Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Spesialist i helse/miljø - ergonomi og arbeidshelse

En spesialist i helse/miljø – ergonomi og arbeidshelse har inngående kunnskap om fysiske, psykososiale og organisatoriske faktorer av betydning for arbeidsmiljøet, og om regelverk som regulerer arbeidslivet, som grunnlag for å kartlegge arbeidsmiljøet og gjennomføre helsefremmende og forebyggende tiltak på individ- og systemnivå.


Her finner du kortfattet informasjon og en utførlig veiledning om spesialistgodkjenning i NFF:

Følgende fem krav må være oppnådd for å kunne bli spesialist i NFF:

 1. Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 2. Kompetansemål-dette skal du kunne for å bli spesialist
 3. Fysioterapifaglig/helsefaglig mastergrad (120stp)
 4. Praksis - generell og veiledet
 5. Nettveiledningskurs for spesialister

Alle kravene skal dokumenteres når du søker. For å dokumentere oppnådd kompetansemål kreves det imidlertid at du som søker synliggjør / argumenterer for at du har den kompetansen som er beskrevet under den aktuelle spesialitet. Hvert kompetansemål skal beskrives, og du skal vise til klinisk kompetanse innenfor spesialistområdet. Kopi av kontrakten mellom spesialistkandidat og veileder samt veiledningsplanen skal sendes: spesialist@fysio.no ved oppstart av veiledet praksis.

Hva skal du kunne som spesialist - kompetansemål:

 • Ta i bruk og formidle kunnskap om arbeidsmiljøfaktorer, enkeltvis og samlet.
 • Beskrive hvordan arbeidshelse, yrkeshygiene, psykososiale og organisatoriske forhold kan påvirke arbeidsmiljøet.
 • Analysere faktorer av betydning for ergonomi; arbeidsrelaterte muskel-skjelettplager, antropometri, biomekanikk, belysning, støy/vibrasjoner,psykososiale- og organiasatoriske arbeidsmiljøfaktorer.
 • Redegjøre for grunnleggende organisasjonsteori og roller i arbeidslivet, herunder HMS- og verneorganisasjon.
 • Redegjøre for lov og avtaleverk samt aktuelle standarder innen HMS, arbeidsmiljø, sykefravær og oppfølging av sykemeldte, samt kontinuerlig oppdatere seg på endringer i disse.
 • Ta i bruk anerkjente metoder for kartlegging, risikovurdering, evaluering og intervenering innenfor arbeidslivet.

Har dybdekompetanse i:

 • Drøfte hvilke faktorer som fremmer generell/god arbeidshelse, og som spesielt forebygger arbeidsrelaterte muskel/skjelett-plager.
 • Kartlegge, risikovurdere, evaluere og intervenere mot uheldige ergonomiske forhold i organisasjoner og bedrifter.
 • Vurdere den enkelte arbeidstakers arbeidsevne/-funksjon relatert til aktuelle arbeidskrav, samt planlegge, gjennomføre og evaluere systemrettede tiltak som har helsefremmende og forebyggende effekt både på individ-, gruppe – og organisasjonsnivå.
 • Beskrive og begrunne valg av strategi og tiltak i HMS-arbeid, helsefremmende og forebyggende arbeid på individ- og organisasjonsnivå, ut fra kunnskapsbaserte, yrkesetiske og samfunnsmessige kriterier.

Samarbeid og veiledning:

 • Samarbeide med partene i arbeidslivet om å sikre utforming og etablering av gode arbeidsplasser, arbeidssystemer og arbeidsorganisering innen ergonomi og arbeidshelse.
 • Undervise, veilede, informere og tilrettelegge for å fremme brukermedvirkning og innflytelse over egen arbeidssituasjon.
 • Veilede innen ergonomi og arbeidshelse for å oppnå gode endringsprosesser i små og store organisasjoner.

Fagutvikling:

 • Innhente ny forskningskunnskap innen fagområdet ergonomi og arbeidshelse, og systematisere erfaringer som grunnlag for å utvikle egen fagutøvelse.
 • Formulere faglige problemstillinger og bidra til evaluering og nytenkning innenfor ergonomi og arbeidshelse. 

Krav til praksis

Det kreves 3-4 år praksis innenfor spesialistområdet, hvorav 1-2 år skal være veiledet (avhengig av type mastergrad). For utdypet beskrivelse av veiledet praksis, se veiledningsheftet ”Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning”.  Utover de generelle kravene, gjelder følgende for spesialist i helse/miljø – ergonomi:

Praksissted:

Godkjent spesialistpraksis skal gjennomføres i min. 2 ulike bedrifter, hver med min 2 mnd varighet. Aktuelt er:

 • Bedriftshelsetjeneste/HMS tjeneste: Kan være organisert forskjellig – som en privat  eller offentlig (for eksempel interkommunal) fellesordning som selger tjenester til mange små og/eller store bedrifter, eller som egenordning der HMS-personalet er ansatt i samme bedrift som arbeidstakerne som skal følges opp.
 • Forskning/utdanning/samfunnsutvikling: Kan være på institusjoner – offentlige, halvoffentlige eller private som jobber med utdanning og/eller forskning (universiteter- med både arbeidsmedisinske og yrkesmedisinske avdelinger-, Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), høyskoler og noen få på videregående skole), samt hos tilsynsmyndigheter (arbeidstilsynet, petroleumstilsynet, veritas.)
 • Frittstående konsulenter: Fysioterapeuter som har eget ”ergonomifirma” eller som har jobben sin andre steder innen faget, men som har interesse for feltet og tilbyr timebetalte tjenester til bedrifter/avdelinger som ønsker ergonomisk oppfølging, eller som leies inn av NAV til å vurdere arbeidsplass og funksjon hos personer som NAV tar ansvar for.

Med utgangspunkt i ansettelsesforhold og arbeidssted kan arbeidsoppgavene for spesialister i H/M bli ganske forskjelling. Det vil være en fordel dersom det er mulig å få innblikk i alle tre praksis-”formene”.

Veiledning:

Veiledningen kan gjennomføres både individuelt og i gruppe, der kravet er at minimum 2/3 skal være individuell veiledning. For alternativ II a betyr det minimum 20 timer (av 30 t) individuell veiledning, for alternativ II b 40 timer (av 60 t).

I tillegg er det et krav om å gjennomføre et 24 timers nettbasert veiledningskurs.

 

 

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fakta

Praksisløp er avhengig av hvilken master som legges til grunn for spesialistutdanning.

Kravene satt i tabeller: 

Alternativ A

 

Formell utdanning

 

FYSIOTERAPIFAGLIG MASTER MED PRAKSISSTUDIER

– Min 15 stp klinikk med fordypning helse/miljø- ergonomi og arbeidshelse

 

Praksis

 

 

1.            3 årsverk* i spesialiteten, hvorav et år er veiledet

2.            Praksis skal inneholde:

30 timer veiledning fordelt over 1 år

2 uker hospitering på et annet tjenestenivå

24 timer veilednings kurs

* Et årsverk er lik en stilling i 100%

 

 

 

 

Alternativ B

 

Formell utdanning

 

Fysioterapifaglig / helsefaglig master

 

Praksis

 

1.            4 årsverk* i spesialiteten, hvorav to år er veiledet

2.            Praksis skal inneholde:

60 timer veiledning fordelt over 2 år

4 uker hospitering på et annet tjenestenivå

 24 timer veilednings kurs

* Et årsverk er lik en stilling i 100%