Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Spesialist i fysioterapi for eldre

En spesialist i fysioterapi for eldre har inngående kunnskap om aldringsprosesser og vanlige sykdommer blant eldre, om hvordan lidelser påvirker hverandre gjennom et livsløp og bidrar til komorbiditet, som grunnlag for å undersøke, vurdere og gjennomføre helsefremmende, forebyggende, behandlende og palliative tiltak på individ- og gruppenivå.


Her finner du kortfattet informasjon og en utførlig veiledning om spesialistgodkjenning i NFF:

Følgende fem krav må være oppnådd for å kunne bli spesialist i NFF:

 1. Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 2. Kompetansemål-dette skal du kunne for å bli spesialist
 3. Fysioterapifaglig/helsefaglig mastergrad (120stp)
 4. Praksis
 5. Nettveiledningskurs for spesialister

Alle kravene skal dokumenteres når du søker. For å dokumentere oppnådd kompetansemål kreves det imidlertid at du som søker synliggjør / argumenterer for at du har den kompetansen som er beskrevet under den aktuelle spesialitet. Hvert kompetansemål skal beskrives, og du skal vise til klinisk kompetanse innenfor spesialistområdet. Kopi av kontrakten mellom spesialistkandidat og veileder samt veiledningsplanen skal sendes: spesialist@fysio.no ved oppstart av veiledet praksis.

Hva skal du kunne som spesialist- kompetansemål:

 • Redegjøre detaljert om aldringsprosesser, og reflektere rundt hvordan funksjonsnedsettelser og funksjontap påvirker dagliglivet/livet.
 • Analysere og vurdere eldres nåværende funksjon ut i fra grundig undersøkelse sett i sammenheng med livserfaring og sykdom/skade, og vurdere rehabiliteringspotensialet.
 • Gjennomføre spesialiserte kliniske undersøkelser, og tar i bruk relevante standardiserte kartleggingsverktøy som er i tråd med oppdatert forskning
 • Analysere og vurdere den eldres funksjonsnivå og igangsette behandlingstiltak. 
 • Vurdere, tilpasse og formidle tekniske hjelpemidler som bidrar til økt mestring og selvstendighet.
 • Reflektere over kommunikative utfordringer og muligheter i relasjon med eldre. 
 • Ta i bruk kommunikative ferdigheter tilpasset eldres kognitive funksjon. 

Samarbeid og veiledning: 

 • Definere og begrunne fysioterapirollen i det helhetlige helsetilbudet til geriatriske pasienter.
 • Samarbeide i tverrfaglige team og på tvers av tjenestenivå for bidra til gode pasientforløp. 
 • Formidle informasjon til og veilede aktuelle samarbeidspartnere om eldres helsetilstand, rehabiliterende og forebyggende tiltak, som bidrar til at eldre opprettholder selvstendighet og livskvalitet. 
 • Analysere miljøet med tanke på å tilrettelegge for aktivitet og utfoldelse ut i fra universell utforming. 

Fagutvikling: 

 • Utøve kunnskapsbasert praksis ved å innhente ny forskningskunnskap innen det geriatriske fagfeltet og (egne og brukers) erfaringer. 
 • Innhente ny forskningskunnskap innen det geriatriske fagfeltet og (egne og brukers) erfaringer, som grunnlag for utvikling av egen fagutøvelse. 

Krav til praksis: 

Det kreves 3-4 år praksis innenfor spesialistområdet, hvorav 1-2 år skal være veiledet (avhengig av type mastergrad). For utdypet beskrivelse av veiledet praksis, se veiledningsheftet:”Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning”.

Utover de generelle kravene, gjelder følgende for spesialist i fysioterapi for eldre:

Praksissted og hospitering:

Godkjent spesialistpraksis kan være i:

 • primærhelsetjenesten med undersøkelse, behandling og helsefremmende og forebyggende virksomhet, og/eller:
 • spesialisthelsetjenesten med undersøkelse og behandling

I spesialistpraksisen skal det også inngå hospitering på et annet tjenestenivå enn hvor man jobber til daglig, dersom du forøvrig gjennomfører spesialistpraksis på ett og samme arbeidssted

 • Alt. II a: minimum 2 uker
 • Alt II b: minimum 4 uker

 Tellende spesialistpraksis  inkludere erfaring med:

 • forebyggende tiltak på individ og gruppenivå, herunder fallforebygging.
 • behandling på individ og gruppenivå
 • rehabiliterende tiltak for eldre på individ og gruppenivå

 Tellende spesialistpraksis bør inkludere erfaring med:

 • alderspsykiatri og demens

Veiledning:

Veiledningen kan gjennomføres både individuelt og i gruppe, der kravet er at minimum 2/3 skal være individuell veiledning. For alternativ II a betyr det minimum 20 timer (av 30t) individuell veiledning, for alternativ II b 40 timer (60 t).

I tillegg er det et krav om å gjennomføre et 24 timers nettbasert veiledningskurs.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fakta

Praksisløp er avhengig av hvilken master som legges til grunn for spesialistutdanning.

Kravene satt i tabeller: 

Alternativ A

 

Formell utdanning

 

FYSIOTERAPIFAGLIG MASTER MED PRAKSISSTUDIER

– Min 15 stp klinikk med fordypning fysioterapi for eldre

 

Praksis

 

 

1.            3 årsverk* i spesialiteten, hvorav et år er veiledet

2.            Praksis skal inneholde:

30 timer veiledning fordelt over 1 år

2 uker hospitering på et annet tjenestenivå

24 timer veilednings kurs

* Et årsverk er lik en stilling i 100%

 

 

 

 

Alternativ B

 

Formell utdanning

 

Fysioterapifaglig / helsefaglig master

 

Praksis

 

1.            4 årsverk* i spesialiteten, hvorav to år er veiledet

2.            Praksis skal inneholde:

60 timer veiledning fordelt over 2 år

4 uker hospitering på et annet tjenestenivå

 24 timer veilednings kurs

* Et årsverk er lik en stilling i 100%