleverktøy og ta i bruk disse til å dokumentere målbare parametere i behandlingen.

Samarbeid og veiledning:

 • Samarbeide i tverrfaglige team mellom ulike tjenestenivå for å bidra med sin spisskompetanse til gode pasientforløp hos pasienter med nevrologiske sykdommer.
 • Møte pasienter og pårørende på en støttende måte.
 • Håndtere etiske utfordringer i møte med nevrologiske pasienter
 • Definere og begrunne fysioterapirollen i et helhetlig helsetilbud til nevrologiske pasienter.
 • Samarbeide på tvers av tjenestenivåer i tverrfaglige team.
 • Veilede pasienter og pårørende i deres mestringsprosess og formidle tiltak som fremmer optimal funksjon basert på kunnskap om kommunikasjon og veiledning.
 • Veilede studenter og helsepersonell om de spesielle utfordringene hos nevrologiske pasienter.
 • Utarbeide og følge opp individuelle planer med utgangspunkt i pasientens behov og situasjon i samarbeid med aktuelle faggrupper. 

Fagutvikling: 

 • Innhente og ta i bruk ny forskningskunnskap innen det nevrologiske fagfeltet.
 • Systematisere egne og brukernes erfaringer som grunnlag for egen fagutøvelse.
 • Formulere og reflektere over faglige problemstillinger.
 • Bidra til evaluering og nytenkning innen det nevrologiske fagfeltet.

Krav til praksis

Det kreves 3-4 år praksis innenfor spesialistområdet, hvorav 1-2 år skal være veiledet (avhengig av type mastergrad). For utdypet beskrivelse av veiledet praksis, se veiledningsheftet:”Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning”. Utover de generelle kravene, gjelder følgende for spesialist i nevrologi: 

Praksissted og hospitering:

Tellende spesialistpraksis skal gjennomføres i:

 • Spesialisthelsetjeneste med undersøkelse og behandling av pasienter med nevrologiske sykdommer ved akutt slagenhet, spinalenhet, generell medisin avd., rehabiliteringsavdeling i sykehus) og/eller:
 • Primærhelsetjeneste med undersøkelse og behandling av pasienter med nevrologiske sykdommer ved hjemme-rehabilitering/ hjemmefysioterapi, privat praksis, kommunal rehabiliteringsinstitusjon, sykehjem)

Hospitering:

Det er krav om minimum 2 ukers hospitering på annet tjenestenivå enn hvor man har sitt daglige virke, dersom all spesialistpraksisen er gjennomført på samme arbeidssted:

 • Alternativ II a: 2 uker
 • Alternativ II b: 4 uker

Tellende veiledet spesialistpraksis skal inkludere erfaring med:

 • Undersøkelse/behandling av pasienter med nevrologiske sykdommer
 •  Undersøkelse/behandling av pasienter som har gjennomgått nevrologisk kirurgi
 • Vurdering og tilpasning av nevrologiske hjelpemidler
 •  Nevrologisk rehabilitering
 • Akutt/kronisk fase

Tellende veiledet spesialistpraksis bør inkludere disse fagområdene:

 • Geriatri
 • Lungeproblematikk tilknyttet til nevrologiske lidelse.

Veiledning:

Veiledningen kan gjennomføres både individuelt og i gruppe, der kravet er at minimum 2/3 skal være individuell veiledning. For alternativ II a betyr det minimum 20 timer (av 30 t) individuell veiledning, for alternativ II b 40 timer (av 60 t).

I tillegg er det et krav om å gjennomføre et 24 timers nettbasert veiledningskurs.

 

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fakta

Praksisløp er avhengig av hvilken master som legges til grunn for spesialistutdanning.

Kravene satt i tabeller: 

Alternativ A

 

Formell utdanning

 

FYSIOTERAPIFAGLIG MASTER MED PRAKSISSTUDIER

– Min 15 stp klinikk med fordypning nevrologisk fysioterapi

 

Praksis

 

 

1.            3 årsverk* i spesialiteten, hvorav et år er veiledet

2.            Praksis skal inneholde:

30 timer veiledning fordelt over 1 år

2 uker hospitering på et annet tjenestenivå

24 timer veilednings kurs

* Et årsverk er lik en stilling i 100%

 

 

 

 

Alternativ B

 

Formell utdanning

 

Fysioterapifaglig / helsefaglig master

 

Praksis

 

1.            4 årsverk* i spesialiteten, hvorav to år er veiledet

2.            Praksis skal inneholde:

60 timer veiledning fordelt over 2 år

4 uker hospitering på et annet tjenestenivå

 24 timer veilednings kurs

* Et årsverk er lik en stilling i 100%