Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Spesialist i idrettsfysioterapi

En spesialist i idrettsfysioterapi har inngående kunnskap om normalfunksjon i bevegelsesapparatet og skader og sykdommer som kan oppstå i forbindelse med deltakelse i alle former for fysisk aktivitet gjennom hele livsløpet; i daglige aktiviteter, gjennom lek og mosjon og på konkurransenivå, som grunnlag for å forebygge, undersøke og behandle aktivitetsrelaterte skader/lidelser.


Her finner du kortfattet informasjon og en utførlig veiledning om spesialistgodkjenning i NFF:

Følgende fem krav må være oppnådd for å kunne bli spesialist i NFF:

 1. Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 2. Kompetansemål-dette skal du kunne for å bli spesialist
 3. Fysioterapifaglig/helsefaglig mastergrad (120stp)
 4. Praksis - generell og veiledet
 5. Nettveiledningskurs for spesialister

Alle kravene skal dokumenteres når du søker. For å dokumentere oppnådd kompetansemål kreves det imidlertid at du som søker synliggjør / argumenterer for at du har den kompetansen som er beskrevet under den aktuelle spesialitet. Hvert kompetansemål skal beskrives, og du skal vise til klinisk kompetanse innenfor spesialistområdet. Kopi av kontrakten mellom spesialistkandidat og veileder samt veiledningsplanen skal sendes: spesialist@fysio.no ved oppstart av veiledet praksis.

Hva skal du kunne som spesialist- kompetansemål:

 • Ha inngående kunnskap om oppbygning og funksjon av vevene i muskel-/skjelettsystemet og degenerative og regenerative prosesser i disse, og dybdekompetanse i å vurdere ulike belastninger på vev og forebygge aktivitetsrelaterte lidelser
 • Ha dybdekompetanse i å analysere sammenhengen mellom funksjonskrav ved ulike aktivitetsformer og individets forutsetninger som alder, kjønn og treningstilstand, og kan utvikle tilpassede treningstilbud
 • Ha inngående kunnskap om skademekanismer, årsakssammenhenger og skadeforløp ved ulike former for akutte skader og belastningslidelser og dybdekompetanse i å undersøke, vurdere og behandle disse, tilpasset den enkeltes problem og behov
 • Ha dybdekompetanse i å legge opp alternative treningsprogram som bidrar til å opprettholde det fysiske aktivitetsnivået under skade- og rehabiliteringsperioder og motivere den enkelte til aktivitet for raskest mulig tilbakeføring til et optimalt funksjonsnivå
 • Ha kunnskap om det til enhver tid gjeldende dopingreglementet og kan innfri Idrettsforbundets krav til profesjonsgrupper som arbeider med idrettsutøvere på høyt nivå (nasjonalt/internasjonalt)
 • Ha inngående kunnskap om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse og kan bidra aktivt til at befolkningens mulighet til å leve et fysisk aktivt liv blir ivaretatt og forsterket
 • Ha inngående kunnskap om sammenhengen mellom fysisk inaktivitet og livsstilssykdommer  og dybdekompetanse i å stimulere til bruk av fysisk aktivitet i forebygging og rehabilitering av livsstilssykdommer

Samarbeid og veiledning:

 • Kan samarbeide med beslutningstakere, ledelse og utøvere om tilrettelegging for optimale treningsforhold og bidra med sin spisskompetanse til å utvikle treningsopplegg som forebygger aktivitetsrelaterte skader innenfor idrettslag og - foreninger 
 • Kan definere og begrunne fysioterapirollen i det helhetlige helsetilbudet til pasienter med aktivitetsrelaterte skader og samarbeide i tverrfaglige team og på tvers av tjenestenivå for å bidra til gode pasientforløp
 • Kan undervise, veilede og informere studenter, kollegaer og annet helsepersonell om vanlige aktivitetsrelaterte skader og forebygging og behandling av disse

Fagutvikling:

 • Kan innhente ny forskningskunnskap innenfor det idrettmedisinske fagfeltet og systematisere erfaringer som grunnlag for å utvikle egen fagutøvelse
 • Kan formulere faglige problemstillinger og bidra til evaluering og nytenkning innenfor fagfeltene idrett og helse, trening og aktivitet

Beskrivelse av krav til praksis

Det kreves 3-4 år praksis innenfor spesialistområdet, hvorav 1-2 år skal være veiledet (avhengig av type mastergrad). For utdypet beskrivelse av veiledet praksis, se veiledningsheftet: ”Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning”. Utover de generelle kravene, gjelder følgende for spesialist i idrettfysioterapi:

Praksissted:

Godkjent spesialistpraksis kan gjennomføres på klinikker eller avdelinger som arbeider etter idrettsmedisinske prinsipper, i:

 • Primærhelsetjenesten; i privat praksis med treningsfasiliteter
 • Spesialisthelsetjenesten; dvs. idrettsmedisinske klinikker, ortopedisk avdeling, fysikalsk-medisinsk avdeling, opptreningssentre osv

Tellende spesialistpraksis må inkludere erfaring med: 

 • Forebygging, undersøkelse og behandling av akutte skader og problemstillinger, relatert til fysisk aktivitet og/eller trening
 • Undersøkelse, behandling og rehabilitering av kroniske problemstillinger, relatert til fysisk aktivitet og/eller trening
 • Postoperativ opptrening
 • En bredde i pasientgrunnlaget når det gjelder alder og diagnoser

Antall pasientkonsultasjoner må være 1500 i løpet av den veiledede praksisperioden

I tillegg må spesialistkandidaten dokumentere 200 timer som fysioterapeut tilknyttet idrettslag/landslag. Tid på trening, kamper og samlinger er tellende og skal dokumenteres av lagledelsen. Denne praksisen må være gjennomført i løpet av de siste 7 år før søknad om spesialistgodkjenning

Veiledning:

Veiledningen kan gjennomføres både individuelt og i gruppe, der kravet er at minimum 2/3 skal være individuell veiledning. For alternativ II a betyr det minimum 20 timer (av 30 t) individuell veiledning, for alternativ II b 40 timer (av 60 t).

I tillegg er det et krav om å gjennomføre et 24 timers nettbasert veiledningskurs.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fakta

Praksisløp er avhengig av hvilken master som legges til grunn for spesialistutdanning.

Kravene satt i tabeller: 

Alternativ A

 

Formell utdanning

 

FYSIOTERAPIFAGLIG MASTER MED PRAKSISSTUDIER

– Min 15 stp klinikk med fordypning idrettsfysioterapi

 

Praksis

 

 

1.            3 årsverk* i spesialiteten, hvorav et år er veiledet

2.            Praksis skal inneholde:

30 timer veiledning fordelt over 1 år

2 uker hospitering på et annet tjenestenivå

24 timer veilednings kurs

* Et årsverk er lik en stilling i 100%

 

 

 

 

Alternativ B

 

Formell utdanning

 

Fysioterapifaglig / helsefaglig master

 

Praksis

 

1.            4 årsverk* i spesialiteten, hvorav to år er veiledet

2.            Praksis skal inneholde:

60 timer veiledning fordelt over 2 år

4 uker hospitering på et annet tjenestenivå

 24 timer veilednings kurs

* Et årsverk er lik en stilling i 100%