Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Spesialist i kvinnehelse

En spesialist i kvinnehelse har inngående kunnskap om helseutfordringer hos kvinner knyttet til livsløpet i fertil, menopausal, postmenopausal alder, som grunnlag for å undersøke, vurdere og gjennomføre tilpassede behandlings/treningstilbud, rehabiliterende, helsefremmende og forebyggende tiltak på individ- og gruppenivå.


Her finner du kortfattet informasjon og en utførlig veiledning om spesialistgodkjenning i NFF:

Følgende fem krav må være oppnådd for å kunne bli spesialist i NFF:

 1. Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 2. Kompetansemål-dette skal du kunne for å bli spesialist
 3. Fysioterapifaglig/helsefaglig mastergrad (120stp)
 4. Praksis - generell og veiledet
 5. Nettveiledningskurs for spesialister

Alle kravene skal dokumenteres. For å dokumentere oppnådd kompetansemål kreves det imidlertid at du som søker synliggjør / argumenterer for at du har den Alle kravene skal dokumenteres når du søker. For å dokumentere oppnådd kompetansemål kreves det imidlertid at du som søker synliggjør / argumenterer for at du har den kompetansen som er beskrevet under den aktuelle spesialitet. Hvert kompetansemål skal beskrives, og du skal vise til klinisk kompetanse innenfor spesialistområdet. Kopi av kontrakten mellom spesialistkandidat og veileder samt veiledningsplanen skal sendes: spesialist@fysio.no ved oppstart av veiledet praksis.

Hva skal du kunne som spesialist- kompetansemål:

 • Ha inngående kunnskap om helseutfordringer knyttet til svangerskap, fødsel og barseltid, om sykdom og lidelser knyttet til kvinnelig anatomi og postkirurgiske følgetilstander, og om lidelser med økt forekomst hos kvinner.
 • Ha inngående kunnskap om bekkenbunnens og bekkenets oppbygning og funksjon, undersøkelsesmetoder og behandlingsmetoder.
 • Ha dybdekompetanse i å undersøke og behandle bekkenløsning, rygg- og bekkenrelaterte plager, dysfunksjon i bekkenbunn og inkontinens, individuelt og i grupper som styrker kvinners mestringsopplevelse og mobiliserer egne ressurser. 
 • Kan vurdere relevans og gyldighet av aktuelle tester og undersøkelser, og kan bruke disse til å dokumentere endring.
 • Ha dybdekunnskap om tilpasning av treningstilbud og forebyggende tiltak på individ- og gruppenivå som reduserer risiko for å utvikle kvinnerelaterte lidelser, og som bidrar til å lindre plagene og bedre funksjon.
 • Kan utarbeide og følge opp individuelle planer med utgangspunkt i pasientens behov og situasjon i samarbeid med aktuelle faggrupper og har kunnskap i samarbeidsrutiner og kan dokumentere behov og prioriteringer av helsetilbud mellom de tjenestenivåene som er aktuelle.

Samarbeid og veiledning:

 • Har kunnskap om kommunikasjon og kompetanse i å veilede pasienter og pårørende.
 • Kan undervise, veilede og informere kvinner, fysioterapeuter, studenter og samarbeidspartnere om helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende tiltak mht kvinnerelaterte plager.

Fagutvikling:

 • Kan innhente ny forskningskunnskap innen fagfeltet kvinnehelse og systematisere egne – og brukernes erfaringer som grunnlag for å utvikle egen fagutøvelse
 • Kan formulere faglige problemstillinger og bidra til evaluering og nytenkning innen fagfeltet kvinnehelse

Krav til praksis

Det kreves 3-4 år praksis innenfor spesialistområdet, hvorav 1-2 år skal være veiledet (avhengig av type mastergrad). For utdypet beskrivelse av veiledet praksis, se veiledningsheftet: ”Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning”. Utover de generelle kravene, gjelder følgende for spesialist i kvinnehelse:

Praksissted og hospitering:

Godkjent spesialistpraksis kan gjennomføres i:

 •  spesialisthelsetjenesten innenfor gynekologi og obstetrikk,  og/eller 
 •  primærhelsetjenesten (privat praksis, kommunefysioterapi, rehabiliteringsinstitusjon og lignende)

Dersom spesialistpraksisen er i spesialisthelsetjenesten og dekker fagområdene bekkenrelaterte plager, inkontinens og dysfunksjon i bekkenbunnen, kan all praksis skje der. Hvis disse fagområdene ikke dekkes i praksis i spesialisttjenesten eller man har sitt daglige virke i primærhelsetjenesten, må det i tillegg gjennomføres hospitering i spesialisthelsetjenesten innen disse fagområdene:

 • Alt II a: minimum 2 uker
 • Alt II b: minimum 4 uker

Det er pr i dag (desember 2011) kompetansesentre innen kvinnehelse/bekken/bekkenbunn flere steder i landet (Tromsø, Trondheim, Oslo), i tillegg til kvinneklinikker ved de store regionale sykehusene. Disse vil tilfredsstille kravene til fagområdene bekkenrelaterte plager, inkontinens og dysfunksjon i bekkenbunnen.

Tellende spesialpraksis skal inkludere erfaring med:

Individuell behandling av pasienter med: 

 • Rygg- og bekkenrelaterte plager
 • Inkontinens og dysfunksjon i bekkenbunnen
 • Fødselsforberedende kurs
 • Gruppebehandling med fokus på trening og fysisk aktivitet under svangerskap og i barseltid

Veiledning:

Veiledningen kan gjennomføres både individuelt og i gruppe, der kravet er at minimum 2/3 skal være individuell veiledning. For alternativ II a betyr det minimum 20 timer (av 30 t) individuell veiledning, for alternativ II b 40 timer (av 60 t).

Kurs:

Det anbefales at man deltar på kurs som er aktuelle for behandling av pasienter innen fagfeltet kvinnehelse. Spesielt anbefales NFFs kurs: Bekkenrelaterte plager, trinn I og II, Dysfunksjon i bekkenbunn og inkontinens og Svangerskap og barseltid. Disse vil være viktige for å nå noen av kompetansemålene i spesialistområdet.

I tillegg er det et krav om å gjennomføre et 24 timers nettbasert veiledningskurs.

 

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fakta

Praksisløp er avhengig av hvilken master som legges til grunn for spesialistutdanning.

Kravene satt i tabeller: 

Alternativ A

 

Formell utdanning

 

FYSIOTERAPIFAGLIG MASTER MED PRAKSISSTUDIER

– Min 15 stp klinikk med fordypning kvinnehelse

 

Praksis

 

 

1.            3 årsverk* i spesialiteten, hvorav et år er veiledet

2.            Praksis skal inneholde:

30 timer veiledning fordelt over 1 år

2 uker hospitering på et annet tjenestenivå

24 timer veilednings kurs

* Et årsverk er lik en stilling i 100%

 

 

 

 

Alternativ B

 

Formell utdanning

 

Fysioterapifaglig / helsefaglig master

 

Praksis

 

1.            4 årsverk* i spesialiteten, hvorav to år er veiledet

2.            Praksis skal inneholde:

60 timer veiledning fordelt over 2 år

4 uker hospitering på et annet tjenestenivå

 24 timer veilednings kurs

* Et årsverk er lik en stilling i 100%