Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Kompetansemål for å bli spesialist i fysioterapi for eldre

En spesialist i fysioterapi for eldre har inngående kunnskap om vanlige sykdommer blant eldre, om hvordan lidelser påvirker hverandre gjennom et livsløp og bidrar til komorbiditet, som grunnlag for å undersøke, vurdere og gjennomføre helsefremmende, forebyggende, behandlende og palliative tiltak på individ- og gruppenivå

For å bli spesialist må du ha en masterutdanning, enten fysioterapifaglig eller helsefaglig. I tillegg må du ha to års praksis i spesialistfeltet, tatt på hvilket som helst tidspunkt etter autorisasjon, samt ett eller to års veiledet praksis i spesialistfeltet, tatt etter masterutdanning, og et 24 timers nettbasert kurs i veiledning. Gjennom dette skal du dokumentere at du har nådd kompetansemålene for spesialiteten. For nærmere beskrivelse må du lese hele teksten under.


Beskrivelse av kompetansemål:

En spesialist i fysioterapi for eldre:

 • Redegjøre detaljert om aldringsprosesser, og reflektere rundt hvordan funksjonsnedsettelser og funksjontap påvirker dagliglivet/livet.
 • Analysere og vurdere eldres nåværende funksjon ut i fra grundig undersøkelse sett i sammenheng med livserfaring og sykdom/skade, og vurdere rehabiliteringspotensialet.
 • Gjennomføre spesialiserte kliniske undersøkelser, og tar i bruk relevante standardiserte kartleggingsverktøy som er i tråd med oppdatert forskning
 • Analysere og vurdere den eldres funksjonsnivå og igangsette behandlingstiltak. 
 • Vurdere, tilpasse og formidle tekniske hjelpemidler som bidrar til økt mestring og selvstendighet.
 • Reflektere over kommunikative utfordringer og muligheter i relasjon med eldre. 
 • Ta i bruk kommunikative ferdigheter tilpasset eldres kognitive funksjon. 

Samarbeid og veiledning:

 • Definere og begrunne fysioterapirollen i det helhetlige helsetilbudet til geriatriske pasienter.
 • Samarbeide i tverrfaglige team og på tvers av tjenestenivå for bidra til gode pasientforløp. 
 • Formidle informasjon til og veilede aktuelle samarbeidspartnere om eldres helsetilstand, rehabiliterende og forebyggende tiltak, som bidrar til at eldre opprettholder selvstendighet og livskvalitet. 
 • Analysere miljøet med tanke på å tilrettelegge for aktivitet og utfoldelse ut ifra universell utforming. 

 Fagutvikling:

 • Utøve kunnskapsbasert praksis ved å innhente ny forskningskunnskap innen det geriatriske fagfeltet og (egne og brukers) erfaringer. 
 • Innhente ny forskningskunnskap innen det geriatriske fagfeltet og (egne og brukers) erfaringer, som grunnlag for utvikling av egen fagutøvelse. 
Krav til praksis:

Det kreves 3-4 år praksis innenfor spesialistområdet, hvorav 1-2 år skal være veiledet (avhengig av type mastergrad). For utdypet beskrivelse av veiledet praksis, se veiledningsheftet:”Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning”.

Utover de generelle kravene, gjelder følgende for spesialist i fysioterapi for eldre:

Praksissted og hospitering:

Godkjent spesialistpraksis kan være i:

 • primærhelsetjenesten med undersøkelse, behandling og helsefremmende og forebyggende virksomhet, og/eller:
 • spesialisthelsetjenesten med undersøkelse og behandling

I spesialistpraksisen skal det også inngå hospitering på et annet tjenestenivå enn hvor man jobber til daglig, dersom du forøvrig gjennomfører spesialistpraksis på ett og samme arbeidssted

 • Alt. II a: minimum 2 uker
 • Alt II b: minimum 4 uker

 Tellende spesialistpraksis  inkludere erfaring med:

 • forebyggende tiltak på individ og gruppenivå, herunder fallforebygging.
 • behandling på individ og gruppenivå
 • rehabiliterende tiltak for eldre på individ og gruppenivå

 Tellende spesialistpraksis bør inkludere erfaring med:

 • alderspsykiatri og demens

Veiledning:

Veiledningen kan gjennomføres både individuelt og i gruppe, der kravet er at minimum 2/3 skal være individuell veiledning. For alternativ II a betyr det minimum 20 timer (av 30t) individuell veiledning, for alternativ II b 40 timer (60 t).

I tillegg er det et krav om å gjennomføre et 24 timers nettbasert veiledningskurs.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner