Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Spesialist i hjerte- og lungefysioterapi

En spesialist i hjerte- og lungefysioterapi har bred kunnskap om hjerte- og lungepatologi, og inngående kunnskap i ett av følgende felt Hjerte - Lunge - Intensiv som grunnlag for å undersøke, vurdere og gjennomføre sekundærforebyggende og rehabiliterende tiltak på individ- og gruppenivå.


Her finner du kortfattet informasjon og en utførlig veiledning om spesialistgodkjenning i NFF:

Følgende fem krav må være oppnådd for å kunne bli spesialist i NFF:

 1. Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 2. Kompetansemål-dette skal du kunne for å bli spesialist
 3. Fysioterapifaglig/helsefaglig mastergrad (120stp)
 4. Praksis - generell og veiledet
 5. Nettveiledningskurs for spesialister

Alle kravene skal dokumenteres når du søker. For å dokumentere oppnådd kompetansemål kreves det imidlertid at du som søker synliggjør / argumenterer for at du har den kompetansen som er beskrevet under den aktuelle spesialitet. Hvert kompetansemål skal beskrives, og du skal vise til klinisk kompetanse innenfor spesialistområdet. Kopi av kontrakten mellom spesialistkandidat og veileder samt veiledningsplanen skal sendes: spesialist@fysio.no ved oppstart av veiledet praksis.

Hva skal du kunne som spesialist - kompetansemål:

 • Ha inngående kunnskap om ulike hjerte- og lungelidelser; årsaksforhold, vanlige sykdomsforløp og behandlingsmuligheter, kan undersøke og vurdere sekundærforebyggende og rehabiliterende tiltak, og vurdere hvordan lidelsene påvirker livssituasjon og funksjonsnivå.
 • Ha inngående kunnskap om treningslære, treningsfysiologi og hvordan effekten av trening/fysisk aktivitet påvirker/reduserer risikoen for hjerte- og/eller lungesykdommer.
 • Ha dybdekompetanse i å undersøke, analysere og vurdere aktuelt funksjonsnivå og hvilke potensialer pasienten har for funksjonsforbedring.
 • Ha dybdekompetanse i å planlegge, tilrettelegge og gjennomføre individuelt tilpassede treningsopplegg, på individ og gruppenivå for å bedre hjerte- og lungefunksjon, som igjen styrker pasientens mestringsopplevelse og mobiliserer egne ressurser.
 • Ha dybdekompetanse i å anvende behandlingsmetoder og treningsprinsipper innenfor avspenning og smertelindring, pusteteknikk, sekretmobilisering, kondisjons- og styrketrening for å bidra til at hjerte / lungepasientene oppnår en funksjonsbedring / får mestringsfølelse.
 • Kan anvende sykdomsspesifikke utrednings og målemetoder for måling av hjerte- og lungefunksjon, vurdere relevans og gyldighet og nyttiggjøre seg disse i undersøkelse og behandling.

 Samarbeid og veiledning:

 • Kan veilede og informere pasienter og pårørende om helsefremmende, rehabiliterende og   behandlende tiltak som  bidrar til at personer med hjerte-/lungelidelser får mulighet til bedre fysisk yteevne, kondisjonsforbedring, bedring av muskelstyrke og stressmestring.
 • Kan samarbeide om hjerte- og lungepasienter og bidra med sin spisskompetanse til gode pasientforløp og et helhetlig og sammenhengende helsetjenestetilbud mellom tjenestenivåene sykehus – kommunehelsetjeneste – opptreningsinstitusjoner.
 • Kan dokumentere behov for- og prioriteringer av helsetilbud til pasienter med hjerte- og lungelidelser innen primær- og spesialisthelsetjeneste.
 • Kan veilede, informere og undervise pasienter, pårørende og andre samarbeidspartnere om helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende tiltak som kan bidra til at pasienter får muligheter til /motiveres til best mulig funksjonsnivå og fysisk yteevne, gjenvinning av fysisk kapasitet, kondisjonsforbedring, bedring av muskelstyrke og stressmestring.

Fagutvikling:

 • Kan innhente ny forskningskunnskap innenfor fagfeltet hjerte- og lunge og kan systematisere egne – og brukernes erfaringer som grunnlag for å utvikle egen fagutøvelse
 • Har kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid, og aktuelle faglige retningslinjer relevant for fagutøvelse innen hjerte- og lungefysioterapi feltet, og kan anvende denne for å oppdatere sin kunnskap
 • Kan formulere faglige problemstillinger og bidra til evaluering og nytenkning innen fagfeltet for hjerte-og lungefysioterapi.

Krav til praksis

Det kreves 3-4 år praksis innenfor spesialistområdet, hvorav 1-2 år skal være veiledet (avhengig av type mastergrad). For utdypet beskrivelse av veiledet praksis, se veiledningsheftet: ”Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning”. Utover de generelle kravene, gjelder følgende for spesialist i hjerte- og lungefysioterapi: 

Praksissted og hospitering:

Godkjent spesialistpraksis kan være

 • I spesialisthelsetjeneste med undersøkelse og behandling av personer med hjerte- og/eller lungelidelser, for eksempel hjerte- og lungeavdeling eller medisinsk sengepost der spesialavdeling ikke finnes, medisinsk poliklinikk, intensivavdeling, rehabiliteringsavdeling på sykehus og/eller rehabiliteringsinstitusjoner
 •  I primærhelsetjenesten med undersøkelse og behandling av personer med hjerte- og lungelidelser, for eksempel kommunefysioterapi, privat praksis og rehabiliteringsavdeling/institusjon

Man skal ha hospitering innenfor de to områdene man ikke velger å ha som dybdeområde (hjerte, lunge eller intensiv). Det er ønskelig at hospiteringen også inkluderer annet tjenestenivå enn hvor man jobber til daglig.

Krav til omfang av hospitering:

 • Spesialist etter alt II a: minimum 2 uker
 • Spesialist etter alt II b: minimum 4 uker

Tellende spesialistpraksis må inkludere erfaring med:

Det skal være erfaring fra alle tre områdene i spesialiteten, med hovedvekt på ett område.

 • Undersøkelse og behandling av pasienter med hjertelidelser på individ og gruppenivå
 • Undersøkelse og behandling av pasienter med lungelidelser på individ og gruppenivå
 • Undersøkelse og behandling av intensivpasienter

Veiledning:

Veiledningen kan gjennomføres både individuelt og i gruppe, der kravet er at minimum 2/3 skal være individuell veiledning. For alternativ II a betyr det minimum 20 timer (av 30 t)individuell veiledning, for alternativ II b 40 timer (av 60 t).

I tilfeller der man ikke har grunnlag for å samle 2-4 spesialistkandidater kan man avvike fra krav om gruppeveiledning. Gruppeveiledning erstattes da med individuell veiledning. Dersom geografiske forhold tilsier det, åpnes det også for veiledning pr telefon og e-post.

I tillegg er det et krav om å gjennomføre et 24 timers nettbasert veiledningskurs.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fakta

Praksisløp er avhengig av hvilken master som legges til grunn for spesialistutdanning.

Kravene satt i tabeller: 

Alternativ A

 

Formell utdanning

 

FYSIOTERAPIFAGLIG MASTER MED PRAKSISSTUDIER

– Min 15 stp klinikk med fordypning hjerte- og lungefysioterapi

 

Praksis

 

 

1.            3 årsverk* i spesialiteten, hvorav et år er veiledet

2.            Praksis skal inneholde:

30 timer veiledning fordelt over 1 år

2 uker hospitering på et annet tjenestenivå

24 timer veilednings kurs

* Et årsverk er lik en stilling i 100%

 

 

 

 

Alternativ B

 

Formell utdanning

 

Fysioterapifaglig / helsefaglig master

 

Praksis

 

1.            4 årsverk* i spesialiteten, hvorav to år er veiledet

2.            Praksis skal inneholde:

60 timer veiledning fordelt over 2 år

4 uker hospitering på et annet tjenestenivå

 24 timer veilednings kurs

* Et årsverk er lik en stilling i 100%