Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Kompetansemål for å bli spesialist i idrettsfysioterapi

En spesialist i idrettsfysioterapi har inngående kunnskap om normalfunksjon i bevegelsesapparatet og skader og sykdommer som kan oppstå i forbindelse med deltakelse i alle former for fysisk aktivitet gjennom hele livsløpet; i daglige aktiviteter, gjennom lek og mosjon og på konkurranse-nivå, som grunnlag for å forebygge, undersøke og behandle aktivitetsrelaterte skader/lidelser

For å bli spesialist må du ha en masterutdanning, enten fysioterapifaglig eller helsefaglig. I tillegg må du ha to års praksis i spesialistfeltet, tatt på hvilket som helst tidspunkt etter autorisasjon, samt ett eller to års veiledet praksis i spesialistfeltet, tatt etter masterutdanning, antidoping kurs og et 24 timers nettbasert kurs i veiledning. Gjennom dette skal du dokumentere at du har nådd kompetansemålene for spesialiteten. For nærmere beskrivelse må du lese hele teksten under.


Beskrivelse av kompetansemål:

En spesialist i idrettsfysioterapi:

 • Beskrive oppbygning og funksjon av vevene i muskel- og skjelettapparatet, og redegjøre for degenerative og regenerative prosesser i muskel- og skjelettapparatet.
 • Drøfte ulike smertemodeller.
 • Redegjøre for skademekanismer, årsakssammenhenger og skadeforløp ved ulike former for akutte skader og belastningslidelser.
 • Utføre skade- og sykdomsforebygging.
 • Gjennomføre en funksjonsundersøkelse ved idrettsspesifikke og aktivitetsrelaterte skader og plager. Spesialisten skal kunne begrunne sine valg av undersøkelsesmetoder og analysere og beskrive sine funn. Det forventes at en spesialist skal kunne bruke evidensbaserte kartleggingsinstrumenter.
 • Utarbeide individspesifikke rehabiliteringsprogrammer for skader og belastningslidelser som oppstår i fysisk aktivitet, trening og konkurranse i overekstremitetene, underekstremitetene, nakke og rygg.
 • Utvikle tilpassede rehabiliteringsprogram med progresjon innenfor ulike faser.
 • Utarbeide alternative treningsprogram som bidrar til å opprettholde det fysiske aktivitetsnivået under skade- og rehabiliteringsperioden.
 • Gjennomføre vurderinger for retur til idrett på alle nivåer.
 • Drøfte og redegjøre for sammenhengen mellom fysisk inaktivitet og livsstilssykdommer og i å stimulere til bruk av fysisk aktivitet i forebygging og rehabilitering av livsstilssykdommer.
 • Vurdere hvordan psykologiske og sosiale faktorer påvirker behandlingen og rehabiliteringen av ulike pasienter
 • Beskrive gjeldende dopingreglementet, og innfri Idrettsforbundets krav til profesjonsgrupper som arbeider med idrettsutøvere på høyt nivå (nasjonalt/internasjonalt).

Samarbeid og veiledning:

 • Samarbeide med beslutningstakere, ledelse og utøvere om tilrettelegging for optimale treningsforhold, og bidra med sin spisskompetanse til å utvikle treningsopplegg som forebygger aktivitetsrelaterte skader innenfor idrettslag og – foreninger.
 • Definere og begrunne fysioterapirollen i det helhetlige helsetilbudet til pasienter med aktivitetsrelaterte skader og plager.
 • Samarbeide i tverrfaglige team og på tvers av tjenestenivå for å bidra til gode pasientforløp og vise god skriftlig og muntlig kommunikasjon med nødvendige samarbeidspartnere.
 • Undervise, veilede og informere studenter, kollegaer og annet helsepersonell om vanlige aktivitetsrelaterte skader, forebygging, behandling og rehabilitering av disse.

Fagutvikling:

 • Innhente ny forskningskunnskap innenfor det idrettsmedisinske fagfeltet og systematisere erfaringer som grunnlag for å utvikle egen fagutøvelse.
 • Formulere faglige problemstillinger og bidra til evaluering og nytenkning innenfor fagfeltene idrettsmedisin og helse, trening og fysisk aktivitet.

Beskrivelse av krav til praksis

Det kreves 3-4 år praksis innenfor spesialistområdet, hvorav 1-2 år skal være veiledet (avhengig av type mastergrad). For utdypet beskrivelse av veiledet praksis, se veiledningsheftet: ”Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning”. Utover de generelle kravene, gjelder følgende for spesialist i idrettfysioterapi:

Praksissted:

Godkjent spesialistpraksis kan gjennomføres på klinikker eller avdelinger som arbeider etter idrettsmedisinske prinsipper, i:

 • Primærhelsetjenesten; i privat praksis med treningsfasiliteter
 • Spesialisthelsetjenesten; dvs. idrettsmedisinske klinikker, ortopedisk avdeling, fysikalsk-medisinsk avdeling, opptreningssentre osv

Tellende spesialistpraksis må inkludere erfaring med: 

 • Forebygging, undersøkelse og behandling av akutte skader og problemstillinger, relatert til fysisk aktivitet og/eller trening
 • Undersøkelse, behandling og rehabilitering av kroniske problemstillinger, relatert til fysisk aktivitet og/eller trening
 • Postoperativ opptrening
 • En bredde i pasientgrunnlaget når det gjelder alder og diagnoser

Antall pasientkonsultasjoner må være 1500 i løpet av den veiledede praksisperioden

I tillegg må spesialistkandidaten dokumentere 200 timer som fysioterapeut tilknyttet idrettslag/landslag. Tid på trening, kamper og samlinger er tellende og skal dokumenteres av lagledelsen. Denne praksisen må være gjennomført i løpet av de siste 7 år før søknad om spesialistgodkjenning

Veiledning:

Veiledningen kan gjennomføres både individuelt og i gruppe, der kravet er at minimum 2/3 skal være individuell veiledning. For alternativ II a betyr det minimum 20 timer (av 30 t) individuell veiledning, for alternativ II b 40 timer (av 60 t).

I tillegg er det et krav om å gjennomføre et 24 timers nettbasert veiledningskurs.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner