Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Spesialist i fysioterapi for eldre

En spesialist i fysioterapi for eldre har inngående kunnskap om aldringsprosesser og vanlige sykdommer blant eldre, om hvordan lidelser påvirker hverandre gjennom et livsløp og bidrar til komorbiditet, som grunnlag for å undersøke, vurdere og gjennomføre helsefremmende, forebyggende, behandlende og palliative tiltak på individ- og gruppenivå.


Her finner du kortfattet informasjon og en utførlig veiledning om spesialistgodkjenning i NFF:

Følgende fem krav må være oppnådd for å kunne bli spesialist i NFF:

 1. Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 2. Kompetansemål-dette skal du kunne for å bli spesialist
 3. Fysioterapifaglig/helsefaglig mastergrad (120stp)
 4. Praksis
 5. Nettveiledningskurs for spesialister

Alle kravene skal dokumenteres når du søker. For å dokumentere oppnådd kompetansemål kreves det imidlertid at du som søker synliggjør / argumenterer for at du har den kompetansen som er beskrevet under den aktuelle spesialitet. Hvert kompetansemål skal beskrives, og du skal vise til klinisk kompetanse innenfor spesialistområdet. Kopi av kontrakten mellom spesialistkandidat og veileder samt veiledningsplanen skal sendes: spesialist@fysio.no ved oppstart av veiledet praksis.

Hva skal du kunne som spesialist- kompetansemål:

 • Har inngående kunnskap om aldringsprosesser og forståelse for hva det vil si å leve med funksjonsnedsettelser og funksjonstap
 • Har dybdekompetanse i å undersøke, analysere og vurdere hvordan den eldres nåværende funksjon har sammenheng med livserfaringer og sykdom/skade og hvilke potensialer den eldre har for funksjonsforbedring
 • Har dybdekompetanse i å analysere og vurdere den eldres funksjonsnivå og igangsette behandlingstiltak med tanke på å bedre styrke, bevegelseskontroll og balanse hos eldre
 • Har på grunnlag av en funksjonsvurdering av pasienten, dybdekompetanse i å vurdere hvilke aktive behandlingsmetoder og –tiltak som kan være aktuelle i forhold til å forebygge plager, utsette funksjonsnedsettelse og bidrar til å styrke den eldres hverdagsmestring, og tilpasse disse til den/de eldres problemstillinger og behov
 • Kan vurdere, tilpasse og formidle tekniske hjelpemidler som bidrar til økt mestring og selvstendighet
 • Kan vurdere relevans og gyldighet av aktuelle undersøkelsesprosedyrer og tester og nyttiggjøre seg disse til å dokumentere målbare parametre i behandling
 • Har kunnskap om kommunikative utfordringer, inklusive kognitiv svikt, hos eldre, og kan kommunisere med eldre på et tilpasset nivå for å stimulere til fysisk aktivitet og opprettholdelse av funksjonsnivå.

Samarbeid og veiledning:

Kan definere og begrunne fysioterapirollen i det helhetlige helsetilbudet til geriatriske pasienter og samarbeide i tverrfaglige team og på tvers av tjenestenivå for å bidra til gode pasientforløp

Kan veilede og informere pårørende, fysioterapeuter og annet helsepersonell om eldres sammensatte lidelser og tiltak som styrker funksjon og forebygger funksjonssvikt, som bidrag til at eldre opprettholder selvstendighet og livskvalitet

Har kunnskap om universell utforming, og kan analysere miljøet med tanke på å tilrettelegge for aktivitet og utfoldelse, og hverdagsrehabilitering, i og utenfor institusjon

 Fagutvikling:

 • Kan innhente ny forskningskunnskap innen det geriatriske fagfeltet og systematisere egne – og brukernes erfaringer som grunnlag for å utvikle egen fagutøvelse
 • Har kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid, og aktuelle faglige retningslinjer innen det geriatriske fagfeltet, og kan anvende dette for å oppdatere sin kunnskap
 • Kan formulere faglige problemstillinger og bidra til evaluering og nytenkning innen det geriatriske fagfeltet

Krav til praksis:

Det kreves 3-4 år praksis innenfor spesialistområdet, hvorav 1-2 år skal være veiledet (avhengig av type mastergrad). For utdypet beskrivelse av veiledet praksis, se veiledningsheftet:”Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning”.

Utover de generelle kravene, gjelder følgende for spesialist i fysioterapi for eldre:

Praksissted og hospitering:

Godkjent spesialistpraksis kan være i:

 • primærhelsetjenesten med undersøkelse, behandling og helsefremmende og forebyggende virksomhet, og/eller:
 • spesialisthelsetjenesten med undersøkelse og behandling

I spesialistpraksisen skal det også inngå hospitering på et annet tjenestenivå enn hvor man jobber til daglig, dersom du forøvrig gjennomfører spesialistpraksis på ett og samme arbeidssted

 • Alt. II a: minimum 2 uker
 • Alt II b: minimum 4 uker

 Tellende spesialistpraksis  inkludere erfaring med:

 • forebyggende tiltak på individ og gruppenivå, herunder fallforebygging.
 • behandling på individ og gruppenivå
 • rehabiliterende tiltak for eldre på individ og gruppenivå

 Tellende spesialistpraksis bør inkludere erfaring med:

 • alderspsykiatri og demens

Veiledning:

Veiledningen kan gjennomføres både individuelt og i gruppe, der kravet er at minimum 2/3 skal være individuell veiledning. For alternativ II a betyr det minimum 20 timer (av 30t) individuell veiledning, for alternativ II b 40 timer (60 t).

I tillegg er det et krav om å gjennomføre et 24 timers nettbasert veiledningskurs.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fakta

Praksisløp er avhengig av hvilken master som legges til grunn for spesialistutdanning.

Kravene satt i tabeller: 

Alternativ A

 

Formell utdanning

 

FYSIOTERAPIFAGLIG MASTER MED PRAKSISSTUDIER

– Min 15 stp klinikk med fordypning fysioterapi for eldre

 

Praksis

 

 

1.            3 årsverk* i spesialiteten, hvorav et år er veiledet

2.            Praksis skal inneholde:

30 timer veiledning fordelt over 1 år

2 uker hospitering på et annet tjenestenivå

24 timer veilednings kurs

* Et årsverk er lik en stilling i 100%

 

 

 

 

Alternativ B

 

Formell utdanning

 

Fysioterapifaglig / helsefaglig master

 

Praksis

 

1.            4 årsverk* i spesialiteten, hvorav to år er veiledet

2.            Praksis skal inneholde:

60 timer veiledning fordelt over 2 år

4 uker hospitering på et annet tjenestenivå

 24 timer veilednings kurs

* Et årsverk er lik en stilling i 100%