Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Kompetansemål for å bli spesialist i idrettsfysioterapi

En spesialist i idrettsfysioterapi har inngående kunnskap om normalfunksjon i bevegelsesapparatet og skader og sykdommer som kan oppstå i forbindelse med deltakelse i alle former for fysisk aktivitet gjennom hele livsløpet; i daglige aktiviteter, gjennom lek og mosjon og på konkurranse-nivå, som grunnlag for å forebygge, undersøke og behandle aktivitetsrelaterte skader/lidelser

For å bli spesialist må du ha en masterutdanning, enten fysioterapifaglig eller helsefaglig. I tillegg må du ha to års praksis i spesialistfeltet, tatt på hvilket som helst tidspunkt etter autorisasjon, samt ett eller to års veiledet praksis i spesialistfeltet, tatt etter masterutdanning, antidoping kurs og et 24 timers nettbasert kurs i veiledning. Gjennom dette skal du dokumentere at du har nådd kompetansemålene for spesialiteten. For nærmere beskrivelse må du lese hele teksten under.


Beskrivelse av kompetansemål:

En spesialist i idrettsfysioterapi:

 • Har inngående kunnskap om oppbygning og funksjon av vevene i muskel-/skjelettsystemet og degenerative og regenerative prosesser i disse, og dybdekompetanse i å vurdere ulike belastninger på vev og forebygge aktivitetsrelaterte lidelser
 • Har dybdekompetanse i å analysere sammenhengen mellom funksjonskrav ved ulike aktivitetsformer og individets forutsetninger som alder, kjønn og treningstilstand, og kan utvikle tilpassede treningstilbud
 • Har inngående kunnskap om skademekanismer, årsakssammenhenger og skadeforløp ved ulike former for akutte skader og belastningslidelser og dybdekompetanse i å undersøke, vurdere og behandle disse, tilpasset den enkeltes problem og behov
 • Har dybdekompetanse i å legge opp alternative treningsprogram som bidrar til å opprettholde det fysiske aktivitetsnivået under skade- og rehabiliteringsperioder og motivere den enkelte til aktivitet for raskest mulig tilbakeføring til et optimalt funksjonsnivå
 • Har kunnskap om det til enhver tid gjeldende dopingreglementet og kan innfri Idrettsforbundets krav til profesjonsgrupper som arbeider med idrettsutøvere på høyt nivå (nasjonalt/internasjonalt)
 • Har inngående kunnskap om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse og kan bidra aktivt til at befolkningens mulighet til å leve et fysisk aktivt liv blir ivaretatt og forsterket
 • Har inngående kunnskap om sammenhengen mellom fysisk inaktivitet og livsstilssykdommer  og dybdekompetanse i å stimulere til bruk av fysisk aktivitet i forebygging og rehabilitering av livsstilssykdommer

Samarbeid og veiledning:

 • Kan samarbeide med beslutningstakere, ledelse og utøvere om tilrettelegging for optimale treningsforhold og bidra med sin spisskompetanse til å utvikle treningsopplegg som forebygger aktivitetsrelaterte skader innenfor idrettslag og - foreninger 
 • Kan definere og begrunne fysioterapirollen i det helhetlige helsetilbudet til pasienter med aktivitetsrelaterte skader og samarbeide i tverrfaglige team og på tvers av tjenestenivå for å bidra til gode pasientforløp
 • Kan undervise, veilede og informere studenter, kollegaer og annet helsepersonell om vanlige aktivitetsrelaterte skader og forebygging og behandling av disse

Fagutvikling:

 • Kan innhente ny forskningskunnskap innenfor det idrettmedisinske fagfeltet og systematisere erfaringer som grunnlag for å utvikle egen fagutøvelse
 • Kan formulere faglige problemstillinger og bidra til evaluering og nytenkning innenfor fagfeltene idrett og helse, trening og aktivitet

Beskrivelse av krav til praksis

Det kreves 3-4 år praksis innenfor spesialistområdet, hvorav 1-2 år skal være veiledet (avhengig av type mastergrad). For utdypet beskrivelse av veiledet praksis, se veiledningsheftet: ”Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning”. Utover de generelle kravene, gjelder følgende for spesialist i idrettfysioterapi:

Praksissted:

Godkjent spesialistpraksis kan gjennomføres på klinikker eller avdelinger som arbeider etter idrettsmedisinske prinsipper, i:

 • Primærhelsetjenesten; i privat praksis med treningsfasiliteter
 • Spesialisthelsetjenesten; dvs. idrettsmedisinske klinikker, ortopedisk avdeling, fysikalsk-medisinsk avdeling, opptreningssentre osv

Tellende spesialistpraksis må inkludere erfaring med: 

 • Forebygging, undersøkelse og behandling av akutte skader og problemstillinger, relatert til fysisk aktivitet og/eller trening
 • Undersøkelse, behandling og rehabilitering av kroniske problemstillinger, relatert til fysisk aktivitet og/eller trening
 • Postoperativ opptrening
 • En bredde i pasientgrunnlaget når det gjelder alder og diagnoser

Antall pasientkonsultasjoner må være 1500 i løpet av den veiledede praksisperioden

I tillegg må spesialistkandidaten dokumentere 200 timer som fysioterapeut tilknyttet idrettslag/landslag. Tid på trening, kamper og samlinger er tellende og skal dokumenteres av lagledelsen. Denne praksisen må være gjennomført i løpet av de siste 7 år før søknad om spesialistgodkjenning

Veiledning:

Veiledningen kan gjennomføres både individuelt og i gruppe, der kravet er at minimum 2/3 skal være individuell veiledning. For alternativ II a betyr det minimum 20 timer (av 30 t) individuell veiledning, for alternativ II b 40 timer (av 60 t).

I tillegg er det et krav om å gjennomføre et 24 timers nettbasert veiledningskurs.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner