Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Spesialist i folkehelse

En fysioterapeutspesialist i folkehelse har inngående kunnskap om faktorer som direkte eller indirekte fremmer helse og trivsel, og hva som forebygger sykdom, skade og lidelse. Spesialisten har dybdekompetanse i å analysere, vurdere, koordinere og iverksette tilpassede tiltak som bidrar til bevegelsesglede, mestring og deltakelse på individ, gruppe- og samfunnsnivå.


Her finner du kortfattet informasjon og en utførlig veiledning om spesialistgodkjenning i NFF:

Følgende fem krav må være oppnådd for å kunne bli spesialist i NFF:

 1. Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 2. Kompetansemål-dette skal du kunne for å bli spesialist
 3. Fysioterapifaglig/helsefaglig mastergrad (120stp)
 4. Praksis - generell og veiledet
 5. Nettveiledningskurs for spesialister

Alle kravene skal dokumenteres når du søker. For å dokumentere oppnådd kompetansemål kreves det imidlertid at du som søker synliggjør / argumenterer for at du har den kompetansen som er beskrevet under den aktuelle spesialitet. Hvert kompetansemål skal beskrives, og du skal vise til klinisk kompetanse innenfor spesialistområdet. Kopi av kontrakten mellom spesialistkandidat og veileder samt veiledningsplanen skal sendes: spesialist@fysio.no ved oppstart av veiledet praksis.

Hva skal du kunne som spesialist- kompetansemål:

 • relevant lov- og avtaleverk, offentlige føringer, plan- og beslutningsprosesser som påvirker og regulerer folkehelsearbeidet i kommunene.
 • internasjonalt lovverk som regulerer folkehelse og WCPTs arbeid på området folkehelse.
 • begrepene folkehelse, forebygging og helsefremming og hva disse innebærer på individ-, gruppe- og samfunnsnivå.
 • epidemiologisk kunnskap om befolkningsgruppers helsetilstand og utvikling, sosial ulikhet i folkehelse og aktuelle helseutfordringer i kommunene.
 • forekomst og omfang av livsstils- og vanlig forekommende sykdommer i ulike befolkningsgrupper, samt aktuelle forebyggende tiltak.
 • sammenhenger mellom helse, helseatferd, samfunnsmessige, sosiale og individuelle forhold, samt faktorer som fremmer helse og forebygger sykdom og lidelser.
 • teorier og perspektiver om hvordan involvere og engasjere aktører i endrings- og læringsprosesser.
 • kulturelle forskjeller i hvordan forstå, fortolke og forholde seg til utfordringer innen helse og sykdom.

En spesialist i folkehelse har dybdekompetanse i å:

 • planlegge, gjennomføre og evaluere helsefremmende og primærforebyggende tiltak som stimulerer til variert aktivitet og bevegelsesglede i befolkningen.
 • anvende metoder som involverer og engasjerer aktører i atferds- og livsstilsendringer.
 • vurdere utsatte grupper med hensyn til risiko for utvikling av livsstilssykdommer, samt involvere dem i planlegging og gjennomføring av helsefremmende aktiviteter.
 • tilrettelegge for variert og tilpasset fysisk aktivitet som fremmer bevegelsesglede og bidrar til at den enkelte mestrer eget liv og tar ansvar for egen helse.
 • anvende relevante tester for fysisk form som bidrar til å dokumentere virkningen av ulike helsefremmende tiltak og motiverer til livsstilsendringer.

Samarbeid og veiledning:

 • Kan samarbeide med ulike aktører og beslutningstakere om utforming av målrettede strategier innen folkehelse.
 • Kan informere og veilede samarbeidspartnere og kolleger om folkehelse, faktorer som påvirker folkehelse og om fysioterapeutens særlige bidrag innen folkehelsearbeid.

Fagutvikling:

 • Kan innhente og anvende ny forskning innen folkehelse som grunnlag for utvikling av egen fagforståelse og faglige tilnærming innen helsefremmende og forebyggende arbeid på individ, gruppe- og samfunnsnivå.
 • Kan formulere faglige problemstillinger og iverksette systematisk utviklingsarbeid som bidrar til evaluering og nytenkning innenfor folkehelsearbeid.

Krav til praksis:

Det kreves 3-4 år praksis innenfor spesialistområdet, hvorav 1-2 år skal være veiledet (avhengig av type mastergrad). En tverrfaglig mastergrad relatert til folkehelse og/eller helsefremmende og forebyggende arbeid krever 1 års veiledet praksis, mens en helsefaglig og/eller fysioterapispesifikk mastergrad krever 2 års veiledet praksis. For utdypet beskrivelse av veiledet praksis, se veiledningsheftet: "Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning".

Utover de generelle kravene gjelder følgende for spesialist i folkehelse:

Praksissted og hospitering:

Godkjent spesialistpraksis skal gjennomføres i tilknytning til kommunens velferdstilbud, fylkesmannens ansvarsområder, eller aktuelle statlige etater, som for eksempel:

 • innenfor helsefremmende og forebyggende arbeid i kommunehelsetjenesten.
 • på frisklivssentral.
 • i kommuneadministrasjonen innenfor utredning og planlegging av folkehelsetilbud til kommunens befolkning.
 • innenfor folkehelsetiltak interkommunalt/på fylkesnivå/på statlig nivå, nasjonalt og internasjonalt.
 • selvstendig næringsvirksomhet innenfor folkehelse og friskliv.

I spesialistpraksisen skal det også inngå hospitering på et annet tjenestenivå/-sted enn hvor man jobber til daglig, dersom spesialistpraksisen for øvrig er på ett og samme arbeidssted:

 • Ved en master i folkehelse: Minimum 2 uker
 • Ved en helsefaglig og/eller fysioterapifaglig master: Minimum 4 uker

Tellende spesialistpraksis må inkludere erfaring med:

 • utredning og planlegging av folkehelsetiltak.
 • gjennomføring av folkehelsetiltak på samfunns- og gruppenivå.

Veiledning:

Veiledningen kan gjennomføres både individuelt og i gruppe, der kravet er at minimum halvparten skal være individuell veiledning. Ved krav om 1 års veiledet praksis innebærer det minimum 15 timer individuell veiledning, ved krav om 2 års veiledet praksis innebærer det minimum 30 timer individuell veiledning.

I tillegg er det et krav om å gjennomføre et 24 timers nettbasert veiledningskurs.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fakta

Praksisløp er avhengig av hvilken master som legges til grunn for spesialistutdanning.

Kravene satt i tabeller: 

Alternativ A

 

Formell utdanning

 

FYSIOTERAPIFAGLIG MASTER MED PRAKSISSTUDIER

– Min 15 stp klinikk med fordypning folkehelse

 

Praksis

 

 

1.            3 årsverk* i spesialiteten, hvorav et år er veiledet

2.            Praksis skal inneholde:

30 timer veiledning fordelt over 1 år

2 uker hospitering på et annet tjenestenivå

24 timer veilednings kurs

* Et årsverk er lik en stilling i 100%

 

 

 

 

Alternativ B

 

Formell utdanning

 

Fysioterapifaglig / helsefaglig master

 

Praksis

 

1.            4 årsverk* i spesialiteten, hvorav to år er veiledet

2.            Praksis skal inneholde:

60 timer veiledning fordelt over 2 år

4 uker hospitering på et annet tjenestenivå

 24 timer veilednings kurs

* Et årsverk er lik en stilling i 100%