Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi

En spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi har inngående kunnskap om barns bevegelsesutvikling og om barns kognitive, sosiale og emosjonelle utvikling som grunnlag for å undersøke, vurdere og gjennomføre helsefremmende og forebyggende tiltak, og tilpassede trenings-/behandlings-/habiliteringstilbud på individ- og gruppenivå.


Her finner du kortfattet informasjon og en utførlig veiledning om spesialistgodkjenning i NFF:

Følgende fem krav må være oppnådd for å kunne bli spesialist i NFF:

 1. Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 2. Kompetansemål-dette skal du kunne for å bli spesialist
 3. Fysioterapifaglig/helsefaglig mastergrad (120stp)
 4. Praksis - generell og veiledet
 5. Nettveiledningskurs for spesialister

Alle kravene skal dokumenteres når du søker. For å dokumentere oppnådd kompetansemål kreves det imidlertid at du som søker synliggjør / argumenterer for at du har den kompetansen som er beskrevet under den aktuelle spesialitet. Hvert kompetansemål skal beskrives, og du skal vise til klinisk kompetanse innenfor spesialistområdet. Kopi av kontrakten mellom spesialistkandidat og veileder samt veiledningsplanen skal sendes: spesialist@fysio.no ved oppstart av veiledet praksis.

Hva skal du kunne som spesialist-kompetansemål:

 • Har forståelse for at man behandler barn i vekst og utvikling, og at spesifikke stimuli kan gi store endringer i barnets funksjon
 • Har dybdekompetanse i å analysere hvilke faktorer som hemmer/fremmer barns utvikling på individ -, oppgave - og miljønivå
 • Har dybdekompetanse i å undersøke og vurdere barns bevegelsesutvikling og kartlegge barnets ressurser for utvikling og læring på en systematisk og individuelt tilpasset måte
 • Har inngående kunnskap om vanlige patologiske tilstander/skader/funksjonsforstyrrelser hos barn og kan tilrettelegge og gjennomføre tiltak for barn individuelt og i gruppe, på alle alderstrinn og utviklingsnivå for å bedre barnets funksjon, aktivitet og deltagelse
 • Kan vurdere relevans og gyldighet av aktuelle undersøkelsesprosedyrer og tester og nyttiggjøre seg disse til å dokumentere målbare parametre i behandling
 • Har kunnskap om kommunikasjon og veiledning og kompetanse i å kommunisere med – og veilede barnet og dets pårørende i deres mestringsprosess og i tiltak som fremmer optimal funksjon
 • Kan samhandle med barn på en måte som gjør at de opplever trygghet, får styrket selvfølelse, gode kropps – og mestringsopplevelser, og muligheten til å utforske og utvikle egne bevegelsesmuligheter
 • Kan forholde seg til foresatte på en måte som gjør at de opplever seg som likeverdige parter som blir støttet i å være aktivt deltakende i barnets habilitering/rehabilitering.

Samarbeid og veiledning:

 • Kan samarbeide med foresatte, fysioterapeuter og andre samarbeidspartnere i tverrfaglige team og utarbeide og følge opp individuelle planer (med utgangspunkt i barnets behov og situasjon) som bidrar til at barnet får optimale muligheter for funksjon, aktivitet og deltakelse
 • Har kunnskap om aktuelle lovverk og avtaler som påvirker og regulerer barns helsetilbud og oppvekstvilkår, og kan anvende denne til å argumentere for barns rettigheter og muligheter til bevegelsesutfoldelse
 • Kan veilede og informere foreldre, studenter, fysioterapeuter og andre samarbeidspartnere om aktuelle tiltak som kan bidra til at barnet utvikler og utforsker bevegelsesmuligheter og optimaliserer aktivitet og deltakelse

Fagutvikling:

 • Kan innhente ny forskningskunnskap innen fagfeltet barne – og ungdomsfysioterapi og systematisere egne – og brukernes erfaringer som grunnlag for å utvikle egen fagutøvelse
 • Kan formulere faglige problemstillinger og bidra til evaluering og nytenkning innen fagfeltet barne – og ungdomsfysioterapi

Krav til praksis: 

Det kreves 3-4 år praksis innenfor spesialistområdet, hvorav 1-2 år skal være veiledet (avhengig av type mastergrad). For utdypet beskrivelse av veiledet praksis, se veiledningsheftet: ”Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning”.

Utover de generelle kravene, gjelder følgende for spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi:

Praksissted og hospitering:

Godkjent spesialistpraksis kan gjennomføres i:

 • primærhelsetjenesten med undersøkelse, behandling og helsefremmende og forebyggende arbeid (f.eks på helsestasjon, i barnehager og skoler), og/eller
 • spesialisthelsetjenesten (2./3. –linje) med undersøkelse og behandling ( på sykehus på f.eks nyfødt intensiv, barneavdeling sengepost, barneavdeling poliklinikk, habiliteringstjenesten, BUP, og /eller ved kompetansesenter)

I spesialistpraksisen skal det også inngå hospitering på et annet tjenestenivå enn hvor man jobber til daglig, dersom du forøvrig gjennomfører spesialistpraksis på ett og samme arbeidssted

 • Alt. II a: minimum 2 uker
 • Alt. II b: minimum 4 uker

Tellende spesialistpraksis MÅ inkludere erfaring med disse fagområdene:

 • Nevrologi (undersøkelse/behandling av barn med nevrologiske plager/lidelser)
 • Ortopedi (undersøkelse/behandling av barn med ortopediske plager/lidelser, undersøkelse/behandling av barn som har gjennomgått ortopedisk kirurgi og tilpasning av ortopediske hjelpemidler)

Veiledning:

Veiledningen kan gjennomføres både individuelt og i gruppe, der kravet er at minimum 2/3 skal være individuell veiledning. For alternativ II a betyr det min 20 timer (av 30 t) individuell veiledning, for alternativ II b 40 timer (av 60 t).

I tillegg er det et krav om å gjennomføre et 24 timers nettbasert veiledningskurs.

 

 

Fakta

Praksisløp er avhengig av hvilken master som legges til grunn for spesialistutdanning.

Kravene satt i tabeller: 

Alternativ A

 

Formell utdanning

 

FYSIOTERAPIFAGLIG MASTER MED PRAKSISSTUDIER

– Min 15 stp klinikk med fordypning barn og ungdomsfysioterapi

 

Praksis

 

 

1.            3 årsverk* i spesialiteten, hvorav et år er veiledet

2.            Praksis skal inneholde:

30 timer veiledning fordelt over 1 år

2 uker hospitering på et annet tjenestenivå

24 timer veilednings kurs

* Et årsverk er lik en stilling i 100%

 

 

 

 

Alternativ B

 

Formell utdanning

 

Fysioterapifaglig / helsefaglig master

 

Praksis

 

1.            4 årsverk* i spesialiteten, hvorav to år er veiledet

2.            Praksis skal inneholde:

60 timer veiledning fordelt over 2 år

4 uker hospitering på et annet tjenestenivå

 24 timer veilednings kurs

* Et årsverk er lik en stilling i 100%