Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Kompetansemål for å bli spesialist i nevrologisk fysioterapi

En spesialist i nevrologisk fysioterapi har inngående kunnskap om nevrologiske sykdommer/lidelser i ulike livs- og sykdomsfaser, som grunnlag for å undersøke, vurdere og gjennomføre tilpassede trenings - /behandlingstilbud, rehabiliterende og funksjonsoptimaliserende tiltak på individ- og gruppenivå.

For å bli spesialist må du ha en masterutdanning, enten fysioterapifaglig eller helsefaglig. I tillegg må du ha to års praksis i spesialistfeltet, tatt på hvilket som helst tidspunkt etter autorisasjon, samt ett eller to års veiledet praksis i spesialistfeltet, tatt etter masterutdanning, og et 24 timers nettbasert kurs i veiledning. Gjennom dette skal du dokumentere at du har nådd kompetansemålene for spesialiteten. For nærmere beskrivelse må du lese hele teksten under.


Beskrivelse av kompetansemål:

En spesialist i nevrologisk fysioterapi: 

 • Gjennomføre aktuelle undersøkelser for å kartlegge funksjon og ressurser, samt differensialdiagnostisere nevrologiske pasienter i ulike stadier av sykdommen.
 • Redegjøre for psykologiske og smerteteoretiske problemstillinger knyttet til nevrologiske sykdommer
 • Utforme og iverksette sekundærforebyggende, behandlende og rehabiliterende tiltak for personer med nevrologiske sykdommer med basis i kunnskap om tilpasset trening og treningsfysiologi
 • Utarbeide målsetning i samarbeid med pasienten og utarbeide tiltak i samsvar med pasientens funksjon, behov og ressurser.
 • Vurdere og drøfte relevans og gyldighet av aktuelle undersøkelsesmetoder og standardiserte måleverktøy og ta i bruk disse til å dokumentere målbare parametere i behandlingen.

Samarbeid og veiledning:

 • Samarbeide i tverrfaglige team mellom ulike tjenestenivå for å bidra med sin spisskompetanse til gode pasientforløp hos pasienter med nevrologiske sykdommer.
 • Møte pasienter og pårørende på en støttende måte.
 • Håndtere etiske utfordringer i møte med nevrologiske pasienter
 • Definere og begrunne fysioterapirollen i et helhetlig helsetilbud til nevrologiske pasienter.
 • Samarbeide på tvers av tjenestenivåer i tverrfaglige team.
 • Veilede pasienter og pårørende i deres mestringsprosess og formidle tiltak som fremmer optimal funksjon basert på kunnskap om kommunikasjon og veiledning.
 • Veilede studenter og helsepersonell om de spesielle utfordringene hos nevrologiske pasienter.
 • Utarbeide og følge opp individuelle planer med utgangspunkt i pasientens behov og situasjon i samarbeid med aktuelle faggrupper. 

Fagutvikling:

 • Innhente og ta i bruk ny forskningskunnskap innen det nevrologiske fagfeltet.
 • Systematisere egne og brukernes erfaringer som grunnlag for egen fagutøvelse.
 • Formulere og reflektere over faglige problemstillinger.
 • Bidra til evaluering og nytenkning innen det nevrologiske fagfeltet.
Krav til praksis

Det kreves 3-4 år praksis innenfor spesialistområdet, hvorav 1-2 år skal være veiledet (avhengig av type mastergrad). For utdypet beskrivelse av veiledet praksis, se veiledningsheftet:”Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning”. Utover de generelle kravene, gjelder følgende for spesialist i nevrologi: 

Praksissted og hospitering:

Tellende spesialistpraksis skal gjennomføres i:

 • Spesialisthelsetjeneste med undersøkelse og behandling av pasienter med nevrologiske sykdommer ved akutt slagenhet, spinalenhet, generell medisin avd., rehabiliteringsavdeling i sykehus) og/eller:
 • Primærhelsetjeneste med undersøkelse og behandling av pasienter med nevrologiske sykdommer ved hjemme-rehabilitering/ hjemmefysioterapi, privat praksis, kommunal rehabiliteringsinstitusjon, sykehjem)

Hospitering:

Det er krav om minimum 2 ukers hospitering på annet tjenestenivå enn hvor man har sitt daglige virke, dersom all spesialistpraksisen er gjennomført på samme arbeidssted:

 • Alternativ II a: 2 uker
 • Alternativ II b: 4 uker

Tellende veiledet spesialistpraksis skal inkludere erfaring med:

 • Undersøkelse/behandling av pasienter med nevrologiske sykdommer
 •  Undersøkelse/behandling av pasienter som har gjennomgått nevrologisk kirurgi
 • Vurdering og tilpasning av nevrologiske hjelpemidler
 •  Nevrologisk rehabilitering
 • Akutt/kronisk fase

Tellende veiledet spesialistpraksis bør inkludere disse fagområdene:

 • Geriatri
 • Lungeproblematikk tilknyttet til nevrologiske lidelse.

Veiledning:

Veiledningen kan gjennomføres både individuelt og i gruppe, der kravet er at minimum 2/3 skal være individuell veiledning. For alternativ II a betyr det minimum 20 timer (av 30 t) individuell veiledning, for alternativ II b 40 timer (av 60 t).

I tillegg er det et krav om å gjennomføre et 24 timers nettbasert veiledningskurs.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner