Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Spesialistordningens regelverk

Spesialistordningens regelverk, vedtatt på NFFs landsmøte 2010 og i Forbundsstyret 2014


 

Vedtak fra NFF Landsmøte 2010 - Ny spesialistordning

Landsmøtet 2010 godkjenner følgende som krav til spesialistkompetanse i NFFs spesialistordning:

Forkunnskap – Autorisasjon

I              Utdanning

–             Fysioterapifaglig-/helsefaglig mastergrad (120 sp)*

* For fagfeltene manuellterapi og psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi gjelder eget regelverk. Her kreves det fagspesifikke mastergrader som vurderes godkjent for takstkompetanse.

II        Praksis

–             To årsverk praksis i spesialistfeltet, tatt på hvilket som helst tidspunkt etter autorisasjon

–             Veiledet praksis har to alternativer, A og B.

Alternativ II A

–             Fysioterapifaglig mastergradsprogram med praksisstudier (120 studiepoeng) 

–             Minimum ett årsverk veiledet praksis skal gjennomføres i etterkant av mastergraden

–             Veiledet praksis skal inneholde minimum 30 timer praksisveiledning og 24 timer veiledningskurs/opplæring.

  Alternativ II B

–             Helsefaglig mastergradsprogram (120 studiepoeng)

–             Minimum to årsverk veiledet praksis skal gjennomføres i etterkant av mastergraden

–             Veiledet praksis skal inneholde minimum 60 timer praksisveiledning og 24 timer veiledningskurs/opplæring. 

*  MT/Psyk: 1 årsverk praksis.

   

Veiledningen skal sikre at spesialistkandidaten oppnår de forhåndsdefinerte kompetansemålene innen det enkelte spesialistområdet.

Nytt regelverk trer i kraft fra 01.01.2011. Gammelt regelverk vil løpe parallelt i fem år fra 01.01.2011 til og med 31.12.2015.

III        Fornyet godkjenning av spesialistkompetanse

•             Krav til fornyet godkjenning hvert 7. år:

•             200 timer/fagpoeng fra minst tre læringsaktiviteter innen spesialistområdet. NFFs kollegaveiledning, eller tilsvarende, er en obligatorisk aktivitet

•             Det kreves to årsverk praksis i spesialistområdet innenfor syv-års perioden.

•             For spesialister godkjent før 01.01.2011 gjelder gammelt regelverk i inneværende fornyingsperiode.

•             For spesialister godkjent fra 01.07.2011 gjelder nytt regelverk.

•             Både utdannings- og praksiskrav må kunne justeres i dialog med myndighetene på veien mot en offentlig godkjent spesialistordning. 

Forbundsstyresak 4/14 -Aktuelle mastergrader for NFFs spesialiteter

Vedtak: Forbundsstyret godkjenner kriterier for hva som forstås som aktuelle mastergrader for NFFs spesialiteter slik:

For å kvalifisere for «fysioterapifaglig master med praksisstudier» må følgende oppfylles:

•             Opptakskrav om bachelor fysioterapi

•             Praksis med veiledning av fysioterapeut i et omfang som tilsvarer minimum 15 studiepoeng framgår av studieplanen og/eller inngår som arbeidskrav for å gå opp til eksamen

For å kvalifisere for «helsefaglig master» må følgende oppfylles:

•             Læringsutbyttebeskrivelsene i masteren må i noen grad kunne gjenfinnes i – og utledes til gjeldende kompetansemål for den aktuelle spesialitet

•             Temaet for masteroppgaven må bygge oppunder oppnåelsen av kompetansemålene for den aktuelle spesialitet

Forbundsstyret går inn for at omfanget av veiledet praksis etter avsluttet masterstudium bestemmes av mastergradens relevans for den aktuelle spesialiteten. Når kompetansemålene i spesialiteten i stor grad kan gjenfinnes og utledes av læringsutbyttebeskrivelsene i et masterstudium kreves ett års veiledet praksis. Når kompetansemålene i spesialiteten i noen grad kan gjenfinnes og utledes av læringsutbyttebeskrivelsene i et masterstudium kreves to års veiledet praksis. Det legges til grunn at «fysioterapispesifikke mastere med praksisstudier» vil ha stor grad av relevans for NFFs kliniske spesialiteter, mens «helsefaglige mastere» vil ha noen grad av relevans. 

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fakta

Vedtak fra:

  • Landsmøte 2010 - ny spesialistordning
  • Forbundsstyresak 4/14 - aktuelle mastergrader for NFFs spesialiteter