Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Spesialist i helse/miljø - ergonomi og arbeidshelse

En spesialist i helse/miljø – ergonomi og arbeidshelse har inngående kunnskap om fysiske, psykososiale og organisatoriske faktorer av betydning for arbeidsmiljøet, og om regelverk som regulerer arbeidslivet, som grunnlag for å kartlegge arbeidsmiljøet og gjennomføre helsefremmende og forebyggende tiltak på individ- og systemnivå.


Her finner du kortfattet informasjon og en utførlig veiledning om spesialistgodkjenning i NFF:

Følgende fem krav må være oppnådd for å kunne bli spesialist i NFF:

 1. Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 2. Kompetansemål-dette skal du kunne for å bli spesialist
 3. Fysioterapifaglig/helsefaglig mastergrad (120stp)
 4. Praksis - generell og veiledet
 5. Nettveiledningskurs for spesialister

Alle kravene skal dokumenteres når du søker. For å dokumentere oppnådd kompetansemål kreves det imidlertid at du som søker synliggjør / argumenterer for at du har den kompetansen som er beskrevet under den aktuelle spesialitet. Hvert kompetansemål skal beskrives, og du skal vise til klinisk kompetanse innenfor spesialistområdet. Kopi av kontrakten mellom spesialistkandidat og veileder samt veiledningsplanen skal sendes: spesialist@fysio.no ved oppstart av veiledet praksis.

Hva skal du kunne som spesialist - kompetansemål:

 • Har inngående kunnskap om arbeidsmiljøet som helhet; generell kunnskap innen områdene arbeidshelse, yrkeshygiene, psykososialt arbeid og organisatorisk arbeid
 • Har inngående kunnskap om faktorer av betydning for ergonomi; antropometri, biomekanikk, belysning, støy/vibrasjoner, arbeidskrav, arbeidsbelastning og sosialt samspill
 • Har inngående kunnskap om organisasjonsteori, og roller i arbeidslivet
 • Har inngående kunnskap om lov og avtaleverk rundt sykefravær og oppfølging av sykemeldte
 • Har inngående kunnskap om metoder for kartlegging, evaluering og intervenering innenfor arbeidslivet
 • Har dybdekompetanse i å vurdere hvilke faktorer som fremmer helse generelt, og som forebygger arbeidsrelaterte muskel/skjelett-plager spesielt
 • Har dybdekompetanse i å kartlegge, evaluere og intervenere mot uheldige ergonomiske forhold i organisasjoner
 • Har dybdekompetanse i å vurdere den enkelte arbeidstakers arbeidsevne/-funksjon relatert til aktuelle arbeidskrav, samt planlegge, gjennomføre og evaluere systemrettede tiltak som har helsefremmende og forebyggende effekt både på individ-, gruppe – og organisasjonsnivå
 • Har dybdekompetanse i å utrede, forankre, planlegge, gjennomføre og evaluere systemrettede tiltak som har helsefremmende og forebyggende effekt både på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå
 • Har dybdekompetanse i å begrunne og formidle valg av strategi og tiltak i HMS-arbeid og helsefremmende og forebyggende arbeid på individ- og organisasjonsnivå ut fra yrkesetiske, samfunnsmessige og vitenskapelige kriterier

Samarbeid og veiledning:

 • Kan samarbeide med partene i arbeidslivet om å sikre utforming og etablering av gode arbeidsplasser, arbeidssystemer og arbeidsorganisering
 • Kan undervise, veilede, informere og tilrettelegge for å fremme den enkelte arbeidstakers brukermedvirkning og innflytelse over egen arbeidssituasjon
 • Kan gi råd og veiledning for å oppnå gode endringsprosesser i små og store organisasjoner

Fagutvikling:

 • Kan innhente ny forskningskunnskap innen fagområdet ergonomi og arbeidshelse og systematisere erfaringer som grunnlag for å utvikle egen fagutøvelse
 • Kan formulere faglige problemstillinger og bidra til evaluering og nytenkning innenfor ergonomi og arbeidshelse

Krav til praksis

Det kreves 3-4 år praksis innenfor spesialistområdet, hvorav 1-2 år skal være veiledet (avhengig av type mastergrad). For utdypet beskrivelse av veiledet praksis, se veiledningsheftet ”Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning”.  Utover de generelle kravene, gjelder følgende for spesialist i helse/miljø – ergonomi:

Praksissted:

Godkjent spesialistpraksis skal gjennomføres i min. 2 ulike bedrifter, hver med min 2 mnd varighet. Aktuelt er:

 • Bedriftshelsetjeneste/HMS tjeneste: Kan være organisert forskjellig – som en privat  eller offentlig (for eksempel interkommunal) fellesordning som selger tjenester til mange små og/eller store bedrifter, eller som egenordning der HMS-personalet er ansatt i samme bedrift som arbeidstakerne som skal følges opp.
 • Forskning/utdanning/samfunnsutvikling: Kan være på institusjoner – offentlige, halvoffentlige eller private som jobber med utdanning og/eller forskning (universiteter- med både arbeidsmedisinske og yrkesmedisinske avdelinger-, Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), høyskoler og noen få på videregående skole), samt hos tilsynsmyndigheter (arbeidstilsynet, petroleumstilsynet, veritas.)
 • Frittstående konsulenter: Fysioterapeuter som har eget ”ergonomifirma” eller som har jobben sin andre steder innen faget, men som har interesse for feltet og tilbyr timebetalte tjenester til bedrifter/avdelinger som ønsker ergonomisk oppfølging, eller som leies inn av NAV til å vurdere arbeidsplass og funksjon hos personer som NAV tar ansvar for.

Med utgangspunkt i ansettelsesforhold og arbeidssted kan arbeidsoppgavene for spesialister i H/M bli ganske forskjelling. Det vil være en fordel dersom det er mulig å få innblikk i alle tre praksis-”formene”.

Veiledning:

Veiledningen kan gjennomføres både individuelt og i gruppe, der kravet er at minimum 2/3 skal være individuell veiledning. For alternativ II a betyr det minimum 20 timer (av 30 t) individuell veiledning, for alternativ II b 40 timer (av 60 t).

I tillegg er det et krav om å gjennomføre et 24 timers nettbasert veiledningskurs.

 

 

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fakta

Praksisløp er avhengig av hvilken master som legges til grunn for spesialistutdanning.

Kravene satt i tabeller: 

Alternativ A

 

Formell utdanning

 

FYSIOTERAPIFAGLIG MASTER MED PRAKSISSTUDIER

– Min 15 stp klinikk med fordypning helse/miljø- ergonomi og arbeidshelse

 

Praksis

 

 

1.            3 årsverk* i spesialiteten, hvorav et år er veiledet

2.            Praksis skal inneholde:

30 timer veiledning fordelt over 1 år

2 uker hospitering på et annet tjenestenivå

24 timer veilednings kurs

* Et årsverk er lik en stilling i 100%

 

 

 

 

Alternativ B

 

Formell utdanning

 

Fysioterapifaglig / helsefaglig master

 

Praksis

 

1.            4 årsverk* i spesialiteten, hvorav to år er veiledet

2.            Praksis skal inneholde:

60 timer veiledning fordelt over 2 år

4 uker hospitering på et annet tjenestenivå

 24 timer veilednings kurs

* Et årsverk er lik en stilling i 100%