Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Kompetansemål for å bli spesialist i helse/miljø - ergonomi og arbeidshelse

En spesialist i helse/miljøarbeid - ergonomi og arbeidshelse har inngående kunnskap om fysiske, psykososiale og organisatoriske faktorer av betydning for arbeidsmiljøet, og om regelverk som regulerer arbeidslivet, som grunnlag for å kartlegge arbeidsmiljøet og gjennomføre helsefremmende og forebyggende tiltak på individ- og systemnivå 

For å bli spesialist må du ha en masterutdanning, enten fysioterapifaglig eller helsefaglig. I tillegg må du ha to års praksis i spesialistfeltet, tatt på hvilket som helst tidspunkt etter autorisasjon, samt ett eller to års veiledet praksis i spesialistfeltet, tatt etter masterutdanning, og et 24 timers nettbasert kurs i veiledning. Gjennom dette skal du dokumentere at du har nådd kompetansemålene for spesialiteten. For nærmere beskrivelse må du lese hele teksten under.


Beskrivelse av kompetansemål:

En spesialist i helse-miljøarbeid - grenspesialitet ergonomi og arbeidshelse:

 • Ta i bruk og formidle kunnskap om arbeidsmiljøfaktorer, enkeltvis og samlet.
 • Beskrive hvordan arbeidshelse, yrkeshygiene, psykososiale og organisatoriske forhold kan påvirke arbeidsmiljøet.
 • Analysere faktorer av betydning for ergonomi; arbeidsrelaterte muskel-skjelettplager, antropometri, biomekanikk, belysning, støy/vibrasjoner,psykososiale- og organiasatoriske arbeidsmiljøfaktorer.
 • Redegjøre for grunnleggende organisasjonsteori og roller i arbeidslivet, herunder HMS- og verneorganisasjon.
 • Redegjøre for lov og avtaleverk samt aktuelle standarder innen HMS, arbeidsmiljø, sykefravær og oppfølging av sykemeldte, samt kontinuerlig oppdatere seg på endringer i disse.
 • Ta i bruk anerkjente metoder for kartlegging, risikovurdering, evaluering og intervenering innenfor arbeidslivet.

Har dybdekompetanse i:

 • Drøfte hvilke faktorer som fremmer generell/god arbeidshelse, og som spesielt forebygger arbeidsrelaterte muskel/skjelett-plager.
 • Kartlegge, risikovurdere, evaluere og intervenere mot uheldige ergonomiske forhold i organisasjoner og bedrifter.
 • Vurdere den enkelte arbeidstakers arbeidsevne/-funksjon relatert til aktuelle arbeidskrav, samt planlegge, gjennomføre og evaluere systemrettede tiltak som har helsefremmende og forebyggende effekt både på individ-, gruppe – og organisasjonsnivå.
 • Beskrive og begrunne valg av strategi og tiltak i HMS-arbeid, helsefremmende og forebyggende arbeid på individ- og organisasjonsnivå, ut fra kunnskapsbaserte, yrkesetiske og samfunnsmessige kriterier.

Samarbeid og veiledning:

 • Samarbeide med partene i arbeidslivet om å sikre utforming og etablering av gode arbeidsplasser, arbeidssystemer og arbeidsorganisering innen ergonomi og arbeidshelse.
 • Undervise, veilede, informere og tilrettelegge for å fremme brukermedvirkning og innflytelse over egen arbeidssituasjon.
 • Veilede innen ergonomi og arbeidshelse for å oppnå gode endringsprosesser i små og store organisasjoner.

Fagutvikling:

 • Innhente ny forskningskunnskap innen fagområdet ergonomi og arbeidshelse, og systematisere erfaringer som grunnlag for å utvikle egen fagutøvelse.
 • Formulere faglige problemstillinger og bidra til evaluering og nytenkning innenfor ergonomi og arbeidshelse. 

Krav til praksis

Det kreves 3-4 år praksis innenfor spesialistområdet, hvorav 1-2 år skal være veiledet (avhengig av type mastergrad). For utdypet beskrivelse av veiledet praksis, se veiledningsheftet ”Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning”.  Utover de generelle kravene, gjelder følgende for spesialist i helse/miljø – ergonomi:

Praksissted:

Godkjent spesialistpraksis skal gjennomføres i min. 2 ulike bedrifter, hver med min 2 mnd varighet. Aktuelt er:

 • Bedriftshelsetjeneste/HMS tjeneste: Kan være organisert forskjellig – som en privat  eller offentlig (for eksempel interkommunal) fellesordning som selger tjenester til mange små og/eller store bedrifter, eller som egenordning der HMS-personalet er ansatt i samme bedrift som arbeidstakerne som skal følges opp.
 • Forskning/utdanning/samfunnsutvikling: Kan være på institusjoner – offentlige, halvoffentlige eller private som jobber med utdanning og/eller forskning (universiteter- med både arbeidsmedisinske og yrkesmedisinske avdelinger-, Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), høyskoler og noen få på videregående skole), samt hos tilsynsmyndigheter (arbeidstilsynet, petroleumstilsynet, veritas.)
 • Frittstående konsulenter: Fysioterapeuter som har eget ”ergonomifirma” eller som har jobben sin andre steder innen faget, men som har interesse for feltet og tilbyr timebetalte tjenester til bedrifter/avdelinger som ønsker ergonomisk oppfølging, eller som leies inn av NAV til å vurdere arbeidsplass og funksjon hos personer som NAV tar ansvar for.

Med utgangspunkt i ansettelsesforhold og arbeidssted kan arbeidsoppgavene for spesialister i H/M bli ganske forskjelling. Det vil være en fordel dersom det er mulig å få innblikk i alle tre praksis-”formene”.

Veiledning:

Veiledningen kan gjennomføres både individuelt og i gruppe, der kravet er at minimum 2/3 skal være individuell veiledning. For alternativ II a betyr det minimum 20 timer (av 30 t) individuell veiledning, for alternativ II b 40 timer (av 60 t).

I tillegg er det et krav om å gjennomføre et 24 timers nettbasert veiledningskurs.

 

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fakta

FYSIOSPESIFIKK MASTER/ KLINISK MASTER

1.

30 timer veiledning fordelt over 1 år

2.

2 uker hospitering på et annet tjenestenivå

3.

3 årsverk* i spesialiteten, hvorav et år er veiledet

4.

et 24 timer veilednings kurs

* Et årsverk er lik en stilling i 100%

 

 

HELSEFAGLIG MASTER

1.

60 timer veiledning fordelt over 2 år

2.

4 uker hospitering på et annet tjenestenivå

3.

4 årsverk* i spesialiteten, hvorav to år er veiledet

4.

et 24 timer veilednings kurs

* Et årsverk er lik en stilling i 100%