Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Spesialist i kvinnehelse

En spesialist i kvinnehelse har inngående kunnskap om helseutfordringer hos kvinner knyttet til livsløpet i fertil, menopausal, postmenopausal alder, som grunnlag for å undersøke, vurdere og gjennomføre tilpassede behandlings/treningstilbud, rehabiliterende, helsefremmende og forebyggende tiltak på individ- og gruppenivå.


Her finner du kortfattet informasjon og en utførlig veiledning om spesialistgodkjenning i NFF:

Følgende fem krav må være oppnådd for å kunne bli spesialist i NFF:

 1. Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 2. Kompetansemål-dette skal du kunne for å bli spesialist
 3. Fysioterapifaglig/helsefaglig mastergrad (120stp)
 4. Praksis - generell og veiledet
 5. Nettveiledningskurs for spesialister

Alle kravene skal dokumenteres. For å dokumentere oppnådd kompetansemål kreves det imidlertid at du som søker synliggjør / argumenterer for at du har den Alle kravene skal dokumenteres når du søker. For å dokumentere oppnådd kompetansemål kreves det imidlertid at du som søker synliggjør / argumenterer for at du har den kompetansen som er beskrevet under den aktuelle spesialitet. Hvert kompetansemål skal beskrives, og du skal vise til klinisk kompetanse innenfor spesialistområdet. Kopi av kontrakten mellom spesialistkandidat og veileder samt veiledningsplanen skal sendes: spesialist@fysio.no ved oppstart av veiledet praksis.

Hva skal du kunne som spesialist- kompetansemål:

 • Ta i bruk inngående kunnskap om helseutfordringer knyttet til svangerskap, fødsel og barseltid, lidelser med økt forekomst hos kvinner, samt andre tilstander i bekkenområdet.
 • Beskrive bekkenbunnens og bekkenets oppbygning og funksjon.
 • Gjennomføre spesialiserte undersøkelsesmetoder og behandlingsmetoder i fagområdet.
 • Vurdere relevans og gyldighet av aktuelle tester og undersøkelser, og bruke disse til å dokumentere endring.
 • Utvikle og tilpasse trenings og aktivitetstilbud og forebyggende tiltak på individ- og gruppenivå med målsetting om å redusere risiko for å utvikle plager, lindre og bedre funksjon.
 • Utvikle og følge opp individuelle planer med utgangspunkt i pasientens behov og situasjon i samarbeid med aktuelle faggrupper og samarbeidspartnere.

Samarbeid og veiledning:

 • Reflektere over kommunikasjonsmetoder og ferdigheter ovenfor pasienter, pårørende og samarbeidspartnere.

Fagutvikling:

 • Jobbe kunnskapsbasert og er faglig oppdatert innen feltet.
 • Bidra aktivt i til utvikling og nytenkning innen fagfeltet.
Krav til praksis

Det kreves 3-4 år praksis innenfor spesialistområdet, hvorav 1-2 år skal være veiledet (avhengig av type mastergrad). For utdypet beskrivelse av veiledet praksis, se veiledningsheftet: ”Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning”. Utover de generelle kravene, gjelder følgende for spesialist i kvinnehelse:

Praksissted og hospitering:

Godkjent spesialistpraksis kan gjennomføres i:

 •  spesialisthelsetjenesten innenfor gynekologi og obstetrikk,  og/eller 
 •  primærhelsetjenesten (privat praksis, kommunefysioterapi, rehabiliteringsinstitusjon og lignende)

Dersom spesialistpraksisen er i spesialisthelsetjenesten og dekker fagområdene bekkenrelaterte plager, inkontinens og dysfunksjon i bekkenbunnen, kan all praksis skje der. Hvis disse fagområdene ikke dekkes i praksis i spesialisttjenesten eller man har sitt daglige virke i primærhelsetjenesten, må det i tillegg gjennomføres hospitering i spesialisthelsetjenesten innen disse fagområdene:

 • Alt II a: minimum 2 uker
 • Alt II b: minimum 4 uker

Det er pr i dag (desember 2011) kompetansesentre innen kvinnehelse/bekken/bekkenbunn flere steder i landet (Tromsø, Trondheim, Oslo), i tillegg til kvinneklinikker ved de store regionale sykehusene. Disse vil tilfredsstille kravene til fagområdene bekkenrelaterte plager, inkontinens og dysfunksjon i bekkenbunnen.

Tellende spesialpraksis skal inkludere erfaring med:

Individuell behandling av pasienter med: 

 • Rygg- og bekkenrelaterte plager
 • Inkontinens og dysfunksjon i bekkenbunnen
 • Fødselsforberedende kurs
 • Gruppebehandling med fokus på trening og fysisk aktivitet under svangerskap og i barseltid

Veiledning:

Veiledningen kan gjennomføres både individuelt og i gruppe, der kravet er at minimum 2/3 skal være individuell veiledning. For alternativ II a betyr det minimum 20 timer (av 30 t) individuell veiledning, for alternativ II b 40 timer (av 60 t).

Kurs:

Det anbefales at man deltar på kurs som er aktuelle for behandling av pasienter innen fagfeltet kvinnehelse. Spesielt anbefales NFFs kurs: Bekkenrelaterte plager, trinn I og II, Dysfunksjon i bekkenbunn og inkontinens og Svangerskap og barseltid. Disse vil være viktige for å nå noen av kompetansemålene i spesialistområdet.

I tillegg er det et krav om å gjennomføre et 24 timers nettbasert veiledningskurs.

 

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fakta

Praksisløp er avhengig av hvilken master som legges til grunn for spesialistutdanning.

Kravene satt i tabeller: 

Alternativ A

 

Formell utdanning

 

FYSIOTERAPIFAGLIG MASTER MED PRAKSISSTUDIER

– Min 15 stp klinikk med fordypning kvinnehelse

 

Praksis

 

 

1.            3 årsverk* i spesialiteten, hvorav et år er veiledet

2.            Praksis skal inneholde:

30 timer veiledning fordelt over 1 år

2 uker hospitering på et annet tjenestenivå

24 timer veilednings kurs

* Et årsverk er lik en stilling i 100%

 

 

 

 

Alternativ B

 

Formell utdanning

 

Fysioterapifaglig / helsefaglig master

 

Praksis

 

1.            4 årsverk* i spesialiteten, hvorav to år er veiledet

2.            Praksis skal inneholde:

60 timer veiledning fordelt over 2 år

4 uker hospitering på et annet tjenestenivå

 24 timer veilednings kurs

* Et årsverk er lik en stilling i 100%