Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Spesialist i allmenn fysioterapi

En spesialist i allmenn fysioterapi har utvidet og solid klinisk kompetanse innenfor undersøkelse, vurdering og behandling innenfor et spekter av vanlige lidelser gjennom livsløpet. Spesialisten i allmenn fysioterapi vil ha en kompetanseprofil som er tilpasset kommunehelsetjenestens behov, og kan utøve fysioterapi på en måte som fremmer gode og helhetlige pasientforløp.


Her finner du kortfattet informasjon og en utførlig veiledning om spesialistgodkjenning i NFF:

Følgende fire krav må være oppnådd for å kunne bli spesialist i NFF:

1. Norsk autorisasjon som fysioterapeut

2. Utdanning:
     - Fysioterapifaglig/ helsefaglig master (120stp)
     - Kurs
     - Kompetansemål- dette skal du kunne som spesialist

3. Nettveiledningskurs for spesialister

4. Spesialistpraksis: 
     - Generell praksis i spesialistområdet
     - Veiledet praksis i spesialistområdet
     - Hospitering i spesialistområdet

5. Praksis - generell og veiledet

Alle kravene skal dokumenteres når du søker. For å dokumentere oppnådd kompetansemål kreves det imidlertid at du som søker synliggjør/argumenterer for at du har den kompetansen som er beskrevet under den aktuelle spesialitet. Hvert kompetansemål skal beskrives, og du skal vise til klinisk kompetanse innenfor spesialistområdet. Kopi av kontrakten mellom spesialistkandidat og veileder samt veiledningsplanen skal sendes: spesialist@fysio.no ved oppstart av veiledet praksis.

Hva kandidaten skal kunne som spesialist - kompetansemål:

 • Redegjøre for relevant lov- og avtaleverk, helsepolitiske føringer og plan- og beslutningsprosesser som ligger til grunn for kommunens forpliktelser mht. helsetjenester.
 • Beskrive fysioterapitjenestens muligheter og utfordringer i det kommunale helsetjenestetilbudet.
 • Bidra med sin kompetanse til å oppnå helsegevinster hos pasienter med lidelser i bevegelsessystemet.
 • Utvikle og tilpasse trenings- og aktivitetstilbud på individ- og gruppenivå med mål om å redusere risiko for utvikling av plager, lindre og bedre funksjon.
 • Redegjøre for differensialdiagnostisering og undersøkelse når det gjelder vanlige lidelser hos barn/unge, voksne og eldre.
 • Gjennomføre tilpassede behandlingstilbud og helsefremmende/forebyggende og rehabiliterende tiltak for disse gruppene.
 • Vurdere relevans og gyldighet av aktuelle kartleggingsverktøy, undersøkelsesprosedyrer og tester, og kan nyttiggjøre seg disse.
 • Kommunisere med barn/unge, voksne, eldre og foresatte/pårørende og veilede i tiltak som fremmer hverdagsmestring.

I tillegg kreves kompetanse innen følgende områder, det er to alternativ:

Alternativ 1:

Gjennomføre spesialiserte kliniske undersøkelser, foreta kliniske vurderinger og igangsette relevante tiltak innenfor minst tre av følgende områder: hjerte-/lungelidelser, ortopediske lidelser, nevrologiske lidelser, onkologiske lidelser, revmatologiske lidelser, kvinnehelse, idrettsfysioterapi, manuellterapi, psykomotorisk fysioterapi.

Alternativ 2:

A. Gjennomføre spesialiserte kliniske undersøkelser, foreta kliniske vurderinger og igangsette relevante tiltak innenfor minst to av følgende områder: hjerte-/lungelidelser, ortopediske lidelser, nevrologiske lidelser, onkologiske lidelser, revmatologiske lidelser, kvinnehelse, idrettsfysioterapi, manuellterapi, psykomotorisk fysioterapi.

B. Ta i bruk kompetanse innen helsefremmende og forebyggende fysioterapi, og anvende kompetansen i sin forståelse og utvikling av tilbud til risikogrupper.

Samarbeid og veiledning:

 • Samarbeide med fysioterapeuter og andre aktører, og konstruktivt bidra til en god helsetjeneste for pasientene.
 • Veilede og informere studenter, fysioterapeuter og andre samarbeidspartnere om aktuelle tiltak som bidrar til gode pasientløp.
 • Formidle faglige vurderinger og redegjøre for grenseoppganger til tilgrensende yrkesgrupper i helsevesenet som grunnlag for konstruktivt samarbeid og arbeidsdeling.

Fagutvikling:

 • Innhente og anvende ny forskning innenfor de ulike spesialistområdene.
 • Formulere faglige problemstillinger og bidra til evaluering og nytenkning innen de ulike spesialistområdene.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fakta

Praksisløp er avhengig av hvilken master som legges til grunn for spesialistutdanning.

Kravene satt i tabeller: 

Alternativ A

Formell utdanning

Fysioterapifaglig master med praksisstudier

– Min 15 stp klinikk innen spesialistområdet

Praksis

 

 1.            3 årsverk* i spesialiteten, hvorav et år er veiledet

2.            Praksis skal inneholde:

30 timer veiledning fordelt over 1 år

2 uker hospitering på et annet tjenestenivå

24 timer veilednings kurs

* Et årsverk er lik en stilling i 100%

 

 

 

 Alternativ B

 

Formell utdanning

Fysioterapifaglig / helsefaglig master

Praksis

 

1.            4 årsverk* i spesialiteten, hvorav to år er veiledet

2.            Praksis skal inneholde:

60 timer veiledning fordelt over 2 år

4 uker hospitering på et annet tjenestenivå

 24 timer veilednings kurs

* Et årsverk er lik en stilling i 100%