Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi

En spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi har inngående kunnskap om barns bevegelsesutvikling og om barns kognitive, sosiale og emosjonelle utvikling som grunnlag for å undersøke, vurdere og gjennomføre helsefremmende og forebyggende tiltak, og tilpassede trenings-/behandlings-/habiliteringstilbud på individ- og gruppenivå.


Her finner du kortfattet informasjon og en utførlig veiledning om spesialistgodkjenning i NFF:

Følgende fem krav må være oppnådd for å kunne bli spesialist i NFF:

 1. Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 2. Kompetansemål-dette skal du kunne for å bli spesialist
 3. Fysioterapifaglig/helsefaglig mastergrad (120stp)
 4. Praksis - generell og veiledet
 5. Nettveiledningskurs for spesialister

Alle kravene skal dokumenteres når du søker. For å dokumentere oppnådd kompetansemål kreves det imidlertid at du som søker synliggjør / argumenterer for at du har den kompetansen som er beskrevet under den aktuelle spesialitet. Hvert kompetansemål skal beskrives, og du skal vise til klinisk kompetanse innenfor spesialistområdet. Kopi av kontrakten mellom spesialistkandidat og veileder samt veiledningsplanen skal sendes: spesialist@fysio.no ved oppstart av veiledet praksis.

Hva skal du kunne som spesialist-kompetansemål:

 • Redegjøre for barn og unges vekst og utvikling.
 • Beskrive de vanligste tilstander/skader/funksjonsforstyrrelser hos barn og unge.  
 • Redegjøre for barns bevegelsesutvikling, og kartlegg barnets ressurser for utvikling og læring på en systematisk og individuelt tilpasset måte.
 • Analysere ulike hvilke faktorer som gir risiko eller er beskyttende for barn og unges utvikling og helse på individ -, oppgave- og miljønivå.
 • Vurdere relevans og gyldighet av aktuelle kartleggingsverktøy, undersøkelsesprosedyrer og tester, og kan nyttiggjøre seg disse.  
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere målrettede tiltak som kan påvirke barn og unges funksjon, aktivitet og deltagelse.
 • Formidle kunnskap om samspill, tilknytning, kommunikasjon og veiledning i møte med barn, unge og deres omsorgspersoner.
 • Samhandle med barn og unge på en respektfull, forutsigbar og aldersrelevant måte slik at de opplever trygghet, forståelse og medbestemmelse.
 • Redegjøre for intervensjoner som fremmer styrket selvfølelse, god psykisk helse, og gode kropps – og mestringsopplevelser hos barn og unge.

Samarbeid og veiledning:

 • Redegjøre for aktuelt lovverk og avtaler som påvirker og regulerer barns rett til helsetilbud og gode oppvekstsvilkår.  
 • Samarbeide med omsorgspersoner, fysioterapeuter og andre samarbeidspartnere i tverrfaglige team.  
 • Utarbeide og følge opp individuelle planer som bidrar til å styrke barnets muligheter for funksjon, aktivitet og deltakelse.
 • Drøfte hvordan en kan arbeide helsefremmende og forebyggende på systemnivå.
 • Gjør rede for kompetansesenter og ressurser for familier til barn med sammensatte utfordringer.

Fagutvikling:

 • Innhente ny forskningskunnskap innenfor fagfeltet og systematisere erfaringer som grunnlag for å utvikle egen fagutøvelse.
 • Formulere faglige problemstillinger og bidra til evaluering og nytenkning innenfor fagfeltet barn- og ungdomsfysioterapi

Krav til praksis: 

Det kreves 3-4 år praksis innenfor spesialistområdet, hvorav 1-2 år skal være veiledet (avhengig av type mastergrad). For utdypet beskrivelse av veiledet praksis, se veiledningsheftet: ”Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning”.

Utover de generelle kravene, gjelder følgende for spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi:

Praksissted og hospitering:

Godkjent spesialistpraksis kan gjennomføres i:

 • primærhelsetjenesten med undersøkelse, behandling og helsefremmende og forebyggende arbeid (f.eks på helsestasjon, i barnehager og skoler), og/eller
 • spesialisthelsetjenesten (2./3. –linje) med undersøkelse og behandling ( på sykehus på f.eks nyfødt intensiv, barneavdeling sengepost, barneavdeling poliklinikk, habiliteringstjenesten, BUP, og /eller ved kompetansesenter)

I spesialistpraksisen skal det også inngå hospitering på et annet tjenestenivå enn hvor man jobber til daglig, dersom du forøvrig gjennomfører spesialistpraksis på ett og samme arbeidssted

 • Alt. II a: minimum 2 uker
 • Alt. II b: minimum 4 uker

Tellende spesialistpraksis MÅ inkludere erfaring med disse fagområdene:

 • Nevrologi (undersøkelse/behandling av barn med nevrologiske plager/lidelser)
 • Ortopedi (undersøkelse/behandling av barn med ortopediske plager/lidelser, undersøkelse/behandling av barn som har gjennomgått ortopedisk kirurgi og tilpasning av ortopediske hjelpemidler)

Veiledning:

Veiledningen kan gjennomføres både individuelt og i gruppe, der kravet er at minimum 2/3 skal være individuell veiledning. For alternativ II a betyr det min 20 timer (av 30 t) individuell veiledning, for alternativ II b 40 timer (av 60 t).

I tillegg er det et krav om å gjennomføre et 24 timers nettbasert veiledningskurs.

 

 

Fakta

Praksisløp er avhengig av hvilken master som legges til grunn for spesialistutdanning.

Kravene satt i tabeller: 

Alternativ A

 

Formell utdanning

 

FYSIOTERAPIFAGLIG MASTER MED PRAKSISSTUDIER

– Min 15 stp klinikk med fordypning barn og ungdomsfysioterapi

 

Praksis

 

 

1.            3 årsverk* i spesialiteten, hvorav et år er veiledet

2.            Praksis skal inneholde:

30 timer veiledning fordelt over 1 år

2 uker hospitering på et annet tjenestenivå

24 timer veilednings kurs

* Et årsverk er lik en stilling i 100%

 

 

 

 

Alternativ B

 

Formell utdanning

 

Fysioterapifaglig / helsefaglig master

 

Praksis

 

1.            4 årsverk* i spesialiteten, hvorav to år er veiledet

2.            Praksis skal inneholde:

60 timer veiledning fordelt over 2 år

4 uker hospitering på et annet tjenestenivå

 24 timer veilednings kurs

* Et årsverk er lik en stilling i 100%