Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Spesialist i folkehelse

En fysioterapeutspesialist i folkehelse har inngående kunnskap om faktorer som direkte eller indirekte fremmer helse og trivsel, og hva som forebygger sykdom, skade og lidelse. Spesialisten har dybdekompetanse i å analysere, vurdere, koordinere og iverksette tilpassede tiltak som bidrar til bevegelsesglede, mestring og deltakelse på individ, gruppe- og samfunnsnivå.


Her finner du kortfattet informasjon og en utførlig veiledning om spesialistgodkjenning i NFF:

Følgende fem krav må være oppnådd for å kunne bli spesialist i NFF:

 1. Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 2. Kompetansemål-dette skal du kunne for å bli spesialist
 3. Fysioterapifaglig/helsefaglig mastergrad (120stp)
 4. Praksis - generell og veiledet
 5. Nettveiledningskurs for spesialister

Alle kravene skal dokumenteres når du søker. For å dokumentere oppnådd kompetansemål kreves det imidlertid at du som søker synliggjør / argumenterer for at du har den kompetansen som er beskrevet under den aktuelle spesialitet. Hvert kompetansemål skal beskrives, og du skal vise til klinisk kompetanse innenfor spesialistområdet. Kopi av kontrakten mellom spesialistkandidat og veileder samt veiledningsplanen skal sendes: spesialist@fysio.no ved oppstart av veiledet praksis.

Hva skal du kunne som spesialist- kompetansemål:

 • Veilede i relevant lov- og avtaleverk og offentlige føringer.
 • Forklare plan- og beslutningsprosesser og arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter som påvirker og regulerer folkehelsearbeidet i kommunene
 • Drøfte internasjonalt lovverk som regulerer folkehelse og WCPTs arbeid på området folkehelse
 • Redegjøre for begrepene folkehelse, forebygging og helsefremming, og hva disse innebærer på individ-, gruppe og samfunnsnivå.
 • Redegjøre befolkningsgruppers helsetilstand og utvikling, sosial ulikhet i helse og aktuelle helseutfordringer i kommunene.
 • Drøfte forekomst og omfang av livsstils- og vanlig forekommende sykdommer i ulike befolkningsgrupper, samt aktuelle forebyggende tiltak
 • Redegjøre for sammenhenger mellom helse, helseatferd, samfunnsmessige, sosiale og individuelle forhold, samt faktorer som fremmer helse og forebygger sykdom og lidelser.
 • Anvende teorier og perspektiver om hvordan involvere og engasjere aktører i endrings- og læringsprosesser
 • Kjenne til kulturelle forskjeller i hvordan forstå, fortolke og forholde seg til utfordringer innen helse og sykdom

En spesialist i folkehelse har dybdekompetanse i å:

 • Drøfte hvordan man kan planlegge, gjennomføre og evaluere helsefremmende og primærforbyggende tiltak som stimulerer til variert aktivitet og bevegelsesglede i befolkningen.
 • Anvende metoder som involverer og engasjerer aktører i atferds- og livsstilsendringer.
 • Vurdere utsatte (populasjons)grupper med hensyn til risiko for utvikling av livsstilssykdommer, samt involvere dem i planlegging og gjennomføring av helsefremmende aktiviteter.
 • Gjennomføre tilrettelegging for variert og tilpasset fysisk aktivitet som fremmer bevegelsesglede og bidrar til at den enkelte mestrer eget liv og tar ansvar for egen helse
 • Anvende relevante tester for fysisk form som bidrar til å dokumentere virkningen av ulike helsefremmende tiltak og motiverer til livsstilsendringer.

Samarbeid og veiledning:

 • Samarbeide i tverrfaglige team og med beslutningstakere om utforming av målrettede strategier innen folkehelse.
 • Informere og veilede samarbeidspartnere og kolleger om folkehelse, faktorer som påvirker folkehelse og om fysioterapeutens særlige bidrag innen folkehelsearbeid.

Fagutvikling:

 • Utøve kunnskapsbasert praksis ved å innhente ny forskningskunnskap innen helsefremmende og forebyggende arbeid på individ, gruppe- og samfunnsnivå.
 • Formulere faglige problemstillinger og iverksette systematisk utviklingsarbeid som bidrar til evaluering og nytenkning innenfor folkehelsearbeid.

Krav til praksis:

Det kreves 3-4 år praksis innenfor spesialistområdet, hvorav 1-2 år skal være veiledet (avhengig av type mastergrad). En tverrfaglig mastergrad relatert til folkehelse og/eller helsefremmende og forebyggende arbeid krever 1 års veiledet praksis, mens en helsefaglig og/eller fysioterapispesifikk mastergrad krever 2 års veiledet praksis. For utdypet beskrivelse av veiledet praksis, se veiledningsheftet: "Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning".

Utover de generelle kravene gjelder følgende for spesialist i folkehelse:

Praksissted og hospitering:

Godkjent spesialistpraksis skal gjennomføres i tilknytning til kommunens velferdstilbud, fylkesmannens ansvarsområder, eller aktuelle statlige etater, som for eksempel:

 • innenfor helsefremmende og forebyggende arbeid i kommunehelsetjenesten.
 • på frisklivssentral.
 • i kommuneadministrasjonen innenfor utredning og planlegging av folkehelsetilbud til kommunens befolkning.
 • innenfor folkehelsetiltak interkommunalt/på fylkesnivå/på statlig nivå, nasjonalt og internasjonalt.
 • selvstendig næringsvirksomhet innenfor folkehelse og friskliv.

I spesialistpraksisen skal det også inngå hospitering på et annet tjenestenivå/-sted enn hvor man jobber til daglig, dersom spesialistpraksisen for øvrig er på ett og samme arbeidssted:

 • Ved en master i folkehelse: Minimum 2 uker
 • Ved en helsefaglig og/eller fysioterapifaglig master: Minimum 4 uker

Tellende spesialistpraksis må inkludere erfaring med:

 • utredning og planlegging av folkehelsetiltak.
 • gjennomføring av folkehelsetiltak på samfunns- og gruppenivå.

Veiledning:

Veiledningen kan gjennomføres både individuelt og i gruppe, der kravet er at minimum halvparten skal være individuell veiledning. Ved krav om 1 års veiledet praksis innebærer det minimum 15 timer individuell veiledning, ved krav om 2 års veiledet praksis innebærer det minimum 30 timer individuell veiledning.

I tillegg er det et krav om å gjennomføre et 24 timers nettbasert veiledningskurs.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fakta

Praksisløp er avhengig av hvilken master som legges til grunn for spesialistutdanning.

Kravene satt i tabeller: 

Alternativ A

 

Formell utdanning

 

FYSIOTERAPIFAGLIG MASTER MED PRAKSISSTUDIER

– Min 15 stp klinikk med fordypning folkehelse

 

Praksis

 

 

1.            3 årsverk* i spesialiteten, hvorav et år er veiledet

2.            Praksis skal inneholde:

30 timer veiledning fordelt over 1 år

2 uker hospitering på et annet tjenestenivå

24 timer veilednings kurs

* Et årsverk er lik en stilling i 100%

 

 

 

 

Alternativ B

 

Formell utdanning

 

Fysioterapifaglig / helsefaglig master

 

Praksis

 

1.            4 årsverk* i spesialiteten, hvorav to år er veiledet

2.            Praksis skal inneholde:

60 timer veiledning fordelt over 2 år

4 uker hospitering på et annet tjenestenivå

 24 timer veilednings kurs

* Et årsverk er lik en stilling i 100%