Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Spesialist i allmenn fysioterapi

En spesialist i allmenn fysioterapi har utvidet og solid klinisk kompetanse innenfor undersøkelse, vurdering og behandling innenfor et spekter av vanlige lidelser gjennom livsløpet. Spesialisten i allmenn fysioterapi vil ha en kompetanseprofil som er tilpasset kommunehelsetjenestens behov, og kan utøve fysioterapi på en måte som fremmer gode og helhetlige pasientforløp.


Her finner du kortfattet informasjon og en utførlig veiledning om spesialistgodkjenning i NFF:

Følgende fire krav må være oppnådd for å kunne bli spesialist i NFF:

1. Norsk autorisasjon som fysioterapeut

2. Utdanning:
     - Fysioterapifaglig/ helsefaglig master (120stp)
     - Kurs
     - Kompetansemål- dette skal du kunne som spesialist

3. Nettveiledningskurs for spesialister

4. Spesialistpraksis: 
     - Generell praksis i spesialistområdet
     - Veiledet praksis i spesialistområdet
     - Hospitering i spesialistområdet

5. Praksis - generell og veiledet

Alle kravene skal dokumenteres når du søker. For å dokumentere oppnådd kompetansemål kreves det imidlertid at du som søker synliggjør / argumenterer for at du har den kompetansen som er beskrevet under den aktuelle spesialitet. Hvert kompetansemål skal beskrives, og du skal vise til klinisk kompetanse innenfor spesialistområdet. Kopi av kontrakten mellom spesialistkandidat og veileder samt veiledningsplanen skal sendes: spesialist@fysio.no ved oppstart av veiledet praksis.

Hva skal du kunne som spesialist - kompetansemål:

Fysioterapispesifikk kompetanse

Følgende fire kompetansemål er obligatoriske for spesialiteten allmenn fysioterapi:

  1. Har innsikt i fysioterapitjenestens muligheter og utfordringer i det kommunale helsetjenestetilbudet, og kan bidra med sin kompetanse til å oppnå helsegevinster hos pasienter med lidelser i bevegelsessystemet
  2. Har utvidet kompetanse i differensialdiagnostisering og innen undersøkelse når det gjelder vanlige lidelser hos barn/unge og eldre, og kan gjennomføre tilpassede behandlingstilbud og helsefremmende/forebyggende og rehabiliterende tiltak for disse gruppene
  3. Kan vurdere relevans og gyldighet av aktuelle undersøkelsesprosedyrer og tester og nyttiggjøre seg disse til å dokumentere målbare parametre i behandling 
  4. Har utvidet kompetanse i å kommunisere med eldre, barn og foresatte/pårørende og veilede i tiltak som fremmer hverdagsmestring
  5. I tillegg må du ha kompetanse innen følgende områder, det er to alternativ:

Alternativ 1:

Har utvidet kompetanse innen undersøkelse og behandling innenfor minst tre av følgende områder: hjerte-/lungelidelser, ortopediske lidelser, nevrologiske lidelser, onkologiske lidelser, revmatologiske lidelser, kvinnehelse, idrettsfysioterapi, manuellterapi, psykomotorisk fysioterapi

Alternativ 2:

A. Har utvidet kompetanse innen undersøkelse og behandling innenfor minst to av følgende områder: hjerte-/lungelidelser, ortopediske lidelser, nevrologiske lidelser, onkologiske lidelser, revmatologiske lidelser, kvinnehelse, idrettsfysioterapi, manuellterapi, psykomotorisk fysioterapi

OG

B. Har utvidet kompetanse innen helsefremmende og forebyggende fysioterapi, og kan anvende kompetansen i sin forståelse og utvikling av tilbud til risikogrupper

Samarbeid og veiledning

  • Kan samarbeide med fysioterapeuter og andre samarbeidspartnere og bidra konstruktivt til en god helsetjeneste for pasientene
  • Kan veilede og informere studenter, fysioterapeuter og andre samarbeidspartnere om aktuelle tiltak som kan bidra til at brukere/pasienter får et helhetlig og sømløs tjeneste
  • Er en kunnskapsformidler som kan veilede og informere pasient/brukere/pårørende, annet helsepersonell og samarbeidsparter.

Fagutvikling

  • Kan innhente og anvende ny forskning innenfor de ulike spesialistområdene samt systematisere egne og brukernes erfaringer som grunnlag for å utvikle egen fagutøvelse
  • Kan formulere faglige problemstillinger og bidra til evaluering og nytenkning innen de ulike spesialistområdene

 

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fakta

Praksisløp er avhengig av hvilken master som legges til grunn for spesialistutdanning.

Kravene satt i tabeller: 

Alternativ A

Formell utdanning

Fysioterapifaglig master med praksisstudier

– Min 15 stp klinikk innen spesialistområdet

Praksis

 

 1.            3 årsverk* i spesialiteten, hvorav et år er veiledet

2.            Praksis skal inneholde:

30 timer veiledning fordelt over 1 år

2 uker hospitering på et annet tjenestenivå

24 timer veilednings kurs

* Et årsverk er lik en stilling i 100%

 

 

 

 Alternativ B

 

Formell utdanning

Fysioterapifaglig / helsefaglig master

Praksis

 

1.            4 årsverk* i spesialiteten, hvorav to år er veiledet

2.            Praksis skal inneholde:

60 timer veiledning fordelt over 2 år

4 uker hospitering på et annet tjenestenivå

 24 timer veilednings kurs

* Et årsverk er lik en stilling i 100%