Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Kompetansemål for å bli spesialist i manuellterapi

En spesialist i manuellterapi har inngående kunnskap om bevegelsesapparatets biomekaniske – og nevromuskulære oppbygging og funksjon som grunnlag for å analysere, vurdere og behandle dysfunksjon i muskel -/skjelettsystemet og nervesystemet.


Beskrivelse av kompetansemål:

En spesialist i manuellterapi:

 • Gjennomføre differensialdiagnostisering og vurdere radiologiske undersøkelser, som grunnlag for å undersøke, vurdere og gjennomføre tilpassede trenings - /behandlingstilbud, rehabiliterende og funksjonsoptimaliserende, helsefremmende og forebyggende tiltak på individ- og gruppenivå
 • Undersøke og vurdere kroppens ledd med tilhørende vevsstrukturer i fht mobilitet, stabilitet, smerte og funksjon.
 • Redegjøre for hvordan smerte kan forstås og forklares i et bio – psyko-sosialt perspektiv for å lindre og redusere smerteproblematikk hos pasienten.
 • Utføre manipulasjonsteknikker på ledd og kunne påvirke bevegelsesapparatet gjennom bløtdelsbehandling, avspenning, tøyning, undervisning og aktive treningsopplegg for å bedre pasientens funksjon.
 • Anvende ulike aktive og passive behandlingsmetoder for å bedre eller vedlikeholde funksjon både på individ – og gruppenivå.
 • Gjennomføre arbeid som sykemelder gjennom å ta i bruk oppdatert kunnskap om trygdefaglige emner, vilkår for sykepenger og virkemidler for oppfølging av sykemeldte pasienter.
 • Ivareta sykemelderrollen med sykemeldingsrett, kunne henvise pasienter videre til spesialist, samt rekvirere radiologiske undersøkelser
 • Vurdere relevans og gyldighet av aktuelle undersøkelsesprosedyrer og tester, og nyttiggjøre seg disse til å dokumentere målbare parametre i behandling.
 • Veilede og kommunisere med pasienter og deres pårørende i deres mestringsprosess, og i tiltak som fremmer optimal funksjon.

Samarbeid og veiledning:

 • Veilede og undervise studenter og andre profesjoner om bevegelsesapparatets nevromuskulære og biomekaniske funksjon for å kunne iverksette tiltak for å forebygge funksjonsproblemer og styrke funksjon.
 • Samarbeide om pasienter med dysfunksjon/smerter i muskel/skjelettsystemet og nervesystemet i tverrfaglige team.
 • Bidra med sin spisskompetanse til et behandlings- og rehabiliteringstilbud på tvers av tjenestenivåer som fremmer pasientens livsmot, funksjonsnivå og deltakelse og i dialogmøter.
 • Reflektere over, definere og begrunne fysioterapirollen i det helhetlige helsetilbudet til pasienter med dysfunksjon i muskel- /skjelettsystemet og nervesystemet.
 • Samarbeide i tverrfaglige team og på tvers av tjenestenivåer for å bidra til et optimalt behandlings- og rehabiliteringstilbud.

Fagutvikling:

 • Formulere faglige problemstillinger, og bidra til evaluering, nytenking og innovasjon i fagfeltet ved å planlegge og gjennomføre utviklings – og forskningsarbeid.
 • Anvende aktuelle kartleggingsverktøy og tester, og kunne vurdere relevans og gyldighet av dem til å undersøke og dokumentere effekt av behandling.
 • Innhente ny forskningskunnskap innen fagfeltet manuellterapi og systematisere egne – og brukernes erfaringer som grunnlag for å utvikle egen fagutøvelse.
Krav til praksis

Det kreves 3 års praksis innenfor spesialistområdet, hvorav 1 år skal være veiledet. For utdypet beskrivelse av veiledet praksis, se veiledningsheftet: ”Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning”. Utover de generelle kravene, gjelder følgende for spesialist i manuellterapi:

Praksissted:

Godkjent spesialistpraksis kan være i primærhelsetjenesten og/eller i spesialisthelsetjenesten

Tellende spesialistpraksis må inkludere erfaring med:

Pasienter med et bredt spekter av muskel-/skjelettlidelser:

 • Knyttet til både ekstremiteter, rygg og nakke
 • I ulike aldersgrupper
 • Akutte og kroniske lidelser

Veiledning:

Veiledningen kan gjennomføres både individuelt og i gruppe. Faggruppen har utviklet et eget veiledningsopplegg med casebasert veiledning i gruppe (17 timer), som skal gjennomføres. Det anbefales at minimum 1/3 gjennomføres som individuell veiledning, dvs 10 timer individuell veiledning, og 20 timer gruppeveiledning.

I tillegg er det et krav om å gjennomføre et 24 timers nettbasert veiledningskurs - planlagt oppstart vår 2013

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner