Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Spesialist i manuellterapi

En spesialist i manuellterapi har inngående kunnskap om bevegelsesapparatets biomekaniske – og nevromuskulære oppbygging og funksjon som grunnlag for å analysere, vurdere og behandle dysfunksjon i muskel-/skjelettsystemet og nervesystemet.


Her finner du kortfattet informasjon og en utførlig veiledning om spesialistgodkjenning i NFF:

Følgende fem krav må være oppnådd for å kunne bli spesialist i NFF:

 1. Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 2. Kompetansemål-dette skal du kunne for å bli spesialist
 3. Fysioterapifaglig/helsefaglig mastergrad (120stp)
 4. Praksis - generell og veiledet
 5. Nettveiledningskurs for spesialister

Alle kravene skal dokumenteres når du søker. For å dokumentere oppnådd kompetansemål kreves det imidlertid at du som søker synliggjør / argumenterer for at du har den kompetansen som er beskrevet under den aktuelle spesialitet. Hvert kompetansemål skal beskrives, og du skal vise til klinisk kompetanse innenfor spesialistområdet. Kopi av kontrakten mellom spesialistkandidat og veileder samt veiledningsplanen skal sendes: spesialist@fysio.no ved oppstart av veiledet praksis.

Hva skal du kunne som spesialist - kompetansemål:

 • Gjennomføre differensialdiagnostisering og vurdere radiologiske undersøkelser, som grunnlag for å undersøke, vurdere og gjennomføre tilpassede trenings - /behandlingstilbud, rehabiliterende og funksjonsoptimaliserende, helsefremmende og forebyggende tiltak på individ- og gruppenivå
 • Undersøke og vurdere kroppens ledd med tilhørende vevsstrukturer i fht mobilitet, stabilitet, smerte og funksjon.
 • Redegjøre for hvordan smerte kan forstås og forklares i et bio – psyko-sosialt perspektiv for å lindre og redusere smerteproblematikk hos pasienten.
 • Utføre manipulasjonsteknikker på ledd og kunne påvirke bevegelsesapparatet gjennom bløtdelsbehandling, avspenning, tøyning, undervisning og aktive treningsopplegg for å bedre pasientens funksjon.
 • Anvende ulike aktive og passive behandlingsmetoder for å bedre eller vedlikeholde funksjon både på individ – og gruppenivå.
 • Gjennomføre arbeid som sykemelder gjennom å ta i bruk oppdatert kunnskap om trygdefaglige emner, vilkår for sykepenger og virkemidler for oppfølging av sykemeldte pasienter.
 • Ivareta sykemelderrollen med sykemeldingsrett, kunne henvise pasienter videre til spesialist, samt rekvirere radiologiske undersøkelser
 • Vurdere relevans og gyldighet av aktuelle undersøkelsesprosedyrer og tester, og nyttiggjøre seg disse til å dokumentere målbare parametre i behandling.
 • Veilede og kommunisere med pasienter og deres pårørende i deres mestringsprosess, og i tiltak som fremmer optimal funksjon.

Samarbeid og veiledning:

 • Veilede og undervise studenter og andre profesjoner om bevegelsesapparatets nevromuskulære og biomekaniske funksjon for å kunne iverksette tiltak for å forebygge funksjonsproblemer og styrke funksjon.
 • Samarbeide om pasienter med dysfunksjon/smerter i muskel/skjelettsystemet og nervesystemet i tverrfaglige team.
 • Bidra med sin spisskompetanse til et behandlings- og rehabiliteringstilbud på tvers av tjenestenivåer som fremmer pasientens livsmot, funksjonsnivå og deltakelse og i dialogmøter.
 • Reflektere over, definere og begrunne fysioterapirollen i det helhetlige helsetilbudet til pasienter med dysfunksjon i muskel- /skjelettsystemet og nervesystemet.
 • Samarbeide i tverrfaglige team og på tvers av tjenestenivåer for å bidra til et optimalt behandlings- og rehabiliteringstilbud.

Fagutvikling:

 • Formulere faglige problemstillinger, og bidra til evaluering, nytenking og innovasjon i fagfeltet ved å planlegge og gjennomføre utviklings – og forskningsarbeid.
 • Anvende aktuelle kartleggingsverktøy og tester, og kunne vurdere relevans og gyldighet av dem til å undersøke og dokumentere effekt av behandling.
 • Innhente ny forskningskunnskap innen fagfeltet manuellterapi og systematisere egne – og brukernes erfaringer som grunnlag for å utvikle egen fagutøvelse.
Krav til praksis

Det kreves 3 års praksis innenfor spesialistområdet, hvorav 1 år skal være veiledet. For utdypet beskrivelse av veiledet praksis, se veiledningsheftet: ”Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning”. Utover de generelle kravene, gjelder følgende for spesialist i manuellterapi:

Praksissted:

Godkjent spesialistpraksis kan være i primærhelsetjenesten og/eller i spesialisthelsetjenesten

Tellende spesialistpraksis må inkludere erfaring med:

Pasienter med et bredt spekter av muskel-/skjelettlidelser:

 • Knyttet til både ekstremiteter, rygg og nakke
 • I ulike aldersgrupper
 • Akutte og kroniske lidelser

Veiledning:

Veiledningen kan gjennomføres både individuelt og i gruppe. Det anbefales at minimum 1/3 gjennomføres som individuell veiledning, dvs 10 timer individuell veiledning, og 20 timer gruppeveiledning.

I tillegg er det et krav om å gjennomføre et 24 timers nettbasert veiledningskurs 

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fakta

Praksisløp er avhengig av hvilken master som legges til grunn for spesialistutdanning.

Kravene satt i tabeller: 

Alternativ A

 

Formell utdanning

 

FYSIOTERAPIFAGLIG MASTER MED PRAKSISSTUDIER

– Min 15 stp klinikk med fordypning manuellterapi

 

Praksis

 

 

1.            3 årsverk* i spesialiteten, hvorav et år er veiledet

2.            Praksis skal inneholde:

30 timer veiledning fordelt over 1 år

2 uker hospitering på et annet tjenestenivå

24 timer veilednings kurs

* Et årsverk er lik en stilling i 100%

 

 

 

 

Alternativ B

 

Formell utdanning

 

Fysioterapifaglig / helsefaglig master

 

Praksis

 

1.            4 årsverk* i spesialiteten, hvorav to år er veiledet

2.            Praksis skal inneholde:

60 timer veiledning fordelt over 2 år

4 uker hospitering på et annet tjenestenivå

 24 timer veilednings kurs

* Et årsverk er lik en stilling i 100%